Amstelland-Meerlanden Overleg

Tabel 129 

Algemene informatie

Het Amstelland-Meerlanden Overleg (AM) is een samenwerking tussen de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn op basis van een gemeenschappelijke regeling.
Doel is door afstemming te komen tot een effectiever regionaal beleid en gezamenlijke belangenbehartiging bij onder andere de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de provincie Noord-Holland. In de bestuurlijke regiegroep van de MRA zitten twee bestuurders uit het AM-overleg. Daarnaast vertegenwoordigen AM bestuurders de AM-regio in de bestuurlijke MRA platforms op het gebied van onder andere mobiliteit, economie, ruimte en duurzaamheid.

Programma

Bestuur, samenleving en publiekscontact

Beleidsdoelen

C. Het behartigen van de belangen van Haarlemmermeer buiten de gemeentegrenzen en het versterken van de bestuurlijke samenwerking.

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke Regeling

Eigenaarsrol

Portefeuillehouder Regionale Samenwerking

Opdrachtgeversrol

-

Bestuurlijk belang

Lid Regiegroep AM en via de deelregio AM bestuurlijke vertegenwoordiging in diverse MRA overleggen.

Aandelenbelang

De gemeenschappelijke regeling heeft geen aandelen

Financieel belang

De deelnemende gemeenten dragen € 0,73 per inwoner bij aan het AM.

Jaar

2023

2024

2025

2026

Geraamde bijdrage

€ 116.314

€ 116.314

€ 116.314

€ 116.314

Financiële gegevens

Balansdatum

31-12-2020

31-12-2021

Eigen vermogen

€ 46.050

€ 60.175

Vreemd vermogen

€ 0

€ 0

Solvabiliteit ultimo 2021

100%

Begroot resultaat 2022

€ 0

Financiële gegevens

De bijdrage voor het AM-overleg wordt jaarlijks aangepast en berekend op basis van het inwoneraantal per gemeente volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek op vastgestelde peildatum voorgaand jaar en de vastgestelde bijdrage per inwoner (€ 0,73). Op dit moment ligt er een voorstel tot aanpassing (met ingang van 1 januari 2023) van het tarief per inwoner. Besluitvorming in college van B&W wordt voorzien in najaar 2022. Het AM-overleg kent geen meerjarenbegroting, dus geen officiële cijfers voor 2024 en verder. In bovenstaande tabel is de geraamde bijdrage 2023 aangehouden als ondergrens.

Eventuele risico’s

Geen materiële risico's.