Wonen

Voor zowel onze huidige inwoners als voor mensen die in Haarlemmermeer willen gaan wonen, zijn er voldoende woningen die aansluiten bij de woonbehoeften in verschillende levensfasen. De variëteit in woonmilieus sluit daar goed bij aan.

De druk op de Haarlemmermeerse woningmarkt is groot. Dat geldt met name in het betaalbare segment. Tegenover een stijgende bouwproductie staat een nog sneller stijgende vraag. Voor huishoudens met een inkomen tot € 57.000 is er erg weinig aanbod. Dat geldt zowel voor huurwoningen als voor koopwoningen.

Haarlemmermeer kent een woningaanbod dat grotendeels bestaat uit eengezinswoningen in ruim opgezette woonmilieus. Door toename van het aantal kleine huishoudens, neemt de vraag naar appartementen toe. Meer diversiteit is nodig in woningaanbod, in prijssegmenten, in de koop- en huursector en ook in woonmilieus. Op die manier kunnen jongeren, gezinnen, empty nesters en ouderen een hele wooncarrière in Haarlemmermeer doorlopen. En we bouwen ook voor mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben.

Haarlemmermeer kent een beperkt aanbod in de segmenten laag (huur < € 763) en midden (huur € 764 - € 1.030 en koop < € 355.000 (de grens voor de Nationale Hypotheek Garantie in 2022)). Door de grote vraag zijn de huur- en koopprijzen gestegen tot boven de grenzen van het betaalbare segment en loopt de wachttijd voor een sociale huurwoning verder op. Bij nieuwbouwprojecten geldt het uitgangspunt dat tenminste 50% uit betaalbare woningen bestaat, zoals vastgesteld in het Woonbeleidsprogramma 2019-2025. Wij verhogen dit percentage betaalbare woningen bij grote bouwprojecten waarvoor de gemeente een woningbouwimpuls aanvraagt bij het Rijk.

We kiezen voor het behoud van het landelijke karakter in de kleine dorpen, met kleinschalige woningbouw. In met name Hoofddorp en Nieuw-Vennep, rondom de NS-stations en/of de R-nethaltes kiezen we respectievelijk voor verstedelijking of verdichting.

We sluiten aan bij de veranderende woningbehoefte. Dat betekent meer variatie in woonmilieus en woningtypen en meer woningen in het betaalbare segment. Nieuwbouwwoningen zijn nodig om de woningmarkt toegankelijk te houden. Wij zetten in op versnelling van de woningbouwproductie in de komende jaren, ook in regionaal verband en in overleg met de provincie Noord-Holland en het Rijk. Daarvoor leggen wij afspraken vast in Woonakkoorden.

Tabel 48 

Omschrijving

Eenheid

Indicator

Bron

Metingen

2018

2019

2020

2021

Gemiddelde WOZ waarde

Duizend euro

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

274

296

334

368

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

7,5

11,1

16,0

9,8

Demografische druk

%

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

68,8

69,0

68,9

69,2

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

In Euro’s

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

645

644

663

709

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

In Euro’s

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

731

734

759

809

Relevant beleid

 • Woonbeleidsprogramma 2019-2025 Het Verschil Maken (2019.0058049)

 • Nota Bestuurlijke Voortgangsrapportage Wonen 2021 (2021.0002550)

 • Nota Versnelling Woningbouw (2017.0037218)

 • Tijdelijk huisvestingsverordening Gemeente Haarlemmermeer 2022 (2021.0002499)

 • Nota Beleidsregel urgentieregeling 2022 (2022.0000585)

 • Ruggensteunregeling urgenten met zoekprofiel 'midstay' (2019.0004933)

 • Gewijzigde prestatieafspraken met Eigen Haard en Alert (2021.0000478)

 • Prestatieafspraken met woningcorporaties en huurders 2021-2023 (2020.0003201)

 • Visie Wonen en Zorg (2017.0026227) en Uitvoeringsplan (2018.0022374)

 • Verhuiskostenregeling Van Groot Naar Beter Haarlemmermeer (2020.0003087)

 • Verordening Starterslening Haarlemmermeer (2021.0000586)

 • Woonakkoord provincie Noord-Holland -AM-regio (2021.0000905)

 • Nota Betaalbaar wonen in Haarlemmermeer, instrumenten en acties (2021.0002546)