Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?

Tabel 52 

Bedragen × € 1.000.
Er kunnen afrondingsverschillen optreden.

JR2021

2022

2023

2024

2025

2026

Wonen

Voor zowel onze huidige inwoners als voor mensen die in Haarlemmermeer willen gaan wonen, zijn er voldoende woningen die aansluiten bij de woonbehoeften in verschillende levensfasen. De variëteit in woonmilieus sluit daar goed bij aan.

Baten

349

1.575

261

261

261

261

Lasten

2.057

3.486

2.337

2.074

2.113

2.110

Saldo van baten en lasten (B-L)

Saldo

-1.708

-1.910

-2.076

-1.813

-1.852

-1.849

Reservemutaties

Onttrekking

166

169

169

128

128

128

Storting

48

48

48

48

48

48

Resultaat (Saldo+O-S)

Saldo

-1.589

-1.789

-1.955

-1.733

-1.772

-1.769

Uitsplitsing per beleidsdoel

Beleidsdoel A: Door woonbeleid en woningprogrammering randvoorwaarden scheppen, zodat er voldoende en gedifferentieerd aanbod is van woningen. De woningvoorraad sluit hiermee aan op de behoeften van verschillende doelgroepen.

Baten

-

-

-

-

-

-

Lasten

92

238

238

166

166

166

Saldo

-92

-238

-238

-166

-166

-166

Beleidsdoel B: Door woonbeleid waarborgen van een toegankelijke en toekomstbestendige woningmarkt voor huidige en nieuwe inwoners van Haarlemmermeer.

Baten

349

1.575

261

261

261

261

Lasten

1.964

3.248

2.100

1.908

1.947

1.945

Saldo

-1.615

-1.673

-1.839

-1.647

-1.686

-1.684

Toelichting reserves

Tabel 53 

(bedragen × € 1.000; min = nadeel )

2023

2024

2025

2026

Onttrekking

Wonen

169

128

128

128

Totaal Onttrekking

169

128

128

128

Storting

Wonen

48

48

48

48

Totaal Storting

48

48

48

48