Beleidsdoel B: Door woonbeleid waarborgen van een toegankelijke en toekomstbestendige woningmarkt voor huidige en nieuwe inwoners van Haarlemmermeer.

Wat willen wij bereiken en wat gaan wij daarvoor doen?

Er is sprake van een krappe woningmarkt. De beschikbaarheid en betaalbaarheid van koop- en huurwoningen staat onder druk. Wij willen het beperkte aanbod zo eerlijk mogelijk verdelen. Met het oog op de vergrijzing is een toekomstbestendige woningvoorraad van belang.

Activiteiten

  1. Implementeren nieuwe regels woonruimteverdeling en uitvoeren urgentieregeling

  2. Uitvoeren van prestatieafspraken en voorbereiden nieuwe prestatieafspraken met woningcorporaties

  3. Uitvoeren van de starterslening

  4. Realiseren van wonen met zorg

  5. Huisvesten vergunninghouders

  6. Formuleren beleid voor woonwagenbewoners

Toelichting

1. Implementeren nieuwe regels woonruimteverdeling en uitvoeren urgentieregeling

In 2021 zijn regionaal afspraken gemaakt over herziening van de regels voor de woonruimteverdeling. Wij hebben deze regels vastgelegd in de Huisvestingsverordening gemeente Haarlemmermeer 2022. De regels treden in het eerste kwartaal van 2023 in werking. Doel is om de sociale huurwoningen beter terecht te laten komen bij de mensen die ze het hardst nodig hebben. Actief zoekgedrag wordt voortaan meer beloond dan wachten. De herziening heeft grote gevolgen voor de manier van zoeken naar sociale huurwoningen. Daarvoor wordt lokaal en regionaal een communicatiecampagne gestart.

2. Uitvoeren van prestatieafspraken en voorbereiden nieuwe prestatieafspraken met woningcorporaties

Voor de periode 2021-2023 zijn meerjarige prestatieafspraken gemaakt met de vier corporaties in Haarlemmermeer. Het accent ligt op nieuwbouw, beschikbaarheid van de woningvoorraad en de betaalbaarheid. De raad ontvangt tussentijdse rapportages als onderdeel van de bestuurlijke voortgangsrapportage Wonen. De afspraken eindigen op 31 december 2023. Voor de volgende periode bereiden wij nieuwe afspraken voor.

3. Uitvoeren van de starterslening

Om de woningmarkt toegankelijk te houden voor starters, wordt in onze opdracht de starterslening uitgevoerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Sinds 2021 komen alle starters in Haarlemmermeer in aanmerking voor een starterslening als zij voor het eerst een nieuwe of bestaande woning kopen. De prijs van de woning mag niet hoger zijn dan de grens voor de Nationale Hypotheekgarantie.

4. Realiseren van beschermd wonen en wonen met zorg

Met de corporaties hebben wij afspraken gemaakt om minimaal de helft van de nieuwe sociale huurwoningen te bouwen voor één- en tweepersoonshuishoudens met de kleinste portemonnee. Deze woningen zijn ook geschikt voor beschermd wonen. Daarnaast nemen we deel aan het innovatieprogramma Langer Thuis - Inclusieve wijk, waarin we samen met onze (zorg)partners werken aan het transformeren van bestaande leefomgevingen naar inclusieve leefomgevingen.

5. Huisvesten vergunninghouders

Vergunninghouders worden in onze gemeente zodanig gehuisvest dat zij kunnen werken aan hun integratie en zodat wij voldoen aan de landelijke taakstelling. Waar mogelijk maken wij hierbij gebruik van tijdelijke woningen (flexwoningen), zodat reguliere sociale huurwoningen beschikbaar blijven voor andere woningzoekenden.

6. Formuleren beleid voor woonwagenbewoners

In Haarlemmermeer zijn 65 standplaatsen voor woonwagens, verdeeld over tien locaties. Wij gaan de mogelijkheden verkennen om het aantal standplaatsen op termijn uit te breiden. Op basis van deze verkenning stellen we beleid op. Wij maken daarbij gebruik van het beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid van het ministerie van BZK.

Tabel 51 Wat mag het kosten?

(Bedragen × € 1.000)

JR2021

2022

2023

2024

2025

2026

Beleidsdoel B: Door woonbeleid waarborgen van een toegankelijke en toekomstbestendige woningmarkt voor huidige en nieuwe inwoners van Haarlemmermeer.

Baten

349

1.575

261

261

261

261

Lasten

1.964

3.248

2.100

1.908

1.947

1.945

Saldo

-1.615

-1.673

-1.839

-1.647

-1.686

-1.684

Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar

Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting
(bedragen × € 1.000; min = nadeel )

2023

2024

2025

2026

Baten

Huisvesting aandachtsgroepen

-995

-

-

-

Huisvesting kwetsbare doelgroepen

-364

-

-

-

Overig

45

-

-

-

Totaal Baten

-1.314

-

-

-

Lasten

Huisvesting aandachtsgroepen

995

-

-

-

Huisvesting kwetsbare doelgroepen

364

-

-

-

Woonwagenbewoners en arbeidsmigranten

-200

200

-

-

Pilot flexibele opvang statushouders

87

-

-

-

Overig

-98

-8

-39

3

Totaal Lasten

1.148

192

-39

3

Baten

In 2022 is de rijksbijdrage huisvesting aandachtsgroepen ontvangen. Tegenover deze bijdrage staan lasten tot een gelijk bedrag.

In 2022 is voor de huisvesting van kwetsbare doelgroepen een rijksbijdrage ontvangen. Tegenover deze ontvangen bijdrage staan lasten tot een gelijk bedrag.

Lasten

Zie voor een toelichting op de lagere lasten huisvesting aandachtsgroepen de toelichting opgenomen bij de baten.

Zie voor een toelichting op de lagere lasten huisvesting kwetsbare doelgroepen de toelichting opgenomen bij de baten.

Conform het coalitieakkoord 'Toekomstbestendig groeien' 2022-2026 benutten we de wettelijke mogelijkheden om inwoners van Haarlemmermeer voorrang te geven op sociale huurwoningen en nieuwbouwprojecten maximaal en formuleren we beleid voor woonwagenbewoners en arbeidsmigranten in 2023.

Vanwege de budgetoverheveling bij de Jaarstukken 2021 zijn er in 2022 extra middelen beschikbaar voor het uitvoeren van de pilot flexibele opvang statushouders.