Beleidsdoel A: Door woonbeleid en woningprogrammering voorwaarden scheppen voor voldoende en gedifferentieerde woningen. De woningvoorraad sluit aan op de behoeften van verschillende doelgroepen.

Wat willen wij bereiken en wat gaan wij daarvoor doen?

Wij vinden het belangrijk dat iedereen een passende woning kan vinden. Om dit te bereiken, willen wij de woningvoorraad uitbreiden en er meer differentiatie in aanbrengen. Dit doen wij met nieuwbouw in een goede mix van appartementen en grondgebonden woningen, koop en huur; goedkoop, middelduur en duur. Wij bouwen in woonmilieus die passen bij de locatie waar gebouwd wordt.

Activiteiten

  1. Beleidsmatig adviseren bij de versnelling van de woningbouw

  2. Uitvoeren Woonbeleidsprogramma 2019-2025 en nota Betaalbaar wonen

  3. Woonruimte voor starters, senioren, kwetsbare groepen en bijzondere woonvormen opnemen in woningbouwprogramma

  4. Regionale afstemming woonbeleid en woningbouwopgave (provincie, MRA, AM)

Toelichting

1. Beleidsmatig adviseren bij de versnelling van de woningbouw

Wij willen tot 2040 minimaal 20.000 nieuwe appartementen en woningen bouwen, zodat iedereen in onze gemeente kan (blijven) wonen. Deze collegeperiode worden meer dan 3.000 woningen gebouwd. In deze opgave ligt de kans om een divers en aantrekkelijk woningaanbod te realiseren. Daarvoor nemen we de identiteit en behoeften van de kernen als uitgangspunt.

2. Uitvoeren Woonbeleidsprogramma 2019-2025 en nota Betaalbaar wonen

In projecten met meer dan 30 woningen hanteren wij de eisen en voorwaarden uit de nota Betaalbaar wonen in Haarlemmermeer (2021.0002546). Wij maken afspraken met ontwikkelaars over aantallen sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen en goedkope en middeldure koopwoningen. Daarbij leggen wij vast dat huurwoningen in het sociale en middeldure segment ten minste 25 jaar in deze segmenten worden verhuurd. Bij goedkope en middeldure koopwoningen geldt een anti-speculatiebeding en zelfbewoningsplicht voor een periode van vijf jaar. Wij stellen eisen aan de grootte van de woningen en verzoeken ontwikkelaars dringend om sociale huurwoningen onder te brengen bij een woningcorporatie.

We geven uitvoering aan de maatregelen uit het Woonbeleidsprogramma 2019-2025. Daarmee creëren we gemengde wijken met een woningaanbod voor verschillende inkomenscategorieën en huishoudens.

We vergroten het aantal sociale huurwoningen voor onze kwetsbare inwoners. Senioren kunnen doorstromen maar doen dat in zeer beperkte mate. Met een aantrekkelijk aanbod proberen we hen tot verhuizen te verleiden waardoor weer woningen beschikbaar komen voor gezinnen.

3. Woonruimte voor starters, senioren, kwetsbare groepen en bijzondere woonvormen opnemen in woningbouwprogramma

Het vinden van een betaalbare koopwoning wordt steeds moeilijker. Dit geldt vooral voor starters op de koopwoningmarkt. Wij stimuleren het toepassen van financieringsconstructies die hiervoor een oplossing bieden.

We hebben de huisvestingsopgave voor wonen met zorg in beeld gebracht. We zoeken nu naar mogelijkheden om kleine, geclusterde woonvormen te realiseren voor inwoners met een fysieke of mentale beperking. We faciliteren woonzorginitiatieven die tegemoetkomen aan deze behoefte. Bij de ontwikkeling van de nieuwe woonlocaties zorgen we ervoor dat vanaf de start van de planvorming rekening gehouden wordt met deze huisvestingsopgave.

Wij zetten ook in op bijzondere woonvormen zoals flexwonen. Daarvoor nemen we deel aan een pilot van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Flexwonen is bedoeld om op korte termijn de druk op de woningmarkt te verlagen. Op deze manier willen wij ook bijdragen aan de taakstelling voor vergunninghouders en onderdak bieden aan spoedzoekers. In augustus hebben het Rijk, provincies en gemeenten afspraken gemaakt die het mogelijk maken om flexwonen op meer plekken en flexibeler in te zetten.

4. Regionale afstemming woonbeleid en woningbouwopgave (provincie, MRA, AM)

Binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) wordt ingezet op de bouw van 250.000 woningen tot 2040, waarvan ruim 20.000 in Haarlemmermeer. Daarover vindt samenwerking en kennisuitwisseling plaats met de provincie, de MRA en de regio Amstelland-Meerlanden (AM-regio). Afspraken leggen we vast in Woonakkoorden. Ook houden we op regionaal niveau de voortgang bij van de woningbouwproductie.

Tabel 49 Wat mag het kosten?

(Bedragen × € 1.000)

JR2021

2022

2023

2024

2025

2026

Beleidsdoel A: Door woonbeleid en woningprogrammering randvoorwaarden scheppen, zodat er voldoende en gedifferentieerd aanbod is van woningen. De woningvoorraad sluit hiermee aan op de behoeften van verschillende doelgroepen.

Baten

-

-

-

-

-

-

Lasten

92

238

238

166

166

166

Saldo

-92

-238

-238

-166

-166

-166

Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar

Tabel 50 

Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting
(bedragen × € 1.000; min = nadeel )

2023

2024

2025

2026

Lasten

Overig

-

72

-

-

Totaal Lasten

-

72

-

-