Kwaliteit fysieke omgeving

Een schone, duurzame, hele en veilige openbare ruimte.

Onze ambitie voor de fysieke leefomgeving is een schone, duurzame, hele en veilige openbare ruimte. Dit betekent dat wij ernaar streven de kwaliteit van de fysieke leefomgeving op duurzame wijze, meerjarig in stand te houden binnen de kaders van de wettelijke bepalingen. Hierbij hebben wij tevens aandacht voor de toegankelijkheid. van de fysieke leefomgeving.

De manier waarop wij de fysieke leefomgeving onderhouden is opgenomen in het Beheerkwaliteitplan (BKP) en de beheerplannen voor de Fysieke Leefomgeving.

Wij passen duurzaamheid en innovaties toe bij het onderhoudsproces, onder andere door het gebruik van duurzame materialen en het klimaatbestendig maken van het watersysteem en de leefomgeving. Ook willen wij de leefomgeving slimmer beheren door het toepassen van risicogestuurd beheer (assetmanagement), zodat wij bij het beheer de juiste maatregel op het juiste moment toepassen. Daarnaast streven wij ernaar grondstoffen zoveel mogelijk opnieuw te gebruiken.

Het gebruik van de openbare ruimte is niet los te zien van de maatschappelijke context. Daarom richten wij ons bij het beheer ervan zoveel mogelijk op de behoeften van inwoners en ondernemers, door beeldkwaliteit te hanteren, gebiedsgericht en participatief te werken en waar nodig maatwerk te leveren.

Tabel 120 

Kengetallen

20181

2019

Bomen 2

92.650

90.547

Groenvlakken (gazon, heesters, hagen, bos-plantsoen, enz.) 3

10,5 km2

11,6 km2

Kunstwerken (bruggen, tunnels, kademuur, enz.)

649 stuks

727 stuks4

Duikers

658 stuks

5.600 stuks5

Fonteinen

12 stuks

12 stuks

Openbare Verlichting (lichtpunten)

40.458 stuks

41.777 stuks

Riolering lengte vrijverval riool 6

831,1 km

862,4 km

Riolering lengte mechanisch riool

148.4 km

181,6 km

Riolering aantal pompunits

796 stuks

917 stuks

Riolering IBA’s

128

131

Woonarkunits

78

78

Verharding (gesloten)

3.8 km2

4 km2

Verharding (open)

4.7 km2

4.9 km2

Speelplekken

651

701

Speelelementen

3.313

3.417

Verkeersregelinstallaties

69 stuks

71 stuks

Zebrapad beveiligingsinstallaties

11 stuks

11 stuks

 1. De transformatie van het oude beheersysteem DgDialog naar het nieuwe beheersysteem Gisib heeft tot gevolg gehad dat de beheergegevens zijn geactualiseerd bij de Jaarstukken 2018.
 2. Bomen in beheer gemeente, inclusief recreatiegebieden, begraafplaatsen, parkmanagement. Aantal bomen is afgenomen door kappen van bomen langs de voormalige A9 (Badhoevedorp) en in het Wandelbos (Hoofddorp), onveilige bomen verwijderd, veel jong aangeplante bomen dood gegaan door de droogte (vervanging is nog niet afgerond) en bij renovaties worden de bomen verder uit elkaar geplant zodat ze meer ruimte hebben om uit te groeien.
 3. Groenvakken in beheer gemeente, inclusief recreatiegebieden, begraafplaatsen, parkmanagement.
 4. Het aantal kunstwerken is inclusief kunstwerken die wij in eigendom hebben, maar die wij door andere partijen laten beheren.
 5. Voorheen werden bij het areaal alleen de duikers vermeld die in beheer zijn bij de gemeente. Nu zijn ook de duikers opgenomen waarvan wij eigenaar zijn, maar die door andere worden beheerd.
 6. Dit betreft het areaal exclusief drainage.

Verbonden partijen

De verbonden partijen voor het programma Kwaliteit Fysieke Omgeving zijn de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Meerlanden Holding NV en De Waterwolf Dienstverlening Buitenruimte BV.

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

De uitvoering van de aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) opgedragen taken op het gebied van bouw, milieu en bodem betreffen: ‘Vergunningverlening’, ‘Toezicht en handhaving’ en ‘Advies en uitvoeringsbeleid’. Hiervoor wordt jaarlijks een uitvoeringsovereenkomst afgesloten en tevens wordt een uitvoeringsprogramma vastgesteld. De kwaliteit van de uitvoering is vastgelegd in de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Haarlemmermeer (2016.0018300). Per 1 januari 2017 vindt financiering van de OD NZKG plaats op grond van de ontwikkelde methode prestatiegerichte financiering (PGF). Conform de bestuurlijke afspraak zijn de validatie-effecten van PGF eind 2018 geëvalueerd en verwerkt.

Meerlanden

Meerlanden voert werkzaamheden uit die vooral betrekking hebben op een schone en veilige openbare ruimte (afvalverwijdering, straatreiniging, ongediertebestrijding en zwerfafvalverwijdering). De door Meerlanden uitgevoerde gladheidbestrijding is mede gericht op het veilig kunnen gebruiken van de openbare ruimte. Bij de uitvoering van de werkzaamheden besteedt Meerlanden veel aandacht aan duurzaamheid. Hiervoor heeft Meerlanden het Programma Circulaire Economie 2016-2020 opgesteld. Het doel hiervan is een toonaangevende bijdrage te leveren aan duurzaam afval- en grondstoffenbeheer. Vanuit de positie van Meerlanden in de keten betekent dit het gescheiden inzamelen van grondstoffen en het zo duurzaam mogelijk organiseren van de verwerking ervan, met maximaal hergebruik als doel.

Daarnaast past Meerlanden Social Return toe om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt deel te laten nemen aan het arbeidsproces.

Met ingang van 2019 hanteert Meerlanden voor de aandeelhoudende gemeenten uniforme tarieven voor afvalverwijdering. Ook voor straatreiniging en gladheidbestrijding werken wij samen met Meerlanden en de deelnemende gemeente aan uniformering van tarieven.

De Waterwolf

De Waterwolf zorgt voor het heel en veilig houden van de openbare ruimte door het uitvoeren van diverse onderhoudswerkzaamheden. Dit omvat het groenonderhoud via beeldbestekken, maar ook het afhandelen van meldingen van gebruikers van de openbare ruimte. Via een integrale raamovereenkomst met De Waterwolf, waarin herstel en gepland civieltechnisch onderhoud is opgenomen, zetten wij De Waterwolf gebiedsgericht in. Daarnaast verrichten zij het beheer en onderhoud van de gemeentelijke begraafplaatsen, worden de beweegbare bruggen door hen bediend en verzorgen zij de besturing van de pontverbinding tussen Rijsenhout en Aalsmeer.

De Waterwolf biedt naast een reguliere werkplek voor de uitvoering van het beheer en onderhoud van de openbare buitenruimte een leerwerkplek of (tijdelijke) baan voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (Social Return).

Relevant beleid

 • Beheerkwaliteitplan 2009 (B&W 2009.0019558), geactualiseerd in 2017 (2016.0069196)
 • Leidraad Duurzame Inrichting Openbare Ruimte (DIOR) 2014 (2014.0004100)
 • Beheerplannen Fysieke Leefomgeving (2015.0027513)
 • Visie Boombeleid 2015 (2014.0056392)
 • Kadernota Beheer Monumentale en Waardevolle Toekomstbomen 2013 (2013/0000130)
 • Kadernota Vervanging en Herplant 2015 (2014.0056392)
 • Kadernota Boomveiligheid en Zorgplicht 2015 (2014.0056392)
 • Kadernota Beheer en Overlast van bomen 2015 (2015.0053367)
 • Groenstructuurplannen (diverse jaren)
 • Groenbeheerplannen (Badhoevedorp, MEERGroen) (diverse jaren)
 • Structuurvisies (Hoofdvaart, IJweg, etc) (diverse jaren)
 • Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Haarlemmermeer (2011) (2011.0035034) en eerste wijziging (2016.0053740)
 • Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen in de Haarlemmermeer (2015) (2014.0042883)
 • Uitvoeringsregeling Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2016 (2016.0053740)
 • Uitbreiding inzameling kunststof verpakkingsmateriaal (2013) (2013.0082521)
 • Extra inzet zwerfafval 2017-2023 (2016.0069291)
 • Afvalstoffenverordening gemeente Haarlemmermeer 2006 (2006/692096)
 • Gladheidsbestrijdingsplan 2017-2020 (2017.0058479)
 • Strategische Samenwerkingsagenda Haarlemmermeer-Rijnland 2015-2030, inclusief het Waterplan Haarlemmermeer 2015-2030 (2015.0008009)
 • Gemeentelijk Rioleringsplan 2015 tot en met 2019 (2015.0040910)
 • Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2020 Haarlemmerliede en Spaarnwoude (RUI15/011)
 • Duurzame Openbare Verlichting (2012.0011763)
 • Programmatische aanpak Energietransitie Haarlemmermeer (2019.0037699)
 • Aanpak ‘Van afval- naar grondstofinzameling' (2018.0030093)
 • Nota Bodembeheer gemeente Haarlemmermeer, beleidskader voor grondverzet (2018.0014079)
 • Actualisatie Beleidsregel PFOS en PFOA gemeente Haarlemmermeer (2018.0014073)
 • Bodemkwaliteitskaart Haarlemmerliede en Spaarnwoude (collegebesluit 866)