Wonen

Voor zowel onze huidige inwoners als voor mensen die in Haarlemmermeer willen gaan wonen, zijn er voldoende woningen die aansluiten bij de woonbehoeften in verschillende levensfasen. De variëteit in woonmilieus sluit daar goed bij aan.

De woningmarkt in Haarlemmermeer is in beweging: de prijzen voor koopwoningen stijgen snel, de wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn lang. Er is sprake van grote woningtekorten. Hierdoor is het vinden van een woning moeilijk – zeker voor huishoudens met een inkomen tot € 50.000. Er is vraag naar alle type woningen, zowel koop als huur, grondgebonden als gestapeld en van verschillende groottes en prijsklassen.

Bouwen, bouwen, bouwen. Dat is het devies voor de komende jaren. Nieuwbouwwoningen zijn nodig om de woningmarkt toegankelijk te houden. Wij zetten in op versnelling van de woningbouwproductie in de komende jaren, ook in regionaal verband en in overleg met het Rijk. En het is een kans om een grotere diversiteit aan woonmilieus toe te voegen – van hoogstedelijk tot landelijk wonen in de kernen. Overal moeten er woningen zijn voor gezinnen. Voor jongeren die in Haarlemmermeer willen blijven. Voor ouderen die een geschikte woning zoeken voor hun oude dag. En voor mensen die zorg nodig hebben. Om zo snel mogelijk te bouwen willen wij meer flexibiliteit bij de bouwopgave per locatie. Het gaat hierbij dus om koopwoningen in alle prijssegmenten, sociale huurwoningen en woningen in het middensegment (huren tot € 1.000).

Met ingang van 2020 geven we uitvoering aan het Beleidsprogramma Wonen 2019-2025. Het is belangrijk om de doorstroming op de sociale huurmarkt op gang te houden, zodat mensen een passende sociale huurwoning kunnen vinden. Door het lage aantal vrijkomende sociale huurwoningen is het voor woningzoekenden een lastige opgave om een woning te vinden. Daarom werken wij in 2020 aan de herziening van de woonruimteverdeling. En is het nodig dat woningcorporaties in Haarlemmermeer investeren in nieuwbouw van betaalbare huurwoningen. Voor de doorstroming is een volwaardig middensegment op de huurmarkt essentieel.

Tabel 109 

Programma / Omschrijving

Eenheid

Indicator

Bron

Metingen

Streefwaarden/ prognose

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Gemiddelde WOZ waarde

Duizend euro

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

245

249

257

273

-

-

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

4.1

7,4

n/b

n/b

-

-

Demografische druk

%

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

67.3

68,0

68,5

68,8

-

-

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

In Euro’s

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

653

657

663

645

-

-

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

In Euro’s

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

719

723

730

731

-

-

Verbonden partijen

Om onze maatschappelijke doelen en beleidsdoelen te bereiken werken we samen met Duurzaam Bedrijf Haarlemmermeer BV (duurzaamheidsprojecten), Energie Bedrijf Haarlemmermeer BV (groene energie) en Zonnepanelen Haarlemmermeer BV (duurzame energie opwekken voor eigen gebruik). Zie voor een verdere toelichting de paragraaf Verbonden Partijen.

Relevant beleid

  • Bestuurlijke Voortgangsrapportage Wonen 2019 (2019.0036465)
  • Nota Schaalsprong Wonen (2018.0061852)
  • Beleidsprogramma Wonen 2019-2025 (nog vast te stellen)
  • Nota Versnelling Woningbouw (2017.0037218)
  • Huisvestingsverordening Gemeente Haarlemmermeer 2018 (2018.0002029)
  • Prestatieafspraken met Ymere, Eigen Haard, DUWO en Woonzorg
  • Visie Wonen en Zorg (2017.0026227) en Uitvoeringsplan (2018.0022374)