Garanties

De kaders en uitgangspunten voor de inzet van garantstellingen zijn vastgelegd in het Garantiebeleid 2019. Onder de financiele kaders is opgenomen dat:

  • Voor garanties met een publiek gemeentelijk belang een plafond € 36 miljoen geldt, met een revolverend karakter (er is sprake van gemeentelijk belang als de activiteiten bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de gemeente)
  • Voor garanties met een regionaal strategisch karakter het afbouwscenario tot nihil wordt voortgezet.

In Tabel 112 wordt inzicht gegeven in de huidige garantiepositie en de toekomstige ruimte.

Tabel 112 

Prognose garantstellingen per ultimo boekjaar
(bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

2024

Garantie publiek gemeentelijk belang

Bejaardenzorg

788

751

713

676

638

Sportverenigingen

3.208

3.030

2.827

2.653

2.477

Sociaal culturele en Maatschappelijke Instellingen

3.131

2.892

2.672

2.451

2.221

Lichamelijke en Geestelijke gezondheidszorg

1.838

1.763

1.688

1.613

1.538

SGN bestaand Borg

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

SGN nieuw Borg

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

Zonnepanelen /Tegenstroom voor Ymere Borg

2.560

2564

2.570

2.576

2.582

Polanenpark B.V. Borg

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Totaal

25.525

24.999

24.470

23.969

23.457

Garantieplafond publiek gemeentelijk belang

36.000

36.000

36.000

36.000

36000

Beschikbare ruimte

10.475

11.001

11.530

12.031

12.543

Garantie regionaal strategisch karakter

Meerlanden Vergistingsinstallatie Borg

145

0

0

0

0

Totaal

145

0

0

0

0

Jaarlijks wordt het risico dat de gemeente loopt op de garantstellingen beoordeeld. De solvabiliteit en liquiditeit van de instellingen aan wie een garantie is verstrekt, wordt op basis van de jaarrekeningcijfers beoordeeld. Bij de sportinstellingen wordt dat gedaan in samenwerking met de Stichting Waarborgfonds Sport. Het risico dat de gemeente loopt wordt weergegeven met behulp van de codering rood – oranje – groen. Bij garantienemers met een negatieve beoordeling (oranje of rood) wordt beoordeeld of er maatregelen nodig zijn. Hieronder treft u een samenvatting aan van de situatie medio 2020.

Tabel 113 

Resultaat jaarrekeningcontrole van 32 instellingen

Liquiditeit

Solvabiliteit

goed

18

13

redelijk

4

5

aandacht nodig

4

8

niet gecontroleerd - jaarrekening 2019 nog niet beschikbaar

4

4

niet gecontroleerd - lening < € 50.000

2

2

Aantal instellingen

32

32

Op basis van de laatste controles zijn er acht instellingen waarmee we in gesprek zijn of zullen gaan. Bij de overige garantstellingen is het risico heel laag.