Netto-rentelasten

De netto-rentelasten die de gemeente verschuldigd is voor de aangetrokken geldleningen worden via het renteomslagpercentage verdeeld over de programma's. Verder wordt een deel van de rente doorbelast aan de bouwgrondexploitaties (grexen) en de kosten van de riolering waar een kostendekkend tarief tegenover staat. Het saldo van deze doorbelasting komt ten gunste van het overzicht algemene dekkingsmiddelen.

In Tabel 111 wordt inzicht gegeven hoe het financieringsresultaat tot stand komt.

Tabel 111 

Berekening omslagrente

2021

2022

2023

2024

a.

De externe rentelasten over de korte en lange financiering

9.936

11.390

12.447

12.903

b.

De externe rentebaten

- 620

-619

-617

-615

Totaal door te rekenen externe rente

9.316

10.771

11.830

12.288

c.

De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend

-2.689

-2.719

-2.664

-2.620

De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

0

0

0

0

Saldo door te rekenen externe rente

6.627

8.052

9.166

9.667

d1.

Rente over eigen vermogen

2,3%

6.639

2,3%

6.543

2,3%

6.475

2,3%

6.288

d2.

Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)

2,3%

1.986

2,3%

1.915

2,3%

1.836

2,3%

1.803

De aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toe te rekenen rente (renteomslag)

15.252

16.510

17.477

17.758

e..

De werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag)

2,5%

18.832

2,5%

20.137

2,5%

20.956

2,5%

21.383

f.

Renteresultaat op het taakveld treasury

3.580

3.627

3.480

3.625

Boekwaarde gefinancierde activa

753.260

805.488

838.256

855.336

Het percentage van aan taakvelden toe te rekenen rente bedraagt

2,02%

2,05%

2,08%

2,08%

Verschil omslagrente en werkelijk toegerekend percentage

0,48%

0,45%

0,42%

0,42%

Renteresultaat ten opzichte van toe te rekenen rente

23%

22%

20%

20%