Rente

Renteontwikkelingen op de geld– en kapitaalmarkt

De korte termijn rente (looptijd < 1 jaar) is onveranderd laag. Medio 2020 ligt het percentage voor de 3 maands rente onder de 0%. De verwachting is dat dit de komende maanden zo blijft. Het rentepercentage voor langlopende leningen (10 jaar) ligt medio 2020 rond de 1%. De verwachting is dat dit percentage nog niet gaat stijgen. Bij de berekening van de financieringslasten is conform de aannames in de Voorjaarsrapportage 2020 rekening gehouden met de volgende rentepercentages:

  • kort geld: 1%
  • lang geld: 2,5%

Renterisico kort- en langlopende financiering

De door het rijk opgelegde kasgeldlimiet beperkt het risico van stijgende rentelasten voor de kortlopende financiering. De limiet beperkt de maximale omvang van de korte schuld (< 1 jaar) tot 8,5% van de totale lasten (inclusief reservemutaties) van de primaire programmabegroting. Voor 2021 bedraagt de limiet voor de gemeente Haarlemmermeer € 41,5 miljoen.
De renterisiconorm beperkt het renterisico op de langlopende financiering. De norm bevordert de spreiding van de looptijden van de kapitaalmarktleningen (looptijd lening > 1 jaar) door de omvang te beperken van de leningen waarvoor de rente in een bepaald jaar moet worden aangepast. Het rijk heeft de maximale omvang van leningen met een rente-aanpassing vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal (inclusief reservemutaties). In 2021 bedraagt de renterisiconorm € 97,6 miljoen. Wij moeten in 2021 een bedrag van € 40,2 miljoen herfinancieren en blijven hiermee ruim onder de renterisiconorm.