Risico’s

Van al onze geïdentificeerde en geregistreerde risico’s is bepaald wat de kans is dat de gebeurtenis zich voordoet en wat de gevolgen daarvan zouden zijn. Deze risico's zijn allen meegenomen in de analyse van het weerstandsvermogen, in een kans- en gevolgklasse.
Conform het beleidskader dat uiteen is gezet in de notitie Risicomanagement rapporteren wij in de P&C producten over de voornaamste risico's met financiële gevolgen (risico's vanaf € 1 miljoen, aangevuld met de risico's vanaf € 0,4 miljoen waarbij de kans van optreden 70% of hoger is). De geactualiseerde inventarisatie heeft zevenentwintig voornaamste risico's met financiële gevolgen opgeleverd. Deze worden hieronder toegelicht. De wijze van sturen, beheersen en rapporteren van onze risico’s is nader uitgewerkt in de notitie Risicomanagement 2017.

In de weergave van de voornaamste risico's wordt inzicht gegeven in de kans en het gevolg. Naast de kans en gevolgklassen geven wij ook aan of een risico structurele (S) of incidentele (I) gevolgen heeft. Indien een risico structureel is, laten wij het meerjarige financiële gevolg zien. De informatie hierover vindt u in de koptekst van de risico’s (K(ans); G(evolg); S of I). Een overzicht van kans en gevolgklassen is opgenomen in Tabel 101. Naast de kans en gevolgklasse worden bij ieder risico, conform de notitie, de beheersmaatregelen weergegeven. In gevallen waarbij dit de belangen van de gemeente kan schaden (zoals juridische geschillen) doen wij in deze paragraaf geen uitspraak over de kans en/of de financiële gevolgen. Risico's waarover in een eerder P&C product gerapporteerd is zijn opgenomen in de alinea voornaamste risico's. Nieuwe of vervallen risico's worden apart weergegeven. Indien actualisatie heeft geleid tot een aanpassing van kans- of gevolgklasse, worden deze verwerkt onder de gewijzigde risico's.

Tabel 101 

Kans

Percentage

Gevolg

Omvang

Type

K1

10%

G1

< € 0,1 miljoen

S = Structureel

K2

30%

G2

€ 0,1 miljoen - € 0,4 miljoen

I = Incidenteel

K3

50%

G3

€ 0,4 miljoen - € 1 miljoen

K4

70%

G4

€ 1 miljoen - € 5 miljoen

K5

90%

G5

> € 5 miljoen

Belangrijkste mutaties ten opzichte van de Jaarstukken 2021

Bij de Voorjaarsrapportage 2022 zijn de risico's 'Sociaal domein - Participatiewet, WMO en Jeugdwet kan duurder uitvallen' (R6) en 'Sociaal domein - Beleidswijziging hulp bij het huishouden' (R301) vervallen en nader uitgesplitst in drie separate risico's: 'Participatiewet en Wet Gemeentelijke schuldhulpverlening kan duurder uitvallen' (R321), 'Jeugdwet kan duurder uitvallen' (R322) en 'Wet Maatschappelijke Ondersteuning kan duurder uitvallen' (R323). Daarnaast zijn bij de Voorjaarsrapportage 2022 twee nieuwe risico's toegevoegd: 'Mogelijke verhoogde instroom van vluchtelingen door Russische inval (oorlog) in Oekraïne' (R319) en 'Exploitatie flexwoningen Sarabande Wonen' (R324). Deze mutaties zijn in de voorliggende Programmabegroting 2023-2026 overgenomen. Nieuwe risico's in deze Programmabegroting 2023-2026 zijn: 'Hogere inflatiekosten onderhoud openbare ruimte' (R327), 'Kostenstijging als gevolg van schaarste' (R328) en 'Didam arrest' (R329). Er zijn ten opzichte van de Voorjaarsrapportage 2022 geen risico's boven de rapportagegrens vervallen of gewijzigd. Wel is bij risico het 'Kostenstijging investeringsramingen grondexploitaties van 2,7%' (R266) het maximum gevolg aangepast. Het risico blijft daarmee met die aanpassing binnen gevolgklasse 5.