Mobiliteit

Haarlemmermeer is een verkeersveilige gemeente, met goed bereikbare voorzieningen en een efficiënt openbaar vervoer.

In de in december 2018 vastgestelde Mobiliteitsvisie Haarlemmermeer staan de negen kernpunten of ambities van het verkeer- en vervoersbeleid. Naast aandacht voor autoverkeer worden hierin het parkeerbeleid, fietsbeleid en de openbaar vervoer-visie nader uitgewerkt. Als tiende kernpunt is monitoring en indicatoren door de raad toegevoegd. Dit kernpunt staat voor het meetbaar maken van maatregelen en het monitoren van behaalde resultaten.

De vastgestelde kernpunten of ambities zijn:

 1. Vrijheid van bewegen en vrijheid om een vervoermiddel te kiezen

 2. Ruimte voor innovatie voor het 'nieuwe bewegen'

 3. Een efficiënt en flexibel mobiliteitssysteem: klaar voor de toekomst

 4. Bestaande knelpunten in het netwerk oplossen

 5. Mobiliteit met oog voor de leefomgeving

 6. Veilig bewegen

 7. Evenwichtige ontwikkeling op de juiste plek, met de juiste functies. Elk knooppunt zijn eigen kleur

 8. Mobiliteit in en door Haarlemmermeer: gedeeld belang van gemeente, regio, rijk en bedrijfsleven

 9. Faciliteren van schone en stille mobiliteit

 10. Monitoring en indicatoren

In 2021 hebben we de visie gespecificeerd met de Netwerkstudie Haarlemmermeer. Deze hebben we samen met de provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam opgesteld. In de netwerkstudie richten we ons op drie principes:

 • Duurzaamheid en Nabijheid. Hier is STOMP (Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, 'Mobility as a service' en Privéauto) onderdeel van

 • Robuustheid met synergie tussen de verschillende mobiliteitsnetwerken

 • Adaptiviteit met oog voor ontwikkelingen

De visie en studie vormen hiermee het kader voor onze jaarlijkse activiteiten. Om dit kader inhoud te geven stellen we ieder eerste jaar van een raadsperiode een Investeringsagenda vast waarin de belangrijke projecten en ontwikkelingen op hoofdlijnen worden vastgesteld voor de komende vier jaar.
Jaarlijks maken wij met het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM) een afweging over de investeringen die dan voor het volgende jaar worden voorgesteld. Dit Uitvoeringsprogramma stellen wij vast.
We monitoren aan de hand van de in de Investeringsagenda vastgelegde indicatoren.

Verbonden partijen

De Vervoerregio Amsterdam (VRA) stelt het regionale verkeer en vervoersbeleid op in samenwerking met de gemeenten. Jaarlijks wordt een nieuw uitvoeringsprogramma opgesteld. In dit uitvoeringsprogramma staan ook Haarlemmermeerse projecten met een regionaal belang, waar de vervoerregio een financiële bijdrage aan levert.

Relevant beleid