Beleidsdoel B: De vervoersnetwerken zorgen in samenhang voor een goede bereikbaarheid die in balans is met de leefbaarheid.

Wat willen wij bereiken en wat gaan wij daarvoor doen?

Haarlemmermeer vormt de schakel tussen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en Zuid-Holland. Door deze strategische locatie is een goed functionerend en robuust mobiliteitsnetwerk van lokaal, (boven)regionaal en zelfs internationaal belang. Omwille van de sterke groei in het aantal inwoners en het aantal banen, kent de gemeente een aantal grote uitdagingen mede op het gebied van verkeer en vervoer. Om dit in een leefbare omgeving te kunnen faciliteren zullen de principes van de Netwerkstudie Haarlemmermeer gevolgd moeten worden. De mobiliteitsvisie vormt daarbij het kader voor onze jaarlijkse activiteiten.

Activiteiten

 1. Beleidsuitwerking mobiliteit

 2. Beleidsuitwerking en toetsing parkeren

 3. Planuitwerking en voorbereiding:

  1. Regionale en lokale wegen

  2. (hoogwaardig) Openbaar Vervoer en knopen

  3. Langzaam verkeer, slimme mobiliteit en parkeren

 4. Waarborgen toekomstbestendige mobiliteit bij regionale en nationale studies en uitwerkingsplannen

 5. Uitvoering, monitoring en effectmeting

Toelichting

1. Beleidsuitwerking mobiliteit

In 2023 vertaalt zich dit onder andere in: vaststellen van een Verkeersstructuurplan (VSP) Hoofddorp en een Verkeersstructuurplan Nieuw-Vennep; uitwerking geven aan de onderzoeken uit de Adaptieve Agenda van de Netwerkstudie Haarlemmermeer 2040 waaronder de integrale bereikbaarheid van Hoofddorp Noord-Oost om de knelpunten op en de barrière werking van de N201 beter het hoofd te kunnen bieden.

2. Beleidsuitwerking en toetsing parkeren

We exploiteren betaalde parkeerplaatsen, zijn bevoegd gezag voor parkeervergunningen en verantwoordelijk voor het parkeertoezicht in de gemeente. We maken parkeerbeleid met als doel de bereikbaarheid van voorzieningen te bevorderen, maar ook om te zorgen dat de juiste parkeerder op de juist plaats parkeert. Dit doen we door het toepassen van geschikte parkeernormen voor de diverse woon- en werkgebieden en aanbieden van de juiste parkeervoorzieningen. Dit alles binnen de financiële kaders. Naast bereikbaarheid bevorderen heeft het parkeerbeleid tot doel objectieve parkeeroverlast in woonwijken terug te dringen om de leefbaarheid te bevorderen. We actualiseren op basis van ruimtelijke en sociale ontwikkelingen, gebiedsgericht, het parkeerbeleid en de bijbehorende instrumenten. Speciale aandacht is nodig voor het centrum van Hoofddorp en de omliggende wijk in combinatie met het VSP en de vele ontwikkelingen maar ook voor de transformatie bij Pionier-Bols in Nieuw-Vennep.

3. Planuitwerking en voorbereiding

Jaarlijks stellen we binnen deze activiteit de verwachtingen voor en urgentie van de projecten in het Uitvoeringsprogramma mobiliteit (UPM) vast. Naast de studies voor uitvoeringsprojecten voeren we ook planstudies uit. We werken samen met VRA, MRA, provincie Noord-Holland en buurgemeenten aan afstemming, cofinanciering en planning. We nemen deel in plan-, werk- en stuurgroepen om zowel de lopende projecten als de beleidsontwikkeling in overeenstemming te brengen en te houden met onze ambities.

3a. Regionale en lokale wegen

Met het UPM sturen we jaarlijks op de uitvoering van wegprojecten, zowel in studie-, voorbereidings- als uitvoeringsfasen. De voortgang van de opwaardering van de Nieuwe Bennebroekerweg vraagt blijvend aandacht. Daarnaast ook diverse aanpassingen voor de woningbouwontwikkelingen. In 2023 zullen de eerste maatregelen uit de VSP’s voor Hoofddorp en Nieuw-Vennep in voorbereiding worden genomen.

3b. (hoogwaardig) Openbaar Vervoer en knopen

We overleggen en trekken op met de provincie Noord-Holland, VRA en de vervoerders rond de doorontwikkeling van de openbaar vervoer concessies binnen en net buiten onze grenzen. We bereiden aanpassingen in vervoerplannen voor en verwerken de effecten van de aanpassingen aan infrastructuur. Daarnaast onderzoeken we toekomstige plannen en verzorgen we het MeerOV. In 2022 werken wij aan een studie naar het doortrekken van de lijn Noordwijk/Schiphol via Nieuw-Vennep West, Hoofddorp Zuid en het station. In 2023 is dit deel van de haalbaarheidsfase gereed om ingebracht te worden bij onze partners de provincie Noord-Holland en de VRA zodat het traject samen vorm gegeven kan worden.

3c. Langzaam verkeer, slimme mobiliteit en parkeren

Op regioniveau werken we samen met VRA, provincie en MRA in de ontwikkeling van Mobility as a Service, deelmobiliteitsconcepten, reisdata ontwikkelingen en verkeersmanagement. De fiets krijgt extra aandacht. We ontwikkelen op de drukst bereden verbindingen doorfietsroutes. Dit doen we samen met de VRA en de provincie. De aanleg van de doorfietsroute Hoofddorp-Schiphol-Aalsmeer en en de aanleg de F200 tussen Haarlem en Halfweg en de fietsonderdoorgang bij de Cruquiusbrug zijn in uitvoering. Naar de fietsvoorziening bij de Amersfoortlaan in Badhoevedorp wordt een verkenning gedaan. Door werk met werk te maken zijn er mogelijkheden om diverse smalle voorzieningen aan te pakken.

4. Waarborgen toekomstbestendige mobiliteit bij regionale en nationale studies en uitwerkingsplannen

In 2023 vertaalt zich dit onder andere in deelname aan verschillende Meerjaren Investeringsagenda Ruimte en Transport (MIRT)-onderzoek- en verkenningstrajecten zoals de Noord/Zuidlijn en Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB). Ook nemen we deel aan het project Multi Modale Knoop Schiphol wat inmiddels is gevorderd tot planuitwerking. Daarnaast onderzoeken we in de uitwerking van het programma ‘bereikbare steden’ binnen SBaB, welke mobiliteitsmaatregelen nodig zijn op en rondom het station in Hoofddorp. Onderzoeken richten zich op de eventuele komst van de doorgetrokken Noord/Zuidlijn (metro) naar Hoofddorp, de effecten van verdichting in Hoofddorp en de versterking van de overstapfunctie van station Hoofddorp. Maar ook nemen we deel aan het project voor de verbinding van Haarlem-Amsterdam voor het Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) langs de A9.

5. Uitvoering vervoer, monitoring en effectmeting

We monitoren de effecten van de investeringen uit de Onderzoeks- en Investeringsagenda en het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit, de beleidsontwikkeling en de inzet op educatie en verkeersveiligheid op effectiviteit en rapporteren daar jaarlijks over in de Monitor Mobiliteitsvisie Haarlemmermeer.

Tabel 38 Wat mag het kosten?

(Bedragen × € 1.000)

JR2021

2022

2023

2024

2025

2026

Beleidsdoel B: De vervoersnetwerken zorgen in samenhang voor een goede bereikbaarheid die in balans is met de leefbaarheid.

Baten

1.022

939

140

140

140

140

Lasten

7.074

7.642

6.078

6.709

7.166

7.384

Saldo

-6.051

-6.704

-5.938

-6.569

-7.026

-7.244

Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar

Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting
(bedragen × € 1.000; min = nadeel )

2023

2024

2025

2026

Baten

Programma SBaB

-800

-

-

-

Overig

2

-

-

-

Totaal Baten

-798

-

-

-

Lasten

Slimme en duurzame mobiliteit MRA

1.177

-

-

-

Programma SBaB

800

-

-

-

Programmakosten Noord/zuidlijn

-465

465

-

-

Kapitaallasten

-362

-1.151

-357

-218

Integrale aanpak parkeren stadscentrum

250

-

-

-

Overig

164

55

-100

-0

Totaal Lasten

1.564

-631

-457

-218

Baten

In de begroting van 2022 was een bedrag voor het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB) opgenomen. In het programma SBaB werken Rijk, provincie en gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) samen aan maatregelen op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid en leefbaarheid. Dit programma is niet opgenomen in de begroting van 2023.

Lasten

Deze lasten maken onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB). Hiervoor is via een decentralisatie-uitkering in het gemeentefonds een incidentele bijdrage van het Rijk ontvangen met als voorwaarde dat deze bijdrage wordt besteed aan het project Slimme en duurzame mobiliteit MRA. Via een budgetoverheveling waartoe besloten is bij de vaststelling van de Jaarstukken 2021 zijn deze incidentele middelen in 2022 geraamd.

Zie voor een toelichting op de lagere lasten Programma SBaB de toelichting opgenomen bij de baten.

Voor programmakosten van het project Noord/Zuidlijn is bij de Voorjaarsrapportage 2022 voor 2023 een incidenteel budget toegekend. Het gaat hierbij om het gemeentelijke aandeel.

Als gevolg van wijzigingen in de investeringen is sprake van een mutatie op de kapitaallasten op dit beleidsdoel. Het betreft hier de kapitaallasten van de investeringen op basis van het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM).

Teneinde het integrale parkeervraagstuk stadscentrum een gedegen benadering te geven en enerzijds een plaats te geven in het programma stadscentrum Hoofddorp en anderzijds om invulling te geven aan het amendement AM11 van 11 november 2021 bij de Strategische agenda van de raad was er voor deze werkzaamheden in 2022 aanvullend budget nodig.