Beleidsdoel A: Een gemeente die verkeersveilig is per auto, met de fiets, te voet en het openbaar vervoer.

Wat willen wij bereiken en wat gaan wij daarvoor doen?

Het jaar 2020 kende minder verkeersongevallen en -slachtoffers. Helaas vielen op gemeentelijke wegen wel meer verkeersdoden te betreuren dan een jaar eerder. De meeste slachtoffers vielen onder fietsers en bromfietsers. De verkeersveiligheid is in de mobiliteitsvisie een belangrijk aandachtspunt.

Om het verkeersveiligheidsbeleid uit te voeren wordt intensief samengewerkt met andere partijen. Dit zijn andere wegbeheerders (provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, Schiphol), VRA, politiedistrict Kennemerland van de eenheid Noord-Holland, Veilig Verkeer Nederland, Fietsersbond en schoolbegeleidingsdienst OnderwijsAdvies.

Activiteiten

  1. Duurzaam veilig inrichten van wegen

  2. Aanpak verkeersongevallen en knelpunten

  3. Verkeerseductie

  4. Monitoring en effectmeting

Toelichting

1. Duurzaam veilig inrichten van wegen

Met het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2020/2021 is het geactualiseerde Wegcategoriseringsplan vastgesteld. Het Wegcategoriseringsplan bepaalt welke functie wegen moeten gaan krijgen en welke inrichting hierbij past. Hiertoe worden in de periode tot (streefjaar) 2027 alle wegen duurzaam veilig ingericht. Waar het kan doen we dit in combinatie met regulier onderhoud (werk-met-werk maken). Waar het nodig is voeren we de verkeersveilige inrichting eerder uit.

Daarnaast is in regionaal verband gewerkt aan een risicoanalyse van doelgroepen en infrastructuurtypen in het kader van het landelijke Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 en een infrastructuuranalyse vanuit de Network Safety Index door bureau SWOV. Om de herkenbaarheid van de maximumsnelheid verder te ondersteunen maken wij gebruik van snelheidsdisplay’s (smiley’s) op de gemeentelijke wegen.

2. Aanpak verkeersongevallen en knelpunten

Het totaal aantal verkeersongevallen op de locaties met Verkeerongevallenconcentraties (VOC’s) daalde. Verder is ook te zien dat locaties die in de afgelopen jaren zijn aangepakt dalen in de lijst. Echter we zien ook nieuwe locaties verschijnen in de lijst VOC’s. Voorstellen ter verbetering van de verkeersveiligheid op deze locaties worden jaarlijks geprioriteerd op basis van de meest recente gegevens via het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit. Zo gaan wij in de komende jaren aan de slag met de parallelle Kruisweg in Hoofddorp, de fietsveiligheid op de IJweg in Nieuw-Vennep en de Aalsmeerderweg Beechavenue (Hoofddorp). Daarnaast gaan wij verder met het uitvoeren van de verkeersveiligheidsmaatregelen zoals opgenomen in de Visie Ringdijk en Ringvaart (2017.0011195) en het oplossen van verkeersveiligheidsknelpunten.

3. Verkeerseducatie

Wij bieden een breed aanbod van verkeersveiligheidsprojecten voor zowel basisscholen als middelbare scholen. Deze zijn voor een overgroot deel kosteloos of deels kosteloos. Voorbeelden hiervan zijn het Praktisch Verkeersexamen, het JONGleren programma en Dode Hoeklessen rondom vrachtwagens. Sinds het schooljaar 2018-2019 is de organisatie hiervan op regionaal niveau samengebracht in de uitvoeringsorganisatie Verkeer & Meer van de VRA.

Ook wij basisscholen de mogelijkheid om kosteloos schoolpleinpakketten te lenen om actief op het schoolplein te oefenen met verkeerslessen.

Naast verkeerseducatie voor de jongeren doen wij actief mee aan diverse verkeersveiligheids-campagnes om de volwassen weggebruikers te bereiken, zoals de verschillende BOB-campagnes tegen alcohol in het verkeer, de MONO-campagne tegen afleiding in het verkeer, de Scholen zijn weer begonnen-campagne en de campagne voor gebruik van fietsverlichting. Wij voeren samen met enkele buurgemeenten de Doortrappen-campagne. Dit is een permanente campagne gericht op het vitaal houden van ouderen op de fiets.

Verder is er ruimte voor lokale initiatieven zoals buurt- of wijkgerichte verkeerscampagnes. In 2022 zijn we gestart met de campagne Samen overweg waarin weggebruikers gevraagd worden om rekening met elkaar te houden. Vaak verplaatsen we ons immers op of in een ander vervoermiddel met hetzelfde doel. De wandelaar langs de Ringdijk wil daar net als de racefietser ontspannen en een frisse neus halen.

4. Monitoring en effectmeting

We monitoren de effecten van de investeringen en de inzet op educatie op verkeersveiligheid en rapporteren daar jaarlijks over in de Monitor Mobiliteitsvisie Haarlemmermeer.

Tabel 37 Wat mag het kosten?

(Bedragen × € 1.000)

JR2021

2022

2023

2024

2025

2026

Beleidsdoel A: Een gemeente die verkeersveilig is per auto, met de fiets, te voet en het openbaar vervoer.

Baten

23

25

25

25

25

25

Lasten

1.602

1.437

1.504

1.502

1.499

1.473

Saldo

-1.579

-1.412

-1.479

-1.477

-1.474

-1.448

Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar

Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting
(bedragen × € 1.000; min = nadeel )

2023

2024

2025

2026

Baten

Overig

-

-

-

-

Totaal Baten

-

-

-

-

Lasten

Overig

-67

3

3

26

Totaal Lasten

-67

3

3

26