Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?

Tabel 39 

Bedragen × € 1.000.
Er kunnen afrondingsverschillen optreden.

JR2021

2022

2023

2024

2025

2026

Mobiliteit

Haarlemmermeer is een verkeersveilige gemeente, met goed bereikbare voorzieningen en een efficiënt openbaar vervoer.

Baten

1.046

964

165

165

165

165

Lasten

8.676

9.079

7.582

8.211

8.665

8.858

Saldo van baten en lasten (B-L)

Saldo

-7.630

-8.115

-7.417

-8.045

-8.500

-8.692

Reservemutaties

Onttrekking

943

735

1.094

1.211

1.593

1.593

Storting

1.817

2.207

4.369

2.222

3.076

2.933

Resultaat (Saldo+O-S)

Saldo

-8.504

-9.587

-10.691

-9.056

-9.983

-10.032

Uitsplitsing per beleidsdoel

Beleidsdoel A: Een gemeente die verkeersveilig is per auto, met de fiets, te voet en het openbaar vervoer.

Baten

23

25

25

25

25

25

Lasten

1.602

1.437

1.504

1.502

1.499

1.473

Saldo

-1.579

-1.412

-1.479

-1.477

-1.474

-1.448

Beleidsdoel B: De vervoersnetwerken zorgen in samenhang voor een goede bereikbaarheid die in balans is met de leefbaarheid.

Baten

1.022

939

140

140

140

140

Lasten

7.074

7.642

6.078

6.709

7.166

7.384

Saldo

-6.051

-6.704

-5.938

-6.569

-7.026

-7.244

Toelichting reserves

Tabel 40 

(bedragen × € 1.000; min = nadeel )

2023

2024

2025

2026

Onttrekking

Dekking afschrijvingslasten

1.094

1.211

1.593

1.593

Totaal Onttrekking

1.094

1.211

1.593

1.593

Storting

Dekking afschrijvingslasten

4.369

2.222

3.076

2.933

Totaal Storting

4.369

2.222

3.076

2.933

Onttrekkingen

Reserve dekking afschrijvingslasten

De onttrekkingen betreft de dekking van afschrijvingslasten die uit bijdragen vanuit, met name, de bouwgrondexploitaties en anterieure overeenkomsten gedekt worden. Bijvoorbeeld de bijdrage in de omlegging A9. Conform de voorschriften van het BBV mogen deze bijdragen, vanuit de reserve RIH, niet in één keer ten gunste van de betreffende investering worden gebracht. De economische levensduur moet gehanteerd worden, zowel voor de afschrijvingslast als de dekking uit de reserve.

Stortingen

Reserve dekking afschrijvingslasten

Op basis van het MPG, standlijn 1 januari 2022, zijn de stortingen in de reserve Dekking afschrijvingslasten geraamd. Dit betreft de tussentijdse winstnemingen Badhoevedorp die bestemd zijn voor de dekking van de afschrijvingslasten van de bijdrage in de omlegging A9.