Beleidsdoel A: Een veilige woon- en leefomgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers in de gemeente Haarlemmermeer.

Wat willen wij bereiken en wat gaan wij daarvoor doen?

Onder dit beleidsdoel valt de aanpak van de ‘sociale veiligheid’. Daarbinnen gaan wij voor 2023-2026 nieuwe prioriteiten en focuspunten aanbrengen. Wij willen de zorg en veiligheid voor kwetsbare personen waarborgen. De weerbaarheid van onze jongeren moet meer aandacht krijgen. We moeten voorkomen dat de onderwereld structureel verweven raakt met de bovenwereld waardoor de rechtsorde in gevaar kan komen. We willen dat de problematiek met betrekking tot polarisatie, extremisme en radicalisering in onze gemeente klein en beheersbaar blijft. We willen ook inzetten op het versterken van de digitale veiligheid in onze gemeente.

Activiteiten

  1. Vergroten weerbaarheid jongeren tegen criminaliteit, wapens en drugs

  2. Versterken digitale veiligheid

  3. Waarborgen zorg en veiligheid van kwetsbare personen

  4. Aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit

  5. Tegengaan van polarisatie, radicalisering en extremisme

Toelichting

1. Vergroten weerbaarheid jongeren tegen criminaliteit, wapens en drugs

We leggen onze focus op de campagne YouChoose, waarbij we inzetten op het ontmoedigen van steekwapenbezit bij jongeren en het vergroten van veiligheidsgevoelens. Dit doen we in samenwerking met onze politie, lokale partners en scholen door het gericht aanbieden van talentontwikkeling, workshops en voorlichting. Daarnaast maken we jongeren en ouders bewust wat de risico’s van drugsgebruik zijn. We gaan inzetten op het voorkomen van criminele aanwas, wat inhoudt dat jongeren terecht komen in de georganiseerde drugscriminaliteit. Samen met een casusregisseur starten we individuele trajecten op om recidive te voorkomen. We zorgen dat de jongeren de nodige hulp krijgen en zetten daarbij gepaste maatregelen in waar dat nodig is.

2. Versterken digitale veiligheid

We willen de digitale veiligheid versterken. Bij deze prioriteit hanteren we twee focuspunten namelijk: het vergroten van de aangiftebereidheid van cybercrime en het vergroten van de weerbaarheid van inwoners en ondernemers tegen cybercrime. Onze inzet is met name een preventieve aanpak. Enerzijds zetten we in op slachtofferpreventie en anderzijds zetten we in op daderpreventie. We werken hierbij samen in diverse projecten met Noord-Holland Samen Veilig (NH-SV).

3. Waarborgen zorg en veiligheid van kwetsbare personen

Hierbij leggen we onze focus op personen met verward gedrag, zorgmijders waarbij sprake is van een veiligheidsrisico, en inwoners die te maken hebben met relationeel geweld en woonoverlast. Dit doen we door te investeren en te regisseren op de verbinding tussen partners uit het zorg- en veiligheidsdomein. We werken aan het realiseren van een Persoonsgerichte Aanpak om recidive, verder afglijden en veiligheidsrisico’s voor de persoon zelf en diens omgeving te voorkomen.

4. Aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit

Onze focus ziet op vier thema's binnen de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit namelijk:

  1. aanpak gelegenheidsstructuren op mainport Schiphol;

  2. het tegengaan van ondermijning in het buitengebied;

  3. we continueren de aanpak tegen drugscriminaliteit;

  4. we leggen meer focus op de aanpak van (illegale) prostitutie en mensenhandel.

Wij nemen deel aan alle casuïstiek van het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) en dragen daar onze signalen van georganiseerde criminaliteit aan. We voeren de beleidsregels van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) uit en handhaven ons drugsbeleid. We gaan illegale prostitutie tegen en zorgen voor toezicht bij seks- en escortbedrijven en controleren op signalen van illegale prostitutie. We gaan georganiseerde ondermijnende criminaliteit op mainport Schiphol tegen op basis van het Programma Aanpak Ondermijning Schiphol met een aanzienlijke rijksbijdrage. Dit doen we door in te zetten op een intensieve publiek – private samenwerking. Hierin staan de gebiedsgerichte- en een branchegerichte aanpak en de integriteit van medewerkers op de luchthaven centraal. We zoeken hierbij ook de samenwerking met andere mainports, zoals Rotterdam en de sierteeltsector. Het buitengebied is volgens onderzoek een blinde vlek, dit betekent dat we niet goed zicht hebben of daar georganiseerde criminaliteit plaatsvindt. De komende jaren willen we hier meer inzicht in krijgen en een aanpak op de mogelijk aanwezige georganiseerde criminaliteit vormgeven.

5. Tegengaan van polarisatie, radicalisering en extremisme

We ontwikkelen ons beleid in 2023 door. Wij zorgen voor korte lijnen tussen Contraterrorisme, Extremisme en Radicalisering (CTER) professionals en een goede informatie-, kennisdeling en netwerkbenadering. We borgen CTER en polarisatie in beleidsplannen van alle organisaties die een rol hebben in de aanpak. We zorgen voor periodieke afstemming tussen alle intern en extern betrokken partijen. We leggen een focus op het voorkomen van polarisatie en signaleren van radicalisering. Dit doen we zowel offline als online. In het Uitvoeringsprogramma Veiligheid worden onze activiteiten nader geconcretiseerd.

Tabel 20 Wat mag het kosten?

(Bedragen × € 1.000)

JR2021

2022

2023

2024

2025

2026

Beleidsdoel A: Een veilige woon- en leefomgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers in de gemeente Haarlemmermeer.

Baten

1.574

1.626

1.026

1.026

1.026

1.026

Lasten

4.901

4.722

4.157

4.071

4.071

4.070

Saldo

-3.328

-3.096

-3.132

-3.045

-3.045

-3.045

Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar

Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting
(bedragen × € 1.000; min = nadeel )

2023

2024

2025

2026

Baten

Naleving controle coronatoegangsbewijzen

-600

-

-

-

Overig

-

-

-

-

Totaal Baten

-600

-

-

-

Lasten

Naleving controle coronatoegangsbewijzen

600

-

-

-

Overig

-35

86

0

0

Totaal Lasten

565

86

0

0

Baten

Op basis van de Ministeriële regeling specifieke uitkering naleving controle coronatoegangsbewijzen is in 2022 aan de gemeente een bijdrage van € 600.000 toegekend. Dit ter compensatie van de kosten die ondernemers en instellingen in de periode 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022 gemaakt hebben voor het controleren van QR-codes. Hiervoor is de verdeelregel tegemoetkoming kosten QR-code controle vastgesteld (nota van B&W 2022.0000991).

Lasten

Zie voor een toelichting op de lagere lasten naleving controle coronatoegangsbewijzen de toelichting opgenomen bij de baten.