Veiligheid

Inwoners, bezoekers en ondernemers in Haarlemmermeer zijn veilig.

In de Kadernota Integrale Veiligheid 2018-2022 (hierna: de Kadernota) zijn de raadsprioriteiten voor veiligheid tot en met 2022 vastgesteld en uitgewerkt. Eind 2022 stellen wij op basis van de veiligheidsanalyse 2018-2021 aan de raad een nieuw integraal veiligheidsplan 2023-2026 voor (hierna: het IVP). Het IVP bevat de nieuwe prioriteiten en focuspunten voor een toekomstbestendig integraal veiligheidsbeleid. Deze werken wij verder uit in jaarlijkse uitvoeringsprogramma's.

Haarlemmermeer is nog steeds een relatief veilige gemeente, waarin inwoners en ondernemers zich over het algemeen veilig voelen. De ontwikkelingen rond de productie, het vervoer, de verkoop en het gebruik van drugs, alsmede de toename in jeugdoverlast en wapenbezit onder jongeren zijn echter zorgelijk. Cijfers uit de coronajaren laten zien dat de traditionele geregistreerde criminaliteit in omvang afneemt, en de online criminaliteit juist toeneemt. De weerbaarheid en zelfredzaamheid van onze inwoners wordt op de proef gesteld. Zorg en veiligheid voor kwetsbare inwoners staat onder druk. Buiten het zicht van de overheid en van de meeste inwoners en ondernemers speelt de georganiseerde ondermijnende criminaliteit een bijvend grote rol. Dit kan in toenemende mate een ondermijnend effect hebben op de samenleving. Als hiertegen onvoldoende offensief wordt gevoerd tast de georganiseerde ondermijnende criminaliteit op de langere termijn zelfs onze rechtsstaat aan. De verdergaande polarisering in de samenleving zou in diverse vormen van extremisme tot een aantasting van onze veiligheid kunnen leiden.

De volgende prioriteiten stellen wij voor aan de raad:

 1. vergroten weerbaarheid jongeren tegen criminaliteit, wapens en drugs;

 2. versterken digitale veiligheid;

 3. waarborgen zorg en veiligheid van kwetsbare personen;

 4. aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit;

 5. tegengaan van polarisatie, radicaliserirg en extremisme.

Voor een aantal onderwerpen zijn in het Uitvoeringsprogramma veiligheid aanvullende indicatoren opgenomen ten opzichte van de onderstaande verplichte BBV-indicatoren.

Tabel 19 

Omschrijving

Eenheid

Indicator

Bron

Metingen

2018

2019

2020

2021

Verwijzingen Halt

Aantal per 1.000 jongeren

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

9

14

12

10

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

4,3

4,8

3,2

3,1

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

3,7

4,0

3,3

3,7

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

2,8

2,9

1,8

1,6

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

5,5

5,9

5,7

6,6

Verbonden partijen

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

In de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) en de daarop gebaseerde regelingen zijn onder andere eisen gesteld voor de brandweer, de organisatie en taken van de veiligheidsregio’s en de crisisorganisatie. De VRK levert een bijdrage door het verzekeren van doelmatige en slagvaardige hulpverlening op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. De actualisatie van het beleidsplan Risico- en Crisisbeheersing 2019-2022 van de VRK vindt plaats in 2023.

De brandweer Kennemerland heeft in haar beleidsplan 2019-2022 vier doelstellingen vastgesteld, namelijk:

 • Risicobeheersing: focus op voorkant veiligheidsketen

 • Flexibele en duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers

 • Op de juiste schaal en in de juiste netwerken samenwerken

 • Vakmanschap: professioneel en taakgericht

Per doelstelling zijn concrete resultaten geformuleerd die in de programmabegroting van de VRK terugkomen.

De koppeling tussen veiligheid en zorg wordt binnen de VRK steeds belangrijker. Wij hebben onze wettelijk plicht om een Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) in stand te houden ingevuld door de GGD onder te brengen in de VRK. Per 1 januari 2020 is bij de VRK een aantal nieuwe taken belegd, zoals die in het kader van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, Veilig Thuis (inclusief de Integrale Crisisdienst), het Regionaal Coördinatiepunt Ex-gedetineerden en de Multidisciplinaire Aanpak die voorziet in een bundeling van psychosociale, medische, forensische en justitiële specialisten in de aanpak van kindermishandeling, relationeel geweld en seksueel geweld. De uitwerking van het nieuwe takenpakket op onze financiële bijdrage aan de VRK zal de komende jaren steeds duidelijker worden.

Het Zorg- en veiligheidshuis is ook ondergebracht bij de VRK. Dit is een netwerkorganisatie waarin gemeenten, justitie, politie, justitiële organisaties en zorginstanties intensief samenwerken aan de persoonsgerichte aanpak van complexe problematiek.

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Zie verbonden partijen in Programma kwaliteit fysieke omgeving.

Relevant beleid

 • Raadsvoorstel veiligheidsanalyse 2018-2021 en prioriteiten integraal veiligheidsplan 2023-2026

 • Aanpak radicalisering (2016.0050592)

 • Beleidsregel Wet Bibob Haarlemmermeer 2022 (2021.0003042)

 • Damoclesbeleid gemeente Haarlemmermeer 2019 (2018.0082620

 • Beleidsplan Risico- en Crisisbeheersing 2019-2022 Veiligheidsregio Kennemerland (2018.0080143)