Kwaliteit fysieke omgeving

Een schone, duurzame, hele en veilige openbare ruimte.

Onze ambitie voor de fysieke leefomgeving is een schone, duurzame, hele en veilige openbare ruimte. Dit betekent dat wij ernaar streven de kwaliteit van de fysieke leefomgeving op duurzame wijze in stand te houden binnen de kaders van de wettelijke bepalingen. Hierbij hebben wij tevens aandacht voor vergroening en toegankelijkheid van de leefomgeving, het verhogen van de biodiversiteit en een klimaatadaptieve inrichting.

De manier waarop wij de fysieke leefomgeving onderhouden is opgenomen in het Beheerkwaliteitplan (BKP) en in de beheerplannen voor de Fysieke Leefomgeving. Om onze maatregelen (en de hiervoor ingezette middelen) in de openbare ruimte het meeste effect te laten hebben, zijn een integrale aanpak en een objectieve afweging tussen beschikbare middelen en beoogd effect (slimmer beheren ofwel risico- en effectgestuurd beheer) essentieel. Daarnaast zetten wij in op de voorbereiding van een buurtgerichte aanpak van onze vervangingen in de openbare ruimte, die tevens kansen biedt om maatregelen voor het klimaatbestendig maken van de leefomgeving (klimaatadaptatie) en de energietransitie in te passen.

Wij passen duurzaamheid en innovaties toe bij het onderhoudsproces, onder andere door het gebruik van duurzame materialen. Daarnaast streven wij ernaar grondstoffen zoveel mogelijk opnieuw te gebruiken.

Het gebruik van de openbare ruimte is niet los te zien van de maatschappelijke context. Samen met gebruikers van de fysieke leefomgeving zoeken wij naar creatieve en duurzame ideeën om de leefomgeving te blijven verbeteren door deze partijen via participatie te betrekken bij werkzaamheden in de woon-, werk- en leefomgeving en in het groen zelfbeheer waar mogelijk te stimuleren.

Tabel 54 

Kengetallen

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

Bomen 1

90.547 stuks

92.144 stuks

94.123 stuks

Groenvlakken (gazon, heesters, hagen, bos-plantsoen, enz.) 2

11,6 km2

12,3 km2

12,8 km2

Riolering lengte vrijverval riool 3

862,4 km

884,1 km

876 km

Riolering lengte mechanisch riool

181,6 km

185,9 km

193,0 km

Verharding (gesloten)

4,0 km2

4,0 km2

4,1 km2

Verharding (open)

4.9 km2

5,0 km2

5,1 km2

Kunstwerken (bruggen, tunnels, kademuur, enz.)4

727 stuks

721 stuks

730 stuks

Openbare Verlichting (lichtpunten)

41.777 stuks

43.154 stuks

44.303 stuks

Kabelnet Openbare Verlichting

1.364 km

1.400 km

1.480 km

Meetverdeelkasten Openbare Verlichting

451 stuks

460 stuks

468 stuks

Verkeersregelinstallaties

71 stuks

72 stuks

74 stuks

Speelplekken

701 stuks

713 stuks

736 stuks

 1. Bomen in beheer bij de gemeente, inclusief recreatiegebieden, begraafplaatsen, parkmanagement. Het aantal bomen is toegenomen omdat eerder verwijderde bomen zijn vervangen. Hieronder vallen niet: bomen in beheer bij particulieren (met uitzondering van particuliere particuliere monumentale en waardevolle bomen), bomen in beheer bij Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland, het Recreatieschap Noord-Holland en het hoogheemraadschap van Rijnland.
 2. Groenvakken in beheer bij de gemeente, inclusief recreatiegebieden, begraafplaatsen, parkmanagement. HIeronder vallen niet: groenvakken in beheer bij particulieren, Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland, het Recreatieschap Noord-Holland en het hoogheemraadschap van Rijnland.
 3. Dit betreft het areaal exclusief drainage.
 4. Het aantal kunstwerken is inclusief kunstwerken die wij in eigendom hebben, maar die wij door andere partijen laten beheren.

Verbonden partijen

De verbonden partijen voor het programma Kwaliteit Fysieke Omgeving zijn De Waterwolf Dienstverlening Buitenruimte BV, Meerlanden Holding NV en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

De Waterwolf

De Waterwolf zorgt voor het heel en veilig houden van de openbare ruimte door het uitvoeren van diverse onderhoudswerkzaamheden. Dit omvat het groenonderhoud via beeldbestekken, maar ook het afhandelen van meldingen van gebruikers van de openbare ruimte. Via een integrale raamovereenkomst met De Waterwolf, waarin klein civieltechnisch onderhoud is opgenomen, zetten wij De Waterwolf gebiedsgericht in. Daarnaast verrichten zij het beheer en onderhoud van de gemeentelijke begraafplaatsen, worden de beweegbare bruggen door hen bediend en verzorgen zij de besturing van de pontverbinding tussen Rijsenhout en Aalsmeer.

Meerlanden

Meerlanden voert werkzaamheden uit die vooral betrekking hebben op een schone en veilige openbare ruimte (afvalinzameling, straatreiniging, ongediertebestrijding en zwerfafvalverwijdering). De door Meerlanden uitgevoerde gladheidsbestrijding is mede gericht op het veilig kunnen gebruiken van de openbare ruimte. Bij de uitvoering van de werkzaamheden besteedt Meerlanden veel aandacht aan duurzaamheid. Meerlanden wil een bijdrage leveren aan een duurzaam afval- en grondstoffenbeheer door het gescheiden inzamelen van grondstoffen en het zo duurzaam mogelijk organiseren van de verwerking ervan, met maximaal hergebruik als doel. Meerlanden hanteert voor de aandeelhoudende gemeenten uniforme tarieven voor afvalverwijdering. Ook voor straatreiniging en gladheidbestrijding werken wij samen met Meerlanden en de andere deelnemende gemeenten aan uniformering van tarieven.

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) voert de wettelijk verplichte taken (‘basistaken’) en een aantal aanvullende taken (‘plustaken’) op het gebied van het omgevingsrecht voor ons uit. Het gaat in het bijzonder om vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de werkvelden bouw, milieu en bodem. De (minimale) kwaliteit van de uitvoering van de taken is wettelijk vastgelegd. Dat is voor ons geregeld in de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Haarlemmermeer. Ieder jaar spreken wij met de OD NZKG af welke taken zij in dat jaar voor ons gaat uitvoeren. Die afspraken en de begroting van de kosten staan in het Uitvoeringsprogramma. Na afloop van het jaar legt de OD NZKG verantwoording aan ons af over de geleverde producten en diensten.

Relevant beleid

 • Beheerkwaliteitplan 2009 (B&W 2009.0019558), geactualiseerd in 2017 (2016.0069196)

 • Leidraad Duurzame Inrichting Openbare Ruimte (DIOR) 2014 (2014.0004100)

 • Actualisering Beheerplannen Fysieke Leefomgeving 2020-2023 (2020.0000724)

 • Visie Boombeleid 2015 (2014.0056392)

 • Beleid Monumentale en Waardevolle bomen (2020.0002903)

 • Kadernota Vervanging en Herplant 2015 (2014.0056392)

 • Kadernota Boomveiligheid en Zorgplicht 2015 (2014.0056392)

 • Kadernota Beheer en Overlast van bomen 2015 (2015.0053367)

 • Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Haarlemmermeer (2011) (2011.0035034) en eerste wijziging (2016.0053740)

 • Wijzigingsverordening “Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Haarlemmermeer 2011 2e wijziging” (2020.0002677)

 • Verordening graf- en begraafrechten 2021 (lijkbezorgingsrechten) (2020.0002299)

 • Uitvoeringsregeling Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2016 (2016.0053740)

 • Extra inzet zwerfafval 2017-2023 (2016.0069291)

 • Afvalstoffenverordening gemeente Haarlemmermeer 2021 (2021.0000178)

 • Invoering opt-in systeem voor ongeadresseerd reclamedrukwerk (jasticker) (2021.0002294)

 • Gladheidsbestrijdingsplan 2022-2025 (2022.0001021)

 • Strategische Samenwerkingsagenda hoogheemraadschap van Rijnland en gemeente Haarlemmermeer 2020-2035 (2021.0001877)

 • Gemeentelijk Rioleringsplan Haarlemmermeer 2021-2023 (2020.0002929)

 • Programmatische aanpak Energietransitie Haarlemmermeer (2019.0037699)

 • Aanpak ‘Van afval- naar grondstofinzameling' (2018.0030093)

 • Aanpassing Aanpak 'Van afval- naar grondstofinzameling' (2020.0000853)

 • Nota Bodembeheer 2022 (2022.0001079)

 • Geactualiseerde Beleidsregel PFAS gemeente Haarlemmermeer 2020 (2020.0000310)

 • Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Haarlemmermeer (2016.0018300)

 • Natuurvisie Haarlemmermeer 2040 (2021.0000462)

 • “Kom in Beweging!”- Speelruimte in de gemeente Haarlemmermeer (2021.0000721).