Beleidsdoel E: Haarlemmermeer biedt een gezond leefklimaat.

Wat willen wij bereiken en wat gaan wij daarvoor doen?

Wij streven naar een gezond leefklimaat voor onze inwoners door de bescherming van de leefomgeving te waarborgen. Dit betekent dat wij ernaar streven dat de lucht, de bodem, het oppervlaktewater en grondwater zo schoon mogelijk zijn. Milieubeheer, bodembescherming en bodembeheer dragen hieraan bij. Wij willen de kwaliteit van de bodem behouden en deze waar mogelijk verbeteren. Daarnaast zorgen we dat er zo beperkt mogelijke hinder is van geluid, licht, geur of magneetvelden.

Activiteiten

  1. Het duurzaam beheren van de bodem

  2. Het saneren van bodemverontreiniging

  3. Rekening houden met gezondheids-bescherming bij de inrichting van de fysieke ruimte

Toelichting

1. Het duurzaam beheren van de bodem

Wij passen duurzaam bodembeheer toe door het zoveel mogelijk hergebruiken van grond en bagger binnen de gemeente.

2. Het saneren van bodemverontreiniging

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn wij ook verantwoordelijk voor het saneren van verontreinigde grond. Bij wijzigingen van het gebruik van de bodem naar een gevoeligere bestemming wordt de kwaliteit van de bodem zoveel mogelijk verbeterd om deze duurzaam geschikt te maken voor de nieuwe functie. Wij voeren bodemsaneringen uit op gemeentegrond wanneer dit vanuit maatschappelijk oogpunt wenselijk is, zoals bij asbestverontreinigingen. Door monitoring van het grondwater wordt gecontroleerd of de verontreiniging in de IJtochtkade in Zwanenburg voldoende is gesaneerd.

3. Rekening houden met gezondheidsbescherming bij de inrichting van de fysieke ruimte

Bij gezondheidsbescherming richten we ons met name op geluid, lucht(kwaliteit), bodem(kwaliteit), water(kwaliteit) en hittestress, omdat hier de grootste opgaven liggen. Bij ruimtelijke ontwikkelingen zal rekening worden gehouden met, en een groot belang worden gehecht aan, deze aspecten. Wij sluiten ons aan bij het Schone Lucht Akkoord. Dit is een akkoord tussen Rijk, provincies en een groot aantal gemeenten. Samen streven de deelnemende partijen naar een gezondheidswinst van minimaal 50 procent in 2030 ten opzichte van 2016.

Tabel 65 Wat mag het kosten?

(Bedragen × € 1.000)

JR2021

2022

2023

2024

2025

2026

Beleidsdoel E: Haarlemmermeer biedt een gezond leefklimaat.

Baten

227

48

49

49

49

49

Lasten

10.215

11.431

11.720

11.754

11.599

11.656

Saldo

-9.988

-11.383

-11.672

-11.706

-11.551

-11.608

Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar

Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting
(bedragen × € 1.000; min = nadeel )

2023

2024

2025

2026

Baten

Overig

1

-

-

-

Totaal Baten

1

-

-

-

Lasten

Omgevingsdienst NZKG

-1.051

-

-

-

Gewijzigde verdeling van personeelslasten

293

-

-

-

Mediterraan draaigatje

250

-

-

-

Budgetoverheveling handhaving

222

-

-

-

Overig

-3

-34

155

-57

Totaal Lasten

-289

-34

155

-57

Lasten

Vanaf 2023 is op basis van de conceptbegroting 2023-2026 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) een stijging voorzien. Deze wordt grotendeels veroorzaakt door loon- en prijscompensatie, omzetting van 'inrichtingen' in 'milieubelastende activiteiten' en een stijging van het aantal verzoeken in het kader van de Wet open overheid (Woo). De stijging als gevolg van loon- en prijscompensatie worden (deels) gedekt uit de stelpost indexeringen.

Als gevolg van een gewijzigde verdeling van personeelslasten over de beleidsdoelen is sprake van een lagere doorbelasting in 2023 op dit beleidsdoel.

Op enkele locaties in Rijsenhout en Graan voor Visch in Hoofddorp is het mediterraan draaigatje aangetroffen. Deze locaties betreffen zowel openbaar als particulier terrein. Deze miersoort veroorzaakt schade aan de openbare ruimte en hinder wanneer de mieren woningen binnendringen. Om de overlast te verminderen en te voorkomen dat verdere schade wordt aangericht, is het nodig om de verspreiding van deze miersoort zo snel mogelijk tegen te gaan. Deze kosten betreffen vooralsnog uitsluitend de bestrijding op openbaar terrein in het voorjaar van 2022. In september 2022 kijken we op basis van een evaluatie wat de effecten zijn van de toegepaste bestrijdingsmaatregelen op openbaar terrein. Dan maken we tevens een inschatting van de kosten voor 2023 en verder.

Vanwege de budgetoverheveling bij de Jaarstukken 2021 zijn er in 2022 extra middelen beschikbaar voor incidentele handhavingscapaciteit die beschikbaar was vanuit de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.