Beleidsdoel A: Goed onderhouden openbaar groen en bomen, die bijdragen aan een positieve beleving van de openbare ruimte.

Wat willen wij bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Openbaar groen en bomen leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving en de beleving hiervan door gebruikers. Daarnaast is groen in de openbare ruimte van belang voor klimaatbestendigheid omdat beplanting en grassen overtollig regenwater kunnen vasthouden. Wij streven ernaar het bestaande areaal veilig en vitaal te houden en te voldoen aan de wettelijke zorgplicht. Tevens streven wij naar een groene en kleurrijke openbare ruimte met een gevarieerd areaal (biodiversiteit), waarbij wij de ecologische waarden beschermen en versterken. Het doel is om de komende collegeperiode in verstedelijkt gebied verharding die niet meer in gebruik is te vervangen door groen en door 8.000 bomen aan te planten.

Met de gemeentelijke begraafplaatsen bieden wij onze inwoners plekken voor het herdenken van dierbaren, maar ook ontmoetingsplaatsen, waar de natuur- en cultuurhistorische waarden van de begraafplaatsen kunnen worden beleefd. Wij streven naar goed onderhouden en goed toegankelijke begraafplaatsen.

Tabel 55 

Omschrijving

Eenheid

Bron

Metingen

Streefwaarden
prognose

2019

2022

2024

2026

Kwaliteit (gemeentelijke) bomen

Voldoende

Veiligheidsinspectie bomen

85,2%

79,0%

80,0%

81,0%

Kwaliteit (gemeentelijke) bomen

Matig

Veiligheidsinspectie bomen

12,5%

19,0%

19,0%

18,0%

Kwaliteit (gemeentelijke) bomen

Slecht of zeer slecht

Veiligheidsinspectie bomen

2,3%

1,7%

1,5%

1,4%

Kwaliteit (gemeentelijke) beplanting

Uitstekend tot goed

Kwaliteitsmeting NEN 2767

84,0%

1-

86,0%

87,0%

Kwaliteit (gemeentelijke) beplanting

Redelijk tot matig

Kwaliteitsmeting NEN 2767

11,0%

-

11,0%

11,0%

Kwaliteit (gemeentelijke) beplanting

Slecht tot zeer slecht

Kwaliteitsmeting NEN 2767

5,0%

-

3,0%

2,0%

  1. Beplanting wordt eens per vier jaar geïnspecteerd volgens de NEN 2767-systematiek. Wij hebben in 2019 voor het eerst volgens deze nieuwe systematiek geïnspecteerd. In 2022 volgt een nieuwe inspectie, waarvan de resultaten eind 2022 beschikbaar zijn.

Activiteiten

  1. Het duurzaam onderhouden van openbaar groen en bomen

  2. Het vergroten van de betrokkenheid van de gebruikers van openbaar groen en bomen

  3. Het duurzaam beheren van de gemeentelijke begraafplaatsen

Toelichting

1. Het duurzaam onderhouden van openbaar groen en bomen

Wij houden het openbaar groen en bomen in goede conditie door de juiste onderhoudsmaatregelen toe te passen. Daarnaast beschermen we bomen, die veelal in beperkte (bijvoorbeeld stedelijke) ruimte staan en zorgen we zowel ondergronds als bovengronds voor goede groeiomstandigheden. We controleren de staat van de bomen door ze regelmatig te inspecteren. Vanuit onze wettelijke zorgplicht vervangen wij bomen die vanuit inspecties als onveilig worden aangemerkt. Wij willen het percentage slechte en zeer slechte bomen verminderen tot 1,5% in 2024. Daarnaast willen wij het percentage slechte tot zeer slechte beplanting verminderen tot 3% in 2024. Uit veiligheidsinspecties is daarnaast gebleken dat het kwaliteitsniveau van circa 5% van de bomen in 2021 is verminderd van niveau 'goed' naar niveau 'matig'. Het bomenbestand veroudert en dat betekent dat meer kosten worden gemaakt voor het snoeionderhoud. Om de bomen veilig te kunnen houden is bij de Voorjaarsrapportage 2022 structureel € 200.000 extra budget beschikbaar gesteld.

Wij verhogen de biodiversiteit door onder andere schrale en kruidenrijke grassen minder vaak te maaien. Op veel locaties maaien we grassen op verschillende tijdstippen waardoor verschillende hoogtes ontstaan. Dit geeft een gevarieerder en kleurrijker beeld en verhoogt de biodiversiteit. Op een aantal locaties passen we sinusmaaien toe. Dit is een ecologische manier van (slingerend) maaien waardoor een meer gevarieerd beeld ontstaat en flora en fauna meer divers worden. Voor klimaatadaptatie planten wij bomen die onder andere de luchtkwaliteit verbeteren, schaduw geven tegen de steeds warmere zomers en water vasthouden en verdampen. Wij vervangen bomen en beplanting vanuit de Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR). In de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen gaan wij nader in op het onderhoud en de vervanging van openbaar groen en bomen. Wij actualiseren het Beheerplan Bomen en Beplanting 2020-2023.

2. Het vergroten van de betrokkenheid van de gebruikers van openbaar groen en bomen

Wij vergroten de betrokkenheid van inwoners door delen van de groene buitenruimte in zelfbeheer uit te geven. Buurt- en geveltuinen en boomspiegels kunnen worden beheerd door inwoners. Wij stimuleren deze vormen van zelfbeheer door onze inwoners. Boomspiegels die worden beheerd door omwonenden zijn voorzien van een rood paaltje, zodat de aannemer weet dat hij deze boomspiegel niet mee hoeft te nemen bij het onderhoud. Ook betrekken wij inwoners bij het renoveren van het openbaar groen zodat hun wensen zoveel mogelijk in de plannen kunnen worden opgenomen. Wij organiseren met NMCX, centrum voor Duurzaamheid, een boomfeestdag, waarbij de nadruk ligt op het educatieve karakter van het planten van bomen.
Samen met de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland en Greenbase kijken wij naar meer mogelijkheden om de begroeiing op de randen van de akkers niet te maaien en bloemrijke randen in te zaaien waardoor de biodiversiteit wordt verhoogd en een kleurrijker beeld ontstaat. Ook stemmen we met Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland en het hoogheemraadschap van Rijnland af of bermen bij deze instanties in beheer minder gemaaid en mogelijk met bloemrijke graszaden ingezaaid kunnen worden.

Via parkmanagementorganisaties op negen bedrijventerreinen worden ook ondernemers betrokken bij het onderhoud van de openbare buitenruimte. Hierdoor hebben zij direct invloed op de staat en de kwaliteit van het terrein. Zij kunnen kiezen voor een hoger onderhoudsniveau door zelf hieraan bij te dragen. Ook worden ondernemers betrokken bij het beheer en onderhoud van rotondes. Inmiddels zijn 25 van de rotondes in onze gemeente geadopteerd door belangstellende ondernemingen, die deze inrichten naar eigen idee. De ondernemingen onderhouden de rotondes en hebben hierop als tegenprestatie een (beperkte) reclame-uiting van hun bedrijf.

3. Het duurzaam beheren van de gemeentelijke begraafplaatsen

Wij beheren de begraafplaatsen op niveau A (hoog) van het Beheerkwaliteitplan, om recht te doen aan deze bijzondere gedenkparken. Samen met rechthebbenden en vrijwilligers organiseren wij publieksactiviteiten op de begraafplaatsen en verstrekken wij informatie over de (cultuur)historie van de begraafplaatsen. Door andere vormen van begraven, zoals ecologisch begraven, sluiten wij met onze begraafplaatsen aan bij de wensen van overledenen en nabestaanden.
In de paragraaf Lokale heffingen is een berekening van de kostendekkendheid van de gemeentelijke begraafplaatsen opgenomen.

Tabel 56 Wat mag het kosten?

(Bedragen × € 1.000)

JR2021

2022

2023

2024

2025

2026

Beleidsdoel A: Goed onderhouden openbaar groen en bomen, die bijdragen aan een positieve beleving van de openbare ruimte.

Baten

1.804

802

821

821

821

821

Lasten

10.853

10.914

10.583

10.525

10.517

10.510

Saldo

-9.049

-10.112

-9.761

-9.704

-9.696

-9.689

Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar

Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting
(bedragen × € 1.000; min = nadeel )

2023

2024

2025

2026

Baten

Overig

19

-

-

-

Totaal Baten

19

-

-

-

Lasten

Stormschade

195

-

-

-

Overig

137

58

8

8

Totaal Lasten

332

58

8

8

Lasten

Als gevolg van meerdere stormen in de maand februari 2022 is er schade ontstaan aan ongeveer 200 bomen. De kosten van het veilig stellen van de bomen en het opruimen van omgevallen bomen en afgebroken takken zijn opgenomen in de begroting van 2022.