Beleidsdoel C: Zorgen voor een adequaat beheer in de openbare ruimte van grondwater, hemelwater en afvalwater.

Wat willen wij bereiken en wat gaan wij daarvoor doen?

Door een adequaat en duurzaam beheer van grond-, hemel- en afvalwater in de openbare ruimte beschermen wij de volksgezondheid, de leefomgeving en het milieu. Hiervoor streven wij naar een robuust, duurzaam en klimaatbestendig watersysteem, met een goede waterkwaliteit. Door onze ambities voor klimaatbestendigheid te verankeren in de Strategische Samenwerkingsagenda met het hoogheemraadschap van Rijnland en in de uitvoeringsagenda klimaatadaptatie voldoen wij aan het landelijke Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Het Rijk heeft als doel gesteld dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. De gemeentelijk specifieke uitwerking van deze ambities borgen wij in het klimaatadaptatiebeleid. Wij willen de bestaande openbare ruimte tot 2050 gefaseerd klimaatbestendig inrichten. Daarnaast streven wij naar een duurzaam, goed beheerbaar afvalwaterstelsel, waarbij wordt voorkomen dat verontreinigd afvalwater in de bodem of in het oppervlaktewater terechtkomt. Door sloten, tochten en vaarten (watergangen) goed te onderhouden houden wij de waterkwaliteit en waterkwantiteit op voldoende niveau.
In de paragraaf Lokale heffingen is een berekening van de kostendekkendheid van de rioolheffing opgenomen.

Tabel 59 

Omschrijving

Eenheid

Indicator

Bron

Metingen

Streefwaarden/prognose

2018

2019

2020

2021

2023

2024

2025

Aantal meldingen van riooloverlast

Aantal

Lokaal

Meldingen Openbare Buitenruimte

1.746

1.607

1.617

1.844

< 1.750

< 1.750

< 1.750

Activiteiten

  1. De aanleg en het onderhoud van drainage en de monitoring van grondwater ter verbetering van het grondwaterbeheer

  2. Het klimaatbestendig maken van de leefomgeving voor wat betreft water

  3. Het duurzaam beheren en onderhouden van afvalwaterstelsels en oppervlaktewater (kolken, riolering en gemalen)

  4. Het duurzaam beheren van de watergangen en waterbodembeheer

Toelichting

1. De aanleg en het onderhoud van drainage en de monitoring van grondwater ter verbetering van het grondwaterbeheer

Om nadelige gevolgen van de grondwaterstand en wateroverlast, veroorzaakt door hemelwater of een structureel te hoog grondwaterpeil, zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken zetten wij de voorbereiding voort van de aanleg van drainage in de wijk Welgelegen in Nieuw-Vennep. De informatie uit het gemeentebrede grondwatermeetnet, waarmee wij in stedelijk gebied de grondwaterstand monitoren, is beschikbaar voor alle inwoners en gebruikers in de gemeente (op te vragen via ).

2. Het klimaatbestendig maken van de leefomgeving voor wat betreft water

Wij voeren de maatregelen uit het uitvoeringsprogramma van de Strategische Samenwerkingsagenda met het hoogheemraadschap van Rijnland uit. Deze maatregelen dragen bij aan een klimaatbestendig watersysteem en klimaatadaptatie door bijvoorbeeld meer ruimte te geven aan water, anders om te gaan met hemel- en afvalwater en meer waterberging te creëren door flexibele waterpeilen. In 2022 stemmen wij deze maatregelen af met het hoogheemraadschap voor wat betreft uitvoering en taken, waarna in 2023 de uitvoering volgt.

Met het hoogheemraadschap zetten we ons in voor veilige dijken. Zij zijn op dit onderwerp de verantwoordelijke partij. Wij zijn verantwoordelijk voor specifieke normen op het gebied van wateroverlast, hitte en droogte. Deze onderwerpen werken wij uit in het op te stellen klimaatadaptatiebeleid dat in het tweede helft van 2022 aan de raad wordt aangeboden. Bij integrale projecten zoals vervangingen, maar ook bij nieuwbouw, richten wij het openbaar gebied zo veel mogelijk klimaatbestendig in. Bijvoorbeeld het aanbrengen van meer berging voor hemelwater in de openbare ruimte om bij hevige regenbuien overmatige overlast voor woningen en vitale infrastructuur te beperken. Voorbeelden van integrale vervangingsprojecten die gelijk klimaatbestendig ingericht worden zijn de vervangingsprojecten van de Lipkenstraat en omgeving en Roekenbos in Hoofddorp, die zijn doorgeschoven uit 2022. Wij starten met de voorbereiding van een buurtgerichte aanpak in delen van Zwanenburg en Rijsenhout om de leefomgeving in 2050 klimaatadaptief te hebben ingericht.

3. Het duurzaam beheren en onderhouden van afvalwaterstelsels en oppervlaktewater (kolken, riolering, gemalen en infiltratievoorzieningen)

Door de afvalwaterstelsels en het oppervlaktewater te beheren zorgen wij voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt binnen ons grondgebied. De basis hiervoor is het Gemeentelijk Rioleringsplan Haarlemmermeer 2021-2023. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2023 vervalt de verplichting om een GRP te hebben. In plaats daarvan stellen wij een uitvoeringsplan op, waarin de buurtgerichte aanpak voor klimaatadaptatie en de energietransitie een plaats krijgt. Het uitvoeringsplan dient tevens als onderbouwing voor de rioolheffing. Wij werken in regionaal verband samen om de kwaliteit van de waterketen te verbeteren. In de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen gaan wij nader in op het onderhoud en de vervanging van riolering.

4. Het duurzaam beheren van de watergangen en waterbodembeheer

Wij voeren het dagelijks onderhoud van de watergangen buiten de bebouwde kom uit op basis van de legger en de keur (beleidsregels) van het hoogheemraadschap van Rijnland. Hierbij baggeren wij extra en herstellen wij de beschoeiing om in tien jaar de doorstroming van de watergangen te verbeteren. Wij combineren het onderhoud van gemeentelijke sloten en vaarten met onderhoud door het hoogheemraadschap van Rijnland om kosten te besparen. Wij actualiseren het Beheerplan Watergangen 2020-2023. In de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen gaan wij nader in op het onderhoud en de vervanging van beschoeiing, duikers en stuwen.

Tabel 60 Wat mag het kosten?

(Bedragen × € 1.000)

JR2021

2022

2023

2024

2025

2026

Beleidsdoel C: Zorgen voor een adequaat beheer in de openbare ruimte van grondwater, hemelwater en afvalwater.

Baten

10.985

10.854

10.864

11.036

10.875

10.864

Lasten

6.930

8.061

8.070

8.278

8.138

8.139

Saldo

4.055

2.793

2.794

2.758

2.736

2.725

Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar

Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting
(bedragen × € 1.000; min = nadeel )

2023

2024

2025

2026

Baten

Rioolheffing

393

-

-

-

Voorziening Tariefsegalisatie rioolheffing

-383

171

-161

-10

Overig

0

0

0

-1

Totaal Baten

10

171

-161

-11

Lasten

Baggeren waterwegen

250

-

-

-

Exploitatielasten riolering

-200

-

-

-

Kapitaallasten

-103

-217

139

24

Overig

44

9

0

-25

Totaal Lasten

-9

-208

139

-1

Baten

De baten uit de rioolheffing stijgen door een toename van het aantal aansluitingen vanwege areaaluitbreiding door woningbouw en nieuwe bedrijfspanden.

De mutatie op de Voorziening tariefsegalisatie rioolheffing wordt bepaald door het verschil te berekenen tussen de baten en de lasten. Rekening houdend met deze mutatie wordt de rioleringstaak kostendekkend geraamd. Zie ook de toelichting in de paragraaf Lokale heffingen.

Lasten

Voor het baggeren van waterwegen is vanaf 2023 een structureel budget van € 750.000 beschikbaar. In 2022 is rekening gehouden met € 1 miljoen.

Op basis van ervaringscijfers stijgen de kosten van de exploitatie van de riolering. Dit betreft onder andere regulier onderhoud, kosten van elektra en telefoonkosten.

Als gevolg van wijzigingen in de investeringen is sprake van een mutatie op de kapitaallasten op dit beleidsdoel.