9. Watergangen

Wij beheren watergangen buiten de bebouwde kom en langs de polderwegen, enkele fortgrachten en diverse vijvers binnen het stedelijke gebied. Hoofdwatergangen, zoals tochten en vaarten, worden door het hoogheemraadschap van Rijnland beheerd. Voor het beheer van watergangen in stedelijk gebied hebben wij een overeenkomst met het hoogheemraadschap afgesloten.

in het Beheerplan Watergangen 2020-2023 is beschreven hoe wij onze watergangen onderhouden. Wij actualiseren dit beheerplan.

Het onderhoud van de watergangen bestaat uit het samen met het hoogheemraadschap van Rijnland maaien en uithalen van de gemeentelijke watergangen, het baggeren en het verwijderen van drijfvuil.
Het hoogheemraadschap onderhoudt de watergangen binnen de bebouwde kom, waaronder het baggeronderhoud, om de watergangen op diepte te houden en de waterkwaliteit in stand te houden.

In lijn met het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 2008 wordt geprobeerd zoveel mogelijk bagger op de kant te brengen. Bagger die verontreinigd is of technisch niet op de kant kan worden gebracht, wordt op kosten van het hoogheemraadschap afgevoerd naar een professionele verwerker. De kosten van bagger waarvan wij het vanwege omwonenden of vanwege het bevorderen van de biodiversiteit niet wenselijk vinden dat deze op de kant wordt gebracht zijn voor onze rekening omdat wij een ontvangstplicht hebben voor deze bagger.

Voor het verwijderen van bagger uit watergangen buiten de kom zijn wij zelf verantwoordelijk.

Omdat uit het beheerplan is gebleken dat de watergangen buiten de kom te veel bagger bevatten, baggeren wij extra om de watergangen binnen tien jaar op voldoende diepte te krijgen. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit en kunnen de watergangen bij hevige regenval overtollig water beter afvoeren. Nu wij aan de Rijnlanderweg, tussen de N207 en de A44, een baggerdepot hebben gerealiseerd, kunnen wij meer bagger duurzaam en goedkoper verwerken. Dit betreft zowel bagger die vrijkomt bij onze eigen werkzaamheden, als baggerwerkzaamheden door het hoogheemraadschap, waarvoor wij een ontvangstplicht hebben.
Beschoeiingen, duikers en stuwen worden vervangen vanuit de VOR. Wij vervangen beschoeiing bij de woonboten aan de Vijfhuizerdijk in Vijfhuizen en de Cruquiusdijk in Cruquius en een duiker aan de Wethouder Van Essenweg in Halfweg. Daarnaast vervangen wij duikers en stuwen op basis van meldingen.