6. Openbaar Groen

Het openbaar groen bestaat uit bomen en groenvlakken (onder andere gazon, heesters, hagen, bosplantsoen). Hoe wij het openbaar groen onderhouden is opgenomen in het Beheerplan Bomen en beplanting 2020-2023. Wij actualiseren het beheerplan.

Goed onderhoud heeft invloed op de leefomgeving en draagt bij aan een positieve belevingswaarde van de woon- en leefomgeving. Het onderhoud bestaat uit de volgende maatregelen:

  • om de kwaliteit goed in beeld te houden inspecteren wij alle bomen minimaal eens in de vier jaar op veiligheid; monumentale bomen inspecteren wij elk jaar;

  • we snoeien de bomen een keer per vier jaar om de kwaliteit voldoende te houden;

  • daarnaast beschermen we bomen tijdens werkzaamheden en bij renovatieprojecten geven we bestaande bomen indien nodig extra ondergrondse ruimte en voeding;

  • als de veiligheid in het geding is, dan worden maatregelen getroffen, zoals het snoeien of vervangen van de boom;

  • beplantingsvakken worden onkruidvrij gehouden en deze worden gesnoeid om de (verkeers)veiligheid te waarborgen;

  • de kwaliteit van beplantingen inspecteren wij eens in de vier jaar via de metingsmethodiek NEN 2767;

  • beplantingen met een slechte kwaliteit vervangen wij.

Wij bestrijden daarnaast de eikenproccessierups zoveel mogelijk biologisch door hun natuurlijke vijanden (vogels en vleermuizen) aan te trekken door nestkasten te plaatsen. Ook kruidenrijke grassen leveren een bijdrage aan de bestrijding van de eikenprocessierups, omdat er veel insecten in deze grassen zijn die vogels aantrekken.

De kwaliteit van bomen en beplanting is over het algemeen goed. Uit de meest recente veiligheidsinspecties van onze bomen komt het volgende beeld naar voren:

Tabel 113 

Kwaliteit bomen

Percentage van de (gemeentelijke) bomen 2019

Percentage van de (gemeentelijke) bomen 2022

Voldoende

85,2%

79%

Matig

12,5%

19%

Slecht

2,1%

1,5%

Zeer slecht

0,2%

0,2%

Uit de veiligheidsinspecties is gebleken dat aan de ene kant het aantal bomen dat in slechte of zeer slechte kwaliteit verkeert is verminderd ten opzichte van de meting uit 2019. Hier staat tegenover dat de kwaliteit van circa 5% van de bomen is verminderd van niveau 'goed' naar niveau 'matig'. Het bomenbestand veroudert en dat betekent dat meer kosten worden gemaakt voor het snoeionderhoud. Om de bomen veilig te kunnen houden is bij de Voorjaarsrapportage 2022 structureel € 200.000 extra beschikbaar gesteld.

Wij willen het aantal slechte en zeer slechte bomen verminderen om de kwaliteit van ons bomenareaal te verbeteren. Ondanks dat 1,7% een laag percentage is, gaat het om enkele honderden bomen. Ons vervangingsplan en onze onderhoudscyclus richten wij op het verlagen van het percentage slechte en zeer slechte bomen. Vervanging is in de meeste gevallen de enige optie. Voor de slechte bomen beoordelen wij of deze vervangen dienen te worden of dat extra onderhoud volstaat. Een kanttekening hierbij is dat de kwaliteit van bomen beïnvloed wordt door weersomstandigheden als storm of bijvoorbeeld droogte, waardoor het niet altijd mogelijk is om de kwaliteit van bomen in alle opzichten optimaal te houden.

Beplantingen inspecteren wij eens in de vier jaar via de methode NEN 2767 voor kwaliteitsmeting, waarbij de conditiescore van beplantingen wordt bepaald. De geïnspecteerde plantvakken kunnen een conditiescore van 1 tot 6 krijgen (van zeer goed tot zeer slecht). Uit de kwaliteitsmeting openbaar groen komt het volgende beeld naar voren:

Tabel 114 

Conditiescore kwaliteitsmeting openbaar groen

Percentage van de (gemeentelijke) groenvakken 20191

1 (uitstekend)

58%

2 (goed)

26%

3 (redelijk)

5%

4 (matig)

6%

5 (slecht)

4%

6 (zeer slecht)

1%

  1. Beplanting wordt eens per vier jaar geïnspecteerd volgens de NEN 2767-systematiek . Wij hebben in 2019 voor het eerst volgens deze nieuwe systematiek geïnspecteerd. In 2022 volgt een nieuwe inspectie, waarvan de resultaten eind 2022 beschikbaar zijn.

Onze vervangingsplannen zijn gericht op het vervangen van beplanting met een slechte (score 5) en zeer slechte (score 6) kwaliteit, waarbij het doel is om de percentages hiervan te verminderen. De plantvakken met een matige conditie (score 4) zullen worden vervangen in gecombineerde projecten. Beplantingen met een slechte kwaliteit vervangen wij als losstaande projecten.

Vanuit de VOR vervangen wij in 2023 bomen en beplantingen, waarvan uit de kwaliteitsinspectie is gebleken dat deze in slechte of zeer slechte staat zijn. Deze bomen en beplanting staan verspreid over de gemeente. Wij nemen de vervanging zoveel mogelijk mee in integrale projecten. Wij vervangen onder andere bomen en beplantingen op de volgende locaties:

Tabel 115 

Project

Straat

Kern

Laatste fase vervangen bomen Geniedijk
(425 populieren vervangen door iepen en rooien 266 bomen)

Geniedijk

Diverse kernen

Vervangen bomen en beplantingen

Meidoornweg

Badhoevedorp

Vervangen bomen en beplantingen

Wethouder Rijkeboerstraat, Burgemeester van Bruggenstraat en Teding van Berkhoutweg

Halfweg

Vervangen bomen en beplantingen (integraal project)

Soderblomstraat en Dunantstraat

Hoofddorp

Vervangen bomen, verwijderen tegels en aanbrengen plantvak voor klimaatadaptatie

Assinkbos

Hoofddorp

Daarnaast planten wij op aanvraag extra bomen op locaties waar dit technisch mogelijk is.