3. Wegen

Het begrip Wegen omvat de gemeentelijke verhardingen die worden aangetroffen binnen het wegprofiel: rijbaan, parkeervak, bushalte, fietspad, trottoir, voetpad etcetera. Hoe de verhardingen worden onderhouden is opgenomen in het beheerplan Verhardingen 2020-2023 (met bijlagen 7.2, 7.3, 7.4 a en 7.4 b). Wij actualiseren dit beheerplan.

Uit de inspectiegegevens van 2022 blijkt dat de kwaliteit van verhardingen is verbeterd. In plaats van 23% in 2020 is in 2022 16% van het totale areaal van onvoldoende kwaliteit. Deze kwaliteitsverbetering is te danken aan de extra inzet vanuit de voorziening Achterstallig onderhoud. Deze voorziening is bij de jaarstukken 2019 conform de eisen van het BBV ingesteld. Het doel is om het bestaande achterstallig onderhoud zo snel mogelijk in te lopen. Onze uitgangspunten hierbij zijn het voorkomen van kapitaalvernietiging en veiligheid. Deze uitgangspunten hanteren wij ook bij onze reguliere onderhoudsplanning. De extra inzet heeft geleid tot een flinke toename van de kwaliteit van met name onze open verhardingen. Wij zetten deze aanpak voort tot en met 2023. In het geactualiseerde beheerplan bepalen wij of nieuwe maatregelen nodig zijn.

De kwaliteit van de verhardingen heeft een relatie met de leeftijd van het areaal. Het huidige areaal veroudert. Vanuit het verleden kent het areaal perioden van sterke groei. Wij zitten nu in een situatie dat wij een piek hebben in groot onderhoud (leeftijd 20 jaar) en een piek in benodigde vervangingen (leeftijd vanaf 50 jaar). Daarnaast heeft het Rijk als doelstelling om de woonomgeving in 2050 klimaatadaptief te hebben ingericht, met een duurzame en CO2-neutrale energievoorziening. Deze opgaven willen wij buurtgericht aanpakken. In 2023 start de voorbereiding hiervan.

Vanuit de VOR vernieuwen wij onder andere de volgende wegvakken:

Tabel 110 

Wegvak

Kern

Maria Margaretalaan

Abbenes

fietspad Aalsmeerderweg

Burgerveen-Rijsenhout

Burgemeester Van Bruggenstraat e.o.

Halfweg

Dunantstraat (Pax deelplan 3)

Hoofddorp

Kalorama-v.d. Burchstraat

Hoofddorp

Lipkenstraat e.o.

Hoofddorp

Roekenbos

Hoofddorp

Hoofdweg Westzijde

Lijnden

Azollastraat, Waterklaverstraat, Waterlelieplantsoen, Krabbescheerstraat

Lisserbroek

Herfstpark

Nieuw-Vennep

Westerdreef

Nieuw-Vennep

Buurtgerichte aanpak (voorbereiding)

Badhoevedorp Centrum

Badhoevedorp

Badhoevedorp Oost en Noordoost

Badhoevedorp

Hoofddorp Noord zuidelijke tranche

Hoofddorp

Hoofddorp West (restant)

Hoofddorp

Rijsenhout Dorp

Rijsenhout

Spaarndam oost fase 1

Spaarndam

Zwanenburg Noordwest en Zuidwest

Zwanenburg

Zwanenburg Oost fase 4

Zwanenburg

Zwanenburg Noordoost en Zuidoost

Zwanenburg

In 2023 verrichten wij regulier onderhoud aan de volgende wegvakken:

Tabel 111 

Wegvak

Kern

Polanenkade

Halfweg

Gravenbospad

Hoofddorp

Vanuit de voorziening achterstallig onderhoud vinden op diverse plekken werkzaamheden aan open verhardingen plaats.