Onderhoud kapitaalgoederen

Portefeuillehouder: Sedee-Schuitemaker, Steffens-van de Water

Een substantieel deel van de begroting heeft betrekking op onderhoud van kapitaalgoederen zoals gebouwen, wegen, openbaar groen, riolering en openbare verlichting. De onderhoudslasten zijn verspreid over diverse programma’s en gebaseerd op de door de raad gemaakte keuze(s) van het onderhoud‑ en kwaliteitsniveau.

Deze paragraaf gaat in op de staat van onderhoud en de onderhoudslasten van de kapitaalgoederen.

De volgende kapitaalgoederen in deze paragraaf komen aan de orde:

  1. Sportterreinen

  2. Openbare speel-, sport- en ontmoetingsvoorzieningen

  3. Wegen

  4. Civieltechnische kunstwerken

  5. Riolering

  6. Openbaar groen

  7. Openbare verlichting

  8. Verkeersregelinstallaties (VRI's)

  9. Watergangen

  10. Begraafplaatsen