Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?

Tabel 66 

Bedragen × € 1.000.
Er kunnen afrondingsverschillen optreden.

JR2021

2022

2023

2024

2025

2026

Kwaliteit fysieke omgeving

Een schone, duurzame, hele en veilige openbare ruimte.

Baten

37.606

33.757

34.794

34.965

34.804

34.794

Lasten

72.890

75.396

76.082

77.369

78.058

78.884

Saldo van baten en lasten (B-L)

Saldo

-35.284

-41.640

-41.288

-42.404

-43.254

-44.090

Reservemutaties

Onttrekking

270

338

419

444

444

259

Storting

-

-

-

-

-

-

Resultaat (Saldo+O-S)

Saldo

-35.014

-41.302

-40.870

-41.960

-42.810

-43.831

Uitsplitsing per beleidsdoel

Beleidsdoel A: Goed onderhouden openbaar groen en bomen, die bijdragen aan een positieve beleving van de openbare ruimte.

Baten

1.804

802

821

821

821

821

Lasten

10.853

10.914

10.583

10.525

10.517

10.510

Saldo

-9.049

-10.112

-9.761

-9.704

-9.696

-9.689

Beleidsdoel B: Het sturen van afvalstromen naar maximaal hergebruik.

Baten

23.164

21.294

22.300

22.300

22.300

22.300

Lasten

18.692

17.464

17.356

17.356

17.356

17.356

Saldo

4.472

3.829

4.944

4.944

4.944

4.944

Beleidsdoel C: Zorgen voor een adequaat beheer in de openbare ruimte van grondwater, hemelwater en afvalwater.

Baten

10.985

10.854

10.864

11.036

10.875

10.864

Lasten

6.930

8.061

8.070

8.278

8.138

8.139

Saldo

4.055

2.793

2.794

2.758

2.736

2.725

Beleidsdoel D: Gemeentelijke wegen, straten en pleinen zijn goed begaanbaar, schoon en veilig.

Baten

1.425

759

760

760

760

760

Lasten

26.200

27.526

28.354

29.457

30.448

31.223

Saldo

-24.774

-26.767

-27.594

-28.697

-29.688

-30.463

Beleidsdoel E: Haarlemmermeer biedt een gezond leefklimaat.

Baten

227

48

49

49

49

49

Lasten

10.215

11.431

11.720

11.754

11.599

11.656

Saldo

-9.988

-11.383

-11.672

-11.706

-11.551

-11.608

Toelichting reserves

Tabel 67 

(bedragen × € 1.000; min = nadeel )

2023

2024

2025

2026

Onttrekking

Calatravabruggen

287

312

312

128

Leidraad inrichting openbare ruimte (LIOR)

132

132

132

132

Totaal Onttrekking

419

444

444

259

Onttrekkingen

Calatravabruggen

De onderhoudskosten voor het herstel van de coating van de Calatravabruggen worden jaarlijks onttrokken aan deze reserve.

Leidraad Inrichting Openbare Ruimte

Voor het onderhoud van de openbare ruimte van de wijk Floriande is een afkoopsom ontvangen. Deze afkoopsom valt jaarlijks deels vrij ter gedeeltelijke dekking van de onderhoudskosten van deze wijk.