Beleidsdoel B: Het sturen van afvalstromen naar maximaal hergebruik.

Wat willen wij bereiken en wat gaan wij daarvoor doen?

Ons doel is een bijdrage te leveren aan een 'circulaire economie' in 2050, waarbij producten en materialen zo lang mogelijk worden gebruikt door afvalpreventie en de vermindering van restafval. Hiervoor dragen wij bij aan de landelijke doelstelling van het programma VANG (Van Afval naar Grondstof) om in 2025 de hoeveelheid huishoudelijk restafval terug te brengen tot maximaal 30 kg per inwoner per jaar. Momenteel verkeren wij in een transitie van afval- naar grondstoffeninzameling. In plaats van grondstoffen te vernietigen door deze als restafval te verbranden, zamelen wij grondstoffen in en zorgen wij ervoor dat deze opnieuw worden gebruikt. Dit betekent een verbetering van het milieu.

Tabel 57 

Omschrijving

Eenheid

Indicator

Bron

Metingen

Streefwaarden /prognose

2018

2019

2020

2021

2023

2024

2025

Omvang huishoudelijk restafval

Kg/inwoner

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

191

188

2001

185

150

90

80

antal meldingen illegale stort

stuks

Lokaal

Filemaker/MOB

1.348

1.970

2.3992

2.321

1.350

1.350

1.350

  1. De toename van de omvang van het huishoudelijk restafval werd in 2020 veroorzaakt door de coronacrisis.
  2. Door de toename van de hoeveelheid huishoudelijk afval als gevolg van corona nam in 2020 ook het aantal meldingen illegale stort toe.

Activiteiten

  1. Het communiceren met inwoners over hergebruik van grondstoffen en afvalpreventie

  2. Het inzamelen van huishoudelijk restafval, grof huishoudelijk afval en gesorteerde grondstoffen

  3. Het bestrijden van zwerfafval

Toelichting

1. Het communiceren met inwoners over hergebruik van grondstoffen en afvalpreventie

Wij informeren en instrueren inwoners over het sorteren van grondstoffen, het belang van hergebruik en afvalpreventie in samenwerking met Meerlanden via huis-aan-huis brieven als dat nodig is en via de afvalkalender en algemene communicatiemiddelen zoals internet en de krant. Hiervoor zetten wij ook de website Een nieuwe manier van afval scheiden in. Voor de omschakeling van afval- naar grondstofinzameling en de daarmee gepaard gaande wijziging van het inzamelsysteem communiceren wij uitgebreid met betrokken inwoners en worden grondstofcoaches ingezet.

2. Het inzamelen van huishoudelijk restafval, grof huishoudelijk afval en gesorteerde grondstoffen

Wij zamelen alle huishoudelijke afvalstoffen in, waarop de Wet milieubeheer van toepassing is. Hierbij leggen wij de nadruk op een vermindering van de hoeveelheid restafval en een uitbreiding van de hoeveelheid ingezamelde, gesorteerde grondstoffen. Wij ronden de invoering van VANG (Van afval- naar grondstoffeninzameling) in wijken met hoogbouw en in laagbouwwijken met rolemmerinzameling af. Wij verwachten dat wij op grond van de invoering van VANG in deze wijken in 2025 een maximale hoeveelheid van 80 kg restafval per inwoner kunnen behalen. Naar aanleiding van de resultaten van VANG bepalen wij hoe wij het landelijke doel van 30 kg restafval per inwoner kunnen behalen. Hierbij vindt specifiek ook beleidsontwikkeling plaats voor de laagbouwwijken met inzameling via verzamelcontainers. Deze wijken zijn uitgezonderd van VANG vanwege tegenvallende resultaten van de inzamelproeven.
In de paragraaf Lokale heffingen is een berekening van de kostendekkendheid van de afvalinzameling opgenomen.

3. Het bestrijden van zwerfafval

Onze inzet voor het bestrijden van zwerfafval bestaat uit vegen en handmatig zwerfafval rapen. Tevens staan er prullenbakken op strategische plekken, zoals in centrumgebieden, woongebieden, langs centrale infrastructuur en op bedrijventerrreinen. De jaarlijkse vergoeding vanuit het Afvalfonds voor de extra bestrijding van zwerfafval is vanaf 2023 beëindigd. Hiervoor in de plaats komt de Uitgebreide Producentverantwoordelijkheid (UPV) Zwerfafval. Momenteel is nog onvoldoende duidelijk wat de regeling inhoudt. Zodra dit duidelijk is bepalen wij ons beleid hiervoor.

Tabel 58 Wat mag het kosten?

(Bedragen × € 1.000)

JR2021

2022

2023

2024

2025

2026

Beleidsdoel B: Het sturen van afvalstromen naar maximaal hergebruik.

Baten

23.164

21.294

22.300

22.300

22.300

22.300

Lasten

18.692

17.464

17.356

17.356

17.356

17.356

Saldo

4.472

3.829

4.944

4.944

4.944

4.944

Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar

Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting
(bedragen × € 1.000; min = nadeel )

2023

2024

2025

2026

Baten

Afvalstoffenheffing

1.323

-

-

-

Voorziening tariefsegalisatie afvalstoffenheffing

-317

-

-

-

Overig

0

-

-

-

Totaal Baten

1.006

-

-

-

Lasten

Implementatie VANG

414

-

-

-

Inzameling huishoudelijk afval

-307

-

-

-

Overig

2

-

-

-

Totaal Lasten

109

-

-

-

Baten

Rekening is gehouden met een verhoging van de tarieven voor de afvalstoffenheffing met 2,4% (gelijk aan geraamde inflatie). Dit geeft een extra opbrengst van € 0,5 miljoen. Daarnaast stijgt het aantal aansluitingen als gevolg van de groei van het aantal woningen.

Voor de dekking van de eenmalige kosten van het project Van Afval Naar Grondstof (VANG) is in 2022 nog een onttrekking aan de voorziening tariefsegalisatie afvalstoffenheffing geraamd. Met deze onttrekking wordt het geraamde saldo van deze voorziening per 31 december 2022 volledig gebruikt.

Lasten

Voor de uitvoering van het project Van Afval Naar Grondstof (VANG) is in 2022 nog een budget beschikbaar. De kosten voor de uitrol van VANG zijn begroot tot en met 2022. Ook in de eerste helft van 2023 zullen we nog actief bezig zijn met de uitrol. De hiervoor benodigde kosten in 2023 worden bij de Najaarsrapportage 2022 in beeld gebracht.

De kosten voor het inzamelen van huishoudelijk afval stijgen door wijzigingen in de verwerkingskosten, areaaluitbreiding en indexatie.