Beleidsdoel B: Het verzekeren van de doelmatige en slagvaardige hulpverlening op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening.

Wat willen wij bereiken en wat gaan wij daarvoor doen?

Onder dit beleidsdoel valt de aanpak van fysieke veiligheid. Onze inzet is om branden, zware ongevallen en rampen zoveel mogelijk te voorkomen. Haarlemmermeer en de VRK hebben een groot risicoprofiel, vooral veroorzaakt door de aanwezigheid van de luchthaven Schiphol en Tata Steel in de IJmond en het Noordzeekanaal(gebied). Bij een calamiteit willen wij zo adequaat mogelijk kunnen reageren.

Activiteiten

  1. Het voorkomen van brand

  2. Deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling VRK

  3. Uitvoeren van inspecties op de brandveiligheidsvoorschriften

  4. Goede voorbereiding op crisis en incidenten

Toelichting

1. Het voorkomen van brand

Wij zetten in op het beter bewust maken van de eigen verantwoordelijkheid van inwoners en de mogelijkheden om zich te beschermen tegen bedreigingen van brand in de woning. Naast brand worden ouderen ook steeds vaker slachtoffer door valincidenten. Door bewoners bekend te maken met de brand- en valrisico's in huis en het geven van handelingsperspectieven verhogen we de veiligheid. In het Uitvoeringsprogramma Veiligheid worden onze activiteiten nader geconcretiseerd.

2. Deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling VRK

Het bestuur van de veiligheidsregio stuurt de organisatie aan op basis van diverse vastgestelde beleidsplannen (inclusief het Crisisbestrijdingsplan Schiphol). Wij monitoren de uitvoering daarvan. Wij sturen verder op de bedrijfsvoering van de VRK door het geven van zienswijzen op het jaarverslag en de programmabegroting van de VRK.

3. Uitvoeren van inspecties op de brandveiligheidsvoorschriften

De brandweer voert de inspecties op de brandveiligheidsvoorschriften voor gebouwen uit volgens het model Nieuwe Toezicht Methodiek op brandveiligheid. Eigenaren en beheerders kunnen daarmee online een zelfcontrole uitvoeren en de uitkomsten met de brandweer delen. Een deel van deze zelfcontroles wordt op basis van een steekproef ook door de brandweer gecontroleerd. De brandweer werkt nauw samen met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Op bestemmingsplannen, aanvragen omgevingsvergunningen, milieutechnische zaken en aanvragen voor evenementen vragen wij zo nodig advies van de brandweer. Naast advies voert de brandweer ook inspecties uit op de brandveiligheidsvoorschriften bij onder andere evenementen. Voorafgaand aan grote evenementen voert de brandweer een inspectie uit of voldaan wordt aan de brandveiligheidsvoorschriften.

4. Goede voorbereiding op crisis en incidenten

Alle gemeentelijke processen in de crisisorganisatie zijn geregionaliseerd zodat tijdens een crisis goed opgeleide en geoefende crisispools ingezet worden. Door de evaluatiepunten uit incidenten en oefeningen te verwerken in de planvorming en opleidingen blijven de plannen actueel en mensen goed voorbereid op alle typen crises. Hiervoor bieden we onze gemeentelijke functionarissen regionale trainingen en oefeningen aan.
Het regionale deelplan Bevolkingszorg Kennemerland wordt in 2022 geactualiseerd, met het streven om dit begin 2023 in werking te laten treden. Hierbij wordt de samenwerking gezocht met de veiligheidsregio's Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland-Noord. Het Crisisbestrijdingsplan Schiphol wordt jaarlijks geactualiseerd. De actualisatie van het beleidsplan Risico- en Crisisbeheersing 2019-2022 van de VRK vindt plaats in 2023.

Tabel 21 Wat mag het kosten?

(Bedragen × € 1.000)

JR2021

2022

2023

2024

2025

2026

Beleidsdoel B: Het verzekeren van de doelmatige en slagvaardige hulpverlening op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening.

Baten

4.758

108

110

110

110

110

Lasten

22.014

15.891

16.114

16.176

16.140

16.000

Saldo

-17.257

-15.784

-16.004

-16.066

-16.030

-15.890

Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar

Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting
(bedragen × € 1.000; min = nadeel )

2023

2024

2025

2026

Baten

Overig

3

-

-

-

Totaal Baten

3

-

-

-

Lasten

Bijdrage Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

-156

-

-

-

Overig

-67

-62

36

140

Totaal Lasten

-223

-62

36

140

Lasten

Op basis van de ontwerp Programmabegroting 2023-2026 van de VRK wordt voor het onderdeel brandweerzorg rekening gehouden met een hogere bijdrage. Dit betreft vooral een verhoging in verband met loon- en prijsindexatie. De raad heeft met de ontwerp programmabegroting ingestemd (raadsvoorstel 2022.0001209).