Overzicht algemene dekkingsmiddelen

De programma’s worden afgesloten met de overzichten algemene dekkingsmiddelen en overhead. Algemene dekkingsmiddelen zijn middelen die geen vooraf bepaald bestedingsdoel hebben. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de rioolheffing waar baten en lasten direct aan elkaar zijn gekoppeld of specifieke uitkeringen vanuit de rijksoverheid. De omvang van de algemene dekkingsmiddelen en de toelichting daarop worden in dit hoofdstuk gepresenteerd. Ook zijn hierin de posten voor onvoorziene uitgaven en onverdeelde lasten (stelposten) opgenomen. De volgende algemene dekkingsmiddelen zijn te onderscheiden:

 • belastingen (lokale heffingen) waarvan de besteding niet gebonden is
 • uitkeringen uit het gemeentefonds
 • financiering, bespaarde rente en dividend

Verder wordt de te betalen vennootschapsbelasting toegelicht.

Verbonden partijen

Cocensus

Cocensus voert voor onze gemeente de volgende werkzaamheden uit: het waarderen van onroerende zaken (WOZ) en het heffen en invorderen van diverse belastingen en heffingen. Cocensus heeft een bedrijfsmatige grondslag en biedt tegen een redelijk tarief en goede kwaliteit haar diensten integraal aan.

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

De BNG is onze huisbankier. De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor maatschappelijk belang. De BNG draagt met gespecialiseerde financiële dienstverlening bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen.

Relevant beleid

 • Financiële verordening Haarlemmermeer 2016 (2016.0024990)
 • Notitie Schuldbeheersing (2016.0051961)
 • Beleidsnotitie Planning- en controlcyclus 2017 (2017.0040561)
 • Treasurybeleid (2014.0055909)
 • Activabeleid (2015.0017216)
 • Reserves en voorzieningen (2015.0028736)
 • Garantiebeleid (2015.0006244)
 • Regeling investeringsprojecten (2016.0025076)