Ruimtelijke ontwikkelingen

Een aantrekkelijke, veilige, efficiënte, duurzame en goed functionerende ruimtelijke omgeving.

Haarlemmermeer bestaat sinds 1 januari 2019 uit 31 kernen waar momenteel ruim 150.000 mensen wonen. Het is een omvangrijk gebied van 20.632 hectare met een werelderfgoed monument in de vorm van de Geniedijk. Daarnaast zijn in de gemeente grote ondernemingen gevestigd, en is er een omvangrijke infrastructuur: de nationale luchthaven, belangrijke verkeersaders, een drukke spoorlijn en het Noordzeekanaal.

Dit alles vraagt op het gebied van ruimtelijke ordening om een zorgvuldige afweging en duidelijke sturing met het oog op het welzijn en de welvaart van de inwoners, ondernemers, werkenden, bezoekers en recreanten. We willen een prettige, veilige en duurzame woon-, werk- en recreatieve omgeving waarin ook oog is voor economische ontwikkeling. Hierbij zijn belangrijke rollen weggelegd voor het milieu, verkeer, externe veiligheid, historische waarden en beleidsregels van andere overheden die het algemeen ruimtelijk belang moeten waarborgen. Nu gebeurt dit nog via de Wet op de Ruimtelijke Ordening; vanaf 2021 zal dit gebeuren via de nieuwe Omgevingswet die dan zal worden ingevoerd.

De beleidsbasis voor de ontwikkeling van de gemeente zijn de Structuurvisie Haarlemmermeer 2030 (2012.0033712), de Deelstructuurvisie Hoofddorp 2030 (2013.0028472) en de Structuurvisie Haarlemmerliede en Spaarwoude 2035 (2012). De integrale uitwerking van de structuurvisies doen we steeds meer gebiedsgericht en samen met de betrokkenen in het gebied. Daarbij lopen we nu al vooruit op de werkwijze van de Omgevingswet. Dit is ook onderdeel van onze voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet, waarbij de gebiedsgerichte onderdelen van de huidige wetten, waaronder de Wet op de Ruimtelijke Ordening, samen worden gebracht in één wet die op 1 januari 2021 in zal gaan.

Door zelf de uitvoering van ruimtelijke projecten ter hand te nemen geeft de gemeente actief invulling aan het realiseren van de ruimtelijke opgave waar de gemeente voor staat. Daarbij is Haarlemmermeer de afgelopen jaren verstedelijkt. De verwachting is dat door de woningbouwopgave en ruimte voor ondernemers dit zich de komende jaren zal voortzetten, met name in en bij de grote kernen en bij knooppunten. 

Tabel 93 

Programma / Omschrijving

Eenheid

Indicator

Bron

Metingen

Streefwaarden/ prognose

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Hernieuwbare elektriciteit

%

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

2,2

2,5

3,2

n/b

-

-

Verbonden partijen

Om onze maatschappelijke doelen en beleidsdoel(en) te bereiken werken we samen met Schiphol Area Development Company (gronduitgifte bedrijventerreinen), Hoofdvaart BV, GEM A4 Zone West CV, GEM President CV en GEM A4 Zone West (ontwikkeling van bedrijventerreinen) en GEM Polanenpark CV en BV. Zie voor een nadere toelichting de paragraaf Verbonden Partijen.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) controleert aanvragen van ondernemingen en de grote infrastructurele weken. Zie voor voor een verdere toelichting het programma Kwaliteit fysieke omgeving.

Relevant beleid

 • Structuurvisie Haarlemmermeer 2030 (RV 2012.0033712)
 • Deelstructuurvisie Hoofddorp 2030 (RV 2013.0028472)
 • Structuurvisie Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2035 (2012)
 • Uitvoeringsplan voor Haarlemmermeer-West (Parels aan de Ringvaart) (RV2014.0010031)
 • Gebiedsontwikkeling Lisserbroek Turfspoor (2016.0017874)
 • Inrichtingsplan en Ontwikkelstrategie Hoofddorp Centraal (2016.0020521)
 • Visie Ringdijk en Ringvaart (2017.0011195)
 • Versnelling woningbouwproductie (2017.0037218)
 • Beleidskader Strategisch Grondbeleid 2015-2019 (2015.0043882)
 • Reserve ruimtelijke investeringen Haarlemmermeer (reserve RIH) 2010
 • Nota vaststellen waardering strategische gronden 2011
 • Economisch perspectief 2030 (2016.0020280)
 • Koersdocument Omgevingswet Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude (2017.0055108)