Zorg en werk

Inwoners van Haarlemmermeer krijgen, waar nodig, hulp en ondersteuning gericht op het naar vermogen en zelfstandig deelnemen aan de samenleving.

Wij zijn verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning en zorg aan onze inwoners, van jong tot oud. Het gaat daarbij om vrijwel alle jeugdhulp (in het kader van de Jeugdwet), individuele begeleiding, dagbesteding (inclusief vervoer), kortdurend verblijf, beschermd wonen/maatschappelijke opvang (belegd bij centrumgemeente Haarlem), hulpmiddelen, woningaanpassingen (Wmo), inkomensondersteuning en de ondersteuning en begeleiding bij het vinden van werk (Participatiewet).

Voor de periode 2019-2022 werken we aan een actualisatie van onze koers in het sociaal domein. De inrichting, de werkwijze en de uitgangspunten van het Haarlemmermeers model blijven ook de komende jaren van kracht. Maar het kan en het moet beter. Kern van de actualisatie van onze koers is dan ook ‘niet anders, maar beter’.

Uitgangspunt van ons model is dat wij inwoners zo veel mogelijk stimuleren om eerst zelf, met hulp van het eigen netwerk en algemene voorzieningen, naar oplossingen te zoeken. Daar waar nodig ondersteunen wij hen (bij voorkeur in hun eigen omgeving) met passende zorg en ondersteuning, zo zwaar als nodig en zo licht als mogelijk. In de directe omgeving hebben bepaalde professionals mandaat om namens de gemeente deze zorg direct te regelen.

In de komende jaren krijgen we een aantal nieuwe taken en verantwoordelijkheden vanuit de rijksoverheid overgedragen. Het gaat om de implementatie van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (per 1 januari 2020), de implementatie van de Wet inburgering (naar verwachting per 1 januari 2021) en de doordecentralisatie beschermd wonen (naar verwachting per 1 januari 2022). Deze laatste verantwoordelijkheid is nu belegd bij centrumgemeente Haarlem. Al enige tijd zijn we bezig met de voorbereidingen. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over de financiële implicaties. Eind 2019 verwachten we hier meer zicht op te hebben.

In toenemende mate zien we een spanningsveld ontstaan tussen inhoud (passende zorg en ondersteuning voor onze inwoners) en financiële kaders. We zullen ons inspannen om onze inwoners passende zorg en ondersteuning te bieden binnen het daarvoor beschikbare (rijks)budget. Indien de kwaliteit binnen onderdelen van het sociaal domein terugloopt of het rijksbudget onvoldoende blijkt, wordt een financiële heroverweging gemaakt.

Tabel 41 

Programma / Omschrijving

Eenheid

Indicator

Bron

2015

2016

2017

2018

Banen

Aantal per 1.000 inwoners 15 – 64 jaar

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

1.324.2

1.326,1

1.369,2

1.431,3

Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

3,4

n/b

n/b

n/b

Netto arbeidsparticipatie

% werkzame beroeps-bevolking t.o.v. de beroepsbevolking

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

69,3

70,4

70,4

71,7

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 10.000 inwoners

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

205

216

234

231

Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners 15 – 64 jaar

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

91

88

118

90

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

10.2

9,8

10,8

10,7

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

0,6

0,7

0,7

n/b

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

0,3

0,2

0,2

n/b

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Aantal per 10.000 inwoners

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

n/b

53

52

51

Werkloze jongeren

% 16 t/m 22 jarigen

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

n/b

n/b

n/b

n/b

Jongeren met een delict voor de rechter

% 12 t/m 21 jarigen

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

1,27

n/b

n/b

n/b

Verbonden partijen

AM match

Wij ondersteunen inwoners voor wie het (extra) moeilijk is om een positie op de arbeidsmarkt te verwerven. AM match ondersteunt inwoners uit de doelgroep met een loonwaarde van 40% tot 70% bij het vinden en behouden van werk. AM match is ook de uitvoeringsorganisatie van de Wet banenafspraak van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. Daarnaast zijn de activiteiten van de voormalige AM Groep in deze organisatie ondergebracht.

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

Zie verbonden partijen in Programma Veiligheid en Maatschappelijke ontwikkeling.

Relevant beleid

 • Raadsvoorstel Meer voor elkaar, de koers voor het sociaal domein in Haarlemmermeer (2013.0079591)
 • Raadsvoorstel Meer voor elkaar: Uitwerking van de Koers 2015-2018 (2014.0049742)
 • Vaststelling verordening en beleidsregels sociaal domein 2019 (2018.0064675)
 • Vaststelling financieel besluit sociaal domein gemeente Haarlemmermeer 2019 (2018.00801 72)
 • Beleidsregels Sociaal-Medische Indicatie kinderopvang (2018.0066647)
 • Beleidsregels minimabeleid Haarlemmermeer 2019 (2018.0064675
 • Gemeente Haarlem: Regionaal Kompas 2015-2020 en Protocol Maatschappelijke Opvang 2015 en Een Veilig Thuis 2015-2020 (BBV-nummer 2014/72764)
 • Subsidieverlening Stichting Veilig Thuis (2018.0080321)
 • Financiën en mandatering Veilig Thuis 2019 (2019.0023192)
 • Opdrachtverlening onderbrenging Veilig Thuis bij Veiligheidsregio Kennermerland (2019.0023193)
 • Nota Evaluatie beleid Eigen bijdrage Wmo 2016 en regeerakkoord (2017.0069123)
 • Nota Eigen bijdrage Wmo 2019 Haarlemmermeer (2018.0079455)
 • Hulp bij het huishouden (2014.0029565)
 • Regionaal Transitiearrangement Jeugd (2013.0073720)
 • Gemeente Haarlem: Regionaal beleidskader 'Opvang, Wonen & Herstel 2017-2020' (BBV-nummer 2016/324154)
 • Visie Wonen met Zorg 2030 (2017.0026227)
 • Uitvoeringsplan wonen met zorg (2018.0022374)
 • Nota Toegankelijkheid minimaregelingen en bijzondere bijstand (2018.0074541)
 • Uitvoeringsplan AM Werkorganisatie en wijziging gemeenschappelijke regeling AM Groep (2015.0052268)
 • Nota Sociaal ondernemen in Haarlemmermeer (2017.0013476)
 • Nota Pionieren in de polder: innovatie in het sociaal domein (2017.0013419)
 • Verdere professionalisering Handhaving Sociale Dienstverlening en vaststelling beleidsregels terugvordering en verhaal (2013.0028486)
 • Wijziging minimabeleid als gevolg van de inwerkingtreding Participatiewet (2014.0049305)
 • Vaststelling beleidsplan Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Haarlemmermeer 2017-2021 (2017.002552)
 • Nota Bestrijding van armoede onder kinderen (2017.0031369)
 • Verordening Participatieraad gemeente Haarlemmermeer (2018.0066546)