Schuldbeheersing

Op basis van het in deze programmabegroting opgenomen meerjarenbeeld, het investeringsplan, de ontwikkeling van de reserves en de prognoses van het MPG (standlijn 1 januari 2022) is de ontwikkeling van de schuldpositie geactualiseerd. De verwachting is dat de schuldpositie (korte- en langlopende geldleningen) in de jaren 2022-2026 toeneemt met circa € 250 miljoen. In 2023 wordt een stijging met € 86 miljoen verwacht. In de berekening van de schuldpositie is rekening gehouden met een realisatie van de investeringen van 75%. Haarlemmermeer is een groeigemeente, onze schuldpositie blijft hoog ten opzichte van andere gemeenten. Zie ook de toelichting hiervoor onder 'Investeringen'.

De meerjarige ontwikkeling van de schuld is weergegeven in Figuur 11. Uit de lijnen PB2022-2025 en PB2023-2026 blijkt dat de schuld de eerste jaren meer geleidelijk stijgt dan voorzien in de Programmabegroting 2022-2025, maar dat per 31 december 2025 de geprognosticeerde stand van de schuld bijna aansluit bij prognose van de vorige programmabegroting. In de paragraaf Financiering wordt verder ingegaan op de ontwikkeling van de schuldpositie.

Figuur 11