Financiering

Portefeuillehouder: Nobel

In de Financiële verordening Haarlemmermeer 2021 is in artikel 21 opgenomen dat wij jaarlijks bij de begroting en de jaarstukken in de paragraaf Financiering verslag doen van de wijze waarop wij de treasuryactiviteiten uitvoeren. Hierbij komen in ieder geval de volgende punten aan de orde:

  • de kasgeldlimiet

  • de renterisiconorm

  • de rentekosten en renteopbrengsten van de financieringsfunctie

  • de schulden met een looptijd korter dan een jaar en het verschuldigde rentepercentage

  • de schulden met een looptijd langer dan een jaar en het verschuldigde rentepercentage

  • de liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte

  • de rentevisie

Hiermee is deze paragraaf het instrument voor het transparant maken en daarmee het sturen, beheersen en controleren van de treasuryfunctie.

De uitgangspunten en richtlijnen voor het treasurybeleid zijn vastgelegd in de Financiële verordening Haarlemmermeer 2021 (artikel 15). De regels voor de uitvoering van de treasuryfunctie zijn opgenomen in het door de raad vastgestelde Treasurystatuut (2019.0054201).