Garanties

De kaders en uitgangspunten voor de inzet van garantstellingen zijn vastgelegd in het Garantiebeleid 2019. Onder de financiële kaders is opgenomen dat:

  • Voor garanties met een publiek gemeentelijk belang een plafond € 36 miljoen geldt, met een revolverend karakter (er is sprake van gemeentelijk belang als de activiteiten bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de gemeente)

  • Voor garanties met een regionaal strategisch karakter het afbouwscenario tot nihil wordt voortgezet. Dit is reeds gerealiseerd.

In Tabel 121 wordt inzicht gegeven in de huidige garantiepositie en de toekomstige ruimte.

Tabel 121 

Prognose garantstellingen per ultimo boekjaar
(bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

2026

Garantie publiek gemeentelijk belang

Bejaardenzorg

713

676

638

601

563

Sportverenigingen

2.700

2.542

2.364

2.077

1.908

Sociaal culturele en Maatschappelijke Instellingen

2.828

2.607

2.524

2.289

2.054

Lichamelijke en Geestelijke gezondheidszorg

1.688

1.613

1.538

1.463

1.389

Zonnepanelen /Tegenstroom voor Ymere Borg

1.761

1.762

1.764

1.765

1.767

Polanenpark B.V. Borg

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Totaal

13.689

13.201

12.828

12.195

11.681

Garantieplafond publiek gemeentelijk belang

36.000

36.000

36.000

36.000

36.000

Beschikbare ruimte

22.311

22.799

23.172

23.805

24.319

Jaarlijks wordt het risico dat de gemeente loopt op de garantstellingen beoordeeld. De solvabiliteit en liquiditeit van de instellingen aan wie een garantie is verstrekt, wordt op basis van de jaarrekeningcijfers beoordeeld. Bij de sportinstellingen wordt dat gedaan in samenwerking met de Stichting Waarborgfonds Sport. Het risico dat de gemeente loopt wordt weergegeven met behulp van de codering rood – oranje – groen. Bij garantienemers met een negatieve beoordeling (oranje of rood) wordt beoordeeld of er maatregelen nodig zijn. Hieronder treft u een samenvatting aan van de situatie medio 2022.

Tabel 122 

Resultaat jaarrekeningcontrole van 30 instellingen

Liquiditeit

Solvabiliteit

goed

14

16

redelijk

3

3

aandacht nodig

6

4

niet gecontroleerd - jaarrekening 2021 nog niet beschikbaar

10

10

niet gecontroleerd - lening < € 50.000

Aantal instellingen

33

33

Op basis van de laatste controles zijn er zes instellingen waarmee we in gesprek zijn of zullen gaan. Bij de overige garantstellingen is het risico heel laag.