Rente

Renteontwikkelingen op de geld– en kapitaalmarkt

De korte termijn rente (looptijd < 1 jaar) is vanaf het tweede kwartaal 2022 aan het stijgen. Medio 2022 ligt het percentage voor de 3 maands rente rond de 0%. De verwachting is dat het percentage nog langzaam verder stijgt. Het rentepercentage voor langlopende leningen (tien jaar) ligt medio 2022 rond de 1,1 %. De verwachting is dat dit percentage gaat stijgen. Bij de berekening van de financieringslasten is rekening gehouden met de volgende rentepercentages:

  • kort geld: 0,7% in 2023, 1 % in 2024 en verder

  • lang geld: 2,5% in 2023 en verder

In de Voorjaarsrapportage 2022 werd voor kort geld nog gerekend met 0,5% en voor lang geld met 2% voor de jaren 2023-2026. Gezien het actuele rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB) worden nu hogere percentages aangehouden.

Renterisico kort- en langlopende financiering

De door het rijk opgelegde kasgeldlimiet beperkt het risico van stijgende rentelasten voor de kortlopende financiering. De limiet beperkt de maximale omvang van de korte schuld (< 1 jaar) tot 8,5% van de totale lasten (inclusief reservemutaties) van de primaire programmabegroting. Voor 2023 bedraagt de limiet voor de gemeente Haarlemmermeer € 43,4 miljoen.
De renterisiconorm beperkt het renterisico op de langlopende financiering. De norm bevordert de spreiding van de looptijden van de kapitaalmarktleningen (looptijd lening > 1 jaar) door de omvang te beperken van de leningen waarvoor de rente in een bepaald jaar moet worden aangepast. Het rijk heeft de maximale omvang van leningen met een rente-aanpassing vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal (inclusief reservemutaties). In 2023 bedraagt de renterisiconorm € 102 miljoen. Wij moeten in 2023 een bedrag van € 42,2 miljoen herfinancieren en blijven hiermee ruim onder de renterisiconorm.