Doelstellingen treasurybeleid

De treasuryfunctie van onze gemeente:

  • zorgt voor duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities, zodat er te allen tijde voldoende middelen zijn om de gemeentelijke taken uit te voeren;

  • beheerst de risico’s verbonden aan de financieringsfunctie zoals renterisico's, koersrisico's, kredietrisico's, liquiditeitenrisico’s en valutarisico’s;

  • streeft, binnen de kaders van de Wet financiering decentrale overheden (fido), de bijbehorende ministeriële regelingen en het treasurystatuut, naar een optimale financieringsstructuur tegen zo laag mogelijke kosten;

  • ondersteunt en adviseert alle onderdelen binnen de gemeentelijke organisatie bij financieringsvraagstukken;

  • waarborgt dat de taken en verantwoordelijkheden van de treasuryfunctie duidelijk worden geregeld.