Netto-rentelasten

De netto-rentelasten die de gemeente verschuldigd is voor de aangetrokken geldleningen worden via het renteomslagpercentage verdeeld over de programma's. Verder wordt een deel van de rente doorbelast aan de bouwgrondexploitaties (grexen) en de kosten van de riolering waar een kostendekkend tarief tegenover staat. Het saldo van deze doorbelasting komt ten gunste van het overzicht algemene dekkingsmiddelen.

In Tabel 120 wordt inzicht gegeven hoe het financieringsresultaat tot stand komt.

Tabel 120 

Berekening omslagrente

2023

2024

2025

2026

a.

De externe rentelasten over de korte en lange financiering

8.899

10.305

11.959

13.697

b.

De externe rentebaten

-857

-857

-857

-807

Totaal door te rekenen externe rente

8.042

9.448

11.102

12.890

c.

De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend

-1.020

-807

-709

-697

De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

0

0

0

0

Saldo door te rekenen externe rente

7.022

8.641

10.393

12.193

d1.

Rente over eigen vermogen

1,5%

4.675

1,5 %

4.740

1,5 %

4.663

1,5 %

4.559

d2.

Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)

1,5%

1.039

1 ,5%

1.034

1,5%

1.033

1,5 %

1.026

De aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toe te rekenen rente (renteomslag)

12.736

14.415

16.089

17.778

e..

De werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag)

2,0%

14.603

2,0%

15.557

2,0%

16.546

2,0%

17.661

f.

Renteresultaat op het taakveld treasury

1.867

1.143

457

-117

Boekwaarde gefinancierde activa

730.175

777.880

827.315

883.065

Het percentage van aan taakvelden toe te rekenen rente bedraagt

1,74%

1,85%

1,94%

2,01%

Verschil omslagrente en werkelijk toegerekend percentage

0,26%

0,15%

0,06%

-0,01%

Renteresultaat ten opzichte van toe te rekenen rente

15%

8%

3%

-1%