Maatschappelijke ontwikkeling

Inwoners ontwikkelen zich naar vermogen, participeren actief in de samenleving en ontplooien zich optimaal.

Wij bieden inwoners van Haarlemmermeer - jong en oud - optimale omstandigheden waarbinnen zij zich kunnen ontwikkelen tot en kunnen leven als gezonde, zelfredzame en betrokken inwoners. Goede mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding in de vorm van een gevarieerd cultureel, sportief en recreatief aanbod zijn daarbij een belangrijke pijler, naast een actieve inzet voor het welzijn van onze jonge, volwassen en oudere inwoners. Onze ambitie is dat inwoners elkaar kunnen ontmoeten, zich ontplooien, hun talenten ontwikkelen en zichzelf kunnen redden, waar nodig met advies en steun en hun eigen netwerk. Hiertoe informeren en adviseren we de inwoners over alle mogelijkheden en faciliteren hen ook om zelf initiatieven te nemen. Met het oog op onze inclusie agenda creëren we voor al deze ambities de juiste randvoorwaarden zodat al onze inwoners volwaardig mee kunnen doen. Door een intensief samenspel van inwoners, vrijwilligers en professionals willen wij ons voorzieningenniveau optimaal laten aansluiten op de vragen en behoeften van inwoners en op de initiatieven die zij zelf willen ondernemen.

Wij besteden als gemeente met een hoog percentage kinderen en jongeren veel aandacht aan onze jonge inwoners en hun ouders en begeleiders, en richten ons op het creëren van optimale omstandigheden waarbinnen de Haarlemmermeerse jeugd kan opgroeien tot zelfstandige en zelfredzame inwoners. Samen met de vele maatschappelijke partners, kinderen, jongeren en hun ouders brengen wij een grote verscheidenheid aan activiteiten en opgaven tot stand, altijd vanuit de vraag en behoefte van het kind.

Ons cultureel, sportief en recreatief aanbod draagt actief bij aan verbondenheid en betrokkenheid van onze inwoners en maakt Haarlemmermeer tot een aangename gemeente met hoge sociale en economische aantrekkingskracht voor huidige en toekomstige inwoners.

Tabel 59 

Programma / Omschrijving

Eenheid

Indicator

Bron

Metingen

Streefwaarden/ prognose (maximaal)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

1,75

2.79

3,03

n/b

-

-

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

20,08

20,59

17,54

n/b

-

-

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) (deelnemers aan het VO en MBO onderwijs)

%

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

1,5

1,6

n/b

n/b

-

-

Niet sporters

%

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

n/b

44,0

n/b

n/b

-

-

Verbonden partijen

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

De GGD Kennemerland is onderdeel van de VRK en levert een bijdrage aan beleidsdoel A van programma Maatschappelijke ontwikkeling: Inwoners ervaren zo min mogelijk sociale- en gezondheidsproblemen en ontwikkelen een verantwoorde leefstijl.

Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) stellen gemeenten elke vier jaar een nota lokaal volksgezondheidsbeleid vast. De tien gemeenten in de VRK hebben voor de eerste keer een regionale nota volksgezondheid 2017-2020 opgesteld. Door samen te werken aan de gezondheid van de inwoners kunnen we effectief inzetten op preventieve gezondheid. Wij kiezen ervoor om daarnaast lokaal volksgezondheidsbeleid op te stellen. We omarmen de regionale aanpak, maar voegen daar een lokale ambitie aan toe.

Regionaal hebben we voor de volgende ambities benoemd:

 1. Mind the gap: het terugdringen van sociaal- economische gezondheidsverschillen
 2. Bewegen voor iedereen: stimuleren van bewegen door mensen met gezondheidsproblemen
 3. NIX 18: een rookvrije en alcoholvrije jeugd
 4. Uit de dip: verbeteren van de psychische gezondheid van jongeren en ouderen.

Lokaal voegen we een ambitie toe:

 1. Meedoen maakt gezond: gezonde wijken en actief ouder worden.

Gezondheid maakt een integraal onderdeel uit van het sociaal domein en de Stevige Sociale Basis in het bijzonder. Sinds 2015 zetten we ons in voor de veranderopgave in het sociaal domein, te weten 'de beweging van zwaar naar licht'. We hebben de ambitie dat wij inwoners eerder en sneller, meer in de buurt en met lichtere vormen van ondersteuning kunnen bijstaan, zodat zij minder een beroep hoeven te doen op zwaardere zorg. De Stevige Sociale Basis vormt het fundament van de samenleving in Haarlemmermeer met een focus op zelfredzaamheid, meedoen en preventie. Hiervoor lopen tal van activiteiten. De lokale ambitie om gezonde wijken te creëren effectueren we in het kader van de wijkgerichte aanpak en Meer voor elkaar in de buurt.

Veel taken op gebied van de publieke gezondheid en de afstemming ervan met de curatieve gezondheidszorg hebben we binnen VRK verband regionaal belegd bij GGD Kennemerland, zoals geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR), jeugdgezondheidszorg, medische milieukunde, forensische geneeskunde, technische hygiënezorg, seksuele gezondheid, infectieziekten bestrijding en reizigersadvies en vaccinatie. Daarnaast monitort GGD Kennemerland regelmatig de gezondheid. De middelen voor deze taken liggen vast en gaan rechtstreeks naar de VRK/GGD. Deze reguliere taken behoeven verder geen nadere uitwerking in het kader van de nota volksgezondheidsbeleid.

Recreatieschap Spaarnwoude (GRS)

Het doel van Recreatieschap Spaarnwoude is het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie, het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu en het tot stand brengen en onderhouden van een landschap dat hierop is afgestemd in het werkingsgebied van de regeling, gelegen tussen Amsterdam en Haarlem. Hiermee levert het Recreatieschap Spaarnwoude een bijdrage aan beleidsdoel E: Inwoners beschikken over voldoende aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren, te bewegen en actief deel te nemen aan sport.

De participanten van Recreatieschap Spaarnwoude dragen gezamenlijk zorg voor het beheer en ontwikkeling van dit openbare gebied dat grotendeels samenvalt met de Bufferzone Amsterdam-Haarlem (landschappelijke buffer tegen aaneengroeien stedelijke gebieden).

Ook het toezicht op en handhaven van de Algemene Verordening Spaarnwoude maakt onderdeel uit van het beheer. Aan het totale recreatieschapsgebied worden jaarlijks circa 5,5 miljoen bezoeken gebracht.

In 2020 zal naast de reguliere beheer- en exploitatietaken, uitvoering worden gegeven aan de eind 2019 vastgestelde 'Visie Spaarnwoude Park 2040'.

Voor Recreatieplas Haarlemmermeer BV verwijzen we naar de paragraaf Verbonden partijen.

Relevant beleid

 • Actualisatie jeugd- en onderwijsbeleid (2016.0016053)
 • Visie Wonen met zorg 2030 (2017.0026227)
 • Uitvoeringsplan Wonen met Zorg (2018.0022374)
 • Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Haarlemmermeer (2014.0048478)
 • Verordening materiele financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Haarlemmermeer (2015.0048478)
 • Verordening leerlingenvervoer 2015 (2015.0014220)
 • Meer voor elkaar: Uitwerking van de Koers 2015-2018, Verordening sociaal domein Haarlemmermeer 2015 en Verordening Participatieraad Haarlemmermeer 2015 (2014.0039873)
 • Spelen, sporten en ontmoeten in de buitenruimte 2009-2013 (2009.52387)
 • Ruimte voor Cultuur, Kansen voor Ondernemerschap (2012.0016382)
 • Erfgoed op de Kaart (2011.0049739)
 • Visie op de Geniedijk (2009.0014576)
 • Verordening Fysiek Domein (2018.0030238)
 • Subsidieverordening restauratie gemeentelijk erfgoed 2015 (2015.0003973)
 • Erfgoedcommissie-Reglement (2011.0048240)
 • Visie Ringdijk en Ringvaart (2015.0015816)
 • Samenwerkingsagenda Energie 2016-2018 (2016.0016067)
 • Actualisatie jeugd- en onderwijsbeleid d.d. 12 april 2016, nummer 2016.0016053
 • Van plan naar praktijk, plan van aanpak jeugdparticipatie 2009 d.d. 18 november 2008, nummer 2008/112507
 • Pionieren in de polder, innovatie in het sociaal domein d.d. 28 maart 2017, nummer 2017.0013419
 • Herijking Subsidies Sociale Basisinfrastructuur d.d. 1 december 2015, nummer 2015.0056241
 • Actualisatie Cultuurbeleid 2017-2020 d.d. 24 juli 2017, nummer 2017.0035360
 • Groen en recreatie in Haarlemmermeer, de kwaliteit van natuur- en recreatiegebieden d.d. 21 augustus 2007, nummer 2007/158899
 • Representativiteitsverklaring - PBO Meeromroep d.d. 17 maart 2016, nummer 2016.0006551
 • Cultuurnota Haarlemmermeer: 'Ruimte voor cultuur, kansen voor ondernemerschap' d.d. 22 juni 2012, nr. 2012.0016382
 • Spelen, sporten en ontmoeten in de buitenruimte 2009-2013 d.d. 11 juni 2009, nummer 2009/52387
 • Nota volksgezondheidsbeleid tot en met 2020, d.d. 24 mei 2018, nummer 2018.0008038
 • Groenstructuurplan gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude d.d. 28 januari 2014, nummer RUI 14/002
 • Nota erfgoed op de kaart d.d. 17 februari 2011, nummer 2010.0049739