Bestuur, samenleving en publiekscontact

Het borgen van democratische en transparante besluitvorming en excellente dienstverlening aan inwoners, instellingen en ondernemers.

Het gemeentebestuur van Haarlemmermeer bestaat uit de gemeenteraad, de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders. Deze bestuursorganen geven samen invulling aan de lokale democratie via een transparant en zorgvuldig besluitvormingsproces. Op deze wijze is er voor de inwoners sprake van een zichtbare en herkenbare gemeente en daarvoor onderhoudt het bestuur diverse relaties in een regionale, nationale en internationale context.

Wij willen een dienstbare, betrouwbare en daadkrachtige overheid zijn met een bestuur dat zichtbaar, herkenbaar en benaderbaar is. Inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties willen meedenken, meepraten en meebeslissen over zaken die spelen in hun leefomgeving. Een eigentijdse overheid onderkent en waardeert dit en speelt actief op deze behoefte in. Het gemeentebestuur wil daarom de betrokkenheid van inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van (maatschappelijke) organisaties vergroten en ruimte geven aan initiatieven uit de samenleving. Ook wil het gemeentebestuur zorgen voor voldoende draagvlak bij het ontwikkelen van beleid én de uitvoering daarvan. Zo versterken wij de lokale betrokkenheid tussen inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van (maatschappelijke) organisaties.

Verbonden partijen

Amstelland-Meerlanden Overleg (AM)

Het AM heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten (Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn) te behartigen in onze regio en op die manier bij te dragen aan een evenwichtige ontwikkeling in de regio. Bestuurders vertegenwoordigen de deelregio AM in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en overleggen op het gebied van ruimte, economie, wonen, duurzaamheid, landschap, verkeer en vervoer.

Voor financiële informatie en eventuele risico's over de verbonden partij, zie de paragraaf Verbonden Partijen.

Relevant beleid

 • Reglement van Orde Auditcommissie (2005.29530)
 • Gedragslijn Integriteit Haarlemmermeer (2014.3985)
 • Verordening Rekenkamercommissie Haarlemmermeer 2019 (2019.2902675)
 • Gedragscode Burgemeester en Wethouders Haarlemmermeer 2015 (2015.0030997)
 • Denk, praat en beslis mee! Plan van Aanpak Participatie (2014.0047217)
 • Actualisatie Participatiebeleid en Inspraakverordening 2008 (2008.19950)
 • Participatieonderzoek 'Haarlemmermeer Weet raad!' (2017.0063632)
 • Vriendschapsbanden (2014.0006837)
 • Visie op communicatie van Haarlemmermeer (2012.29134)
 • Citymarketingvisie 2017-2020 (2016.0058345)
 • Toerisme, evenementen en promotie Haarlemmermeer 2020-2025 (2020.0000380)
 • Nota Dienstverlening 2010-2014 (2010.0048491)
 • Nota Verbetering Digitale Dienstverlening en IT-innovatie (2017.0021302)
 • Reglement Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie personen gemeente Haarlemmermeer (2019.0026890)
 • Basisregistratie Grootschalige Topografie BGT (2013.0086428)
 • Kadernota Integrale Veiligheid (2018.0042518)
 • Vaststellen beleidsregel 'Briefadres Haarlemmermeer 2018' (2018.0038684)
 • Reglement burgerlijke stand (2019.0026886)
 • Reglement van Orde gemeenteraad 2019 (2018.0081485)
 • Legesverordening en tarieventabel 2020 (2019.0058061)