Beleidsdoel B: Onze jonge inwoners ronden een opleiding af die past bij hun mogelijkheden en ontwikkelen maximaal hun talent.

Wat willen wij bereiken en wat gaan wij daarvoor doen?

Op het gebied van onderwijs hebben wij taken met betrekking tot leerplicht/RMC (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt), onderwijsachterstandenbeleid, een goede aansluiting tussen jeugd- en onderwijszorg en leerlingenvervoer. Door het vervullen van deze taken kunnen leerlingen hun schoolcarrière optimaal doorlopen en sluiten die af met een diploma dat aansluit bij hun capaciteiten en interesse. Voor de jongste leeftijden geven wij uitvoering aan peuterwerk en voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Ook hebben wij de belangrijke wettelijke taak om te voorzien in passende onderwijshuisvesting.

Strategische heroriëntatie

Vanwege een nieuwe verdeelsystematiek voor Onderwijsachterstandsmiddelen ontvangen we binnen het 0nderwijsprogramma vanaf 2019 € 400.000 meer aan middelen vanuit het Rijk. Gemeentelijke middelen kunnen daardoor vrijvallen vanaf 2022. Ons huidige Onderwijsachterstanden programma blijft in tact.

Activiteiten

 1. Zorg dragen voor onderwijshuisvesting
 2. Bevorderen van veilige scholen
 3. Bevorderen van passend onderwijs
 4. Uitvoeren van de Lokale Educatieve Agenda (LEA) 2021-2024
 5. Uitvoeren onderwijsachterstandenbeleid
 6. Aanpakken schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten
 7. Bieden van onderwijsverbreding

Toelichting

1. Zorg dragen voor onderwijshuisvesting

Wij zorgen voor kwalitatief goede gebouwen die het geven van goed onderwijs faciliteren en waarmee ingespeeld kan worden op nieuwe onderwijsontwikkelingen. Dit doen wij op basis van het Integraal Huisvesting Plan (IHP). Relevante ontwikkelingen, renovaties, nieuwbouw en verduurzaming krijgen hierin gestalte. Het IHP wordt elke twee jaar geactualiseerd om grip te houden op eventuele wijzigingen in de ontwikkelingen, de wet- en regelgeving en de leerlingenaantallen. Conform wetgeving vindt over onderwijshuisvesting tussen gemeente en schoolbesturen 'op overeenstemming gericht overleg' plaats.

Hierbij hebben we afgesproken dat we samen met de schoolbesturen aan de slag gaan met:

 1. de verdere verkenning van doordecentralisatie en de verschillende uitvoeringen daarvan;
 2. onderzoek naar de mogelijkheden om Total Cost of Ownership (TCO) toe te passen;
 3. onderzoeken of en hoe we de schuldpositie van de gemeente kunnen verbeteren met gebruikmaking van onderwijshuisvesting.
2. Bevorderen van veilige scholen

Het convenant Veiligheid In en Om de School (VIOS) is een samenwerking tussen gemeente, politie, Halt en de scholen uit het voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs. Deze samenwerking is gericht op schoolgebonden actuele en maatschappelijke veiligheidsthema’s. Voor de aanpak van specifieke veiligheidsthema’s is een handelingsprotocol ontwikkeld. Door de stuurgroep VIOS, onder voorzitterschap van de burgemeester, zijn de volgende thema’s als speerpunt naar voren geschoven:

 • drugs- en wapenvrije scholen
 • aanpak polarisatie
3. Bevorderen van passend onderwijs

De samenwerkingsverbanden primair - en voortgezet onderwijs zijn er om passend onderwijs te bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Goede samenwerking met jeugdhulp en zo preventief en tijdig mogelijk inzetten van jeugdhulp is hierbij belangrijk. De gemandateerde professionals (schoolcoach, leerplichtambtenaar en jeugdgezondheidszorg) hebben daarin een belangrijke signalerende en doorverwijzende rol. De schoolcoach biedt ook zelf lichte hulp aan kinderen en hun gezin. Deze uitgangspunten zijn vastgelegd in overleg met kinderopvangorganisaties, het primair -, speciaal -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs. Thuisnabij onderwijs en voorkomen van langdurig verzuim en thuiszitten zijn speerpunten. Speciale aandacht gaat uit naar kinderen die zowel onderwijs als zorg nodig hebben. Soms vraagt dit om maatwerk in de vorm van een onderwijszorgarrangement.

4. Uitvoeren van de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) 2021-2024)

Schoolbesturen van het basis-, speciaal-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs hebben samen met de kinderopvangorganisaties en de gemeente een nieuwe LEA voor 2021-2024 opgesteld. Naast de voortzetting van de Taskforce personeelstekort onderwijs en kinderopvang worden twee grote thema’s opgepakt: ‘Kansengelijkheid’ en ‘De gezonde Kinderopvang en de gezonde school/het gezonde kind’. Het aantal thema’s wordt bewust tot twee beperkt om versnippering te voorkomen. In de LEA draait het om de partners met elkaar te verbinden, af te stemmen en samen te werken. Centraal staat: Wat is er al, is dit bekend, verbonden? En als er inventarisatie is afgerond: waar is nog aanvullend behoefte aan? Door dat integraal op te pakken versterken we de doorlopende (talent)ontwikkeling voor kinderen en jongeren in Haarlemmermeer.

5. Uitvoeren onderwijsachterstandenbeleid

Met de aanpak taal- en onderwijsachterstanden willen we bereiken dat kinderen en jongeren op passend niveau onderwijs kunnen volgen. We willen kansenongelijkheid bestrijden dat het gevolg is van verschillen in gezinsomstandigheden waarin kinderen opgroeien. Bij het bevorderen van gelijke kansen gaat het erom dat kinderen en jongeren in staat worden gesteld – en worden gemotiveerd en waar nodig ondersteund – om hun verschillende talenten te ontwikkelen.

Kinderen van 2½ tot 4 jaar met een (risico op een) taalachterstand kunnen voorschoolse educatie volgen (VE). Het VE-aanbod heeft als doel om taalachterstanden zo veel mogelijk te voorkomen of te verminderen. Door het VE-aanbod in de kinderopvang en door tutoring in het onderwijs (TIO) in de groepen 1 en 2 (vroegschoolse fase) van het basisonderwijs in te zetten kunnen deze kinderen een betere start maken in groep 3.

6. Aanpakken schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten

Vanuit de leerplicht en de RMC-functie voortijdig schoolverlaten spannen wij ons in om zo veel mogelijk jongeren hun startkwalificatie te laten behalen en voortijdig schoolverlaten terug te dringen. Wij maken deel uit van de RMC-regio agglomeratie Amsterdam. Wij streven naar een sterke lokale aanpak met een divers aanbod voor de jongeren tot en met 22 jaar die (dreigen) voortijdig schoolverlater te worden. Op preventief vlak zetten wij in op een goede samenwerking met de scholen, verzuimsignalering en verzuimgesprekken in een vroegtijdig stadium. Curatief, om jongeren weer terug naar school of aan het werk te krijgen, zetten wij in op huisbezoeken en trajecten die terugleiden naar school of werk.

In het kader van de aanpak van Jongeren in een Kwetsbare Positie (JIKP) en het monitoren van de Voortijdig Schoolverlaters (VSV) worden alle jongeren die zonder startkwalificatie van school af gaan intensief gemonitord. Eenieder die geen nuttige dagbesteding heeft, wordt regelmatig benaderd en begeleiding aangeboden.

In 2022 zullen de incidentele extra regionale RMC-middelen worden ingezet om het voortijdig schoolverlaten terug te dringen in het Middelbaar Beroepsonderwijs en gaat er extra inzet naar jongeren in een kwetsbare positie. De samenwerking met de scholen wordt verstevigd wat betreft de aanpak van het schoolverzuim, een warme overdracht bij schooluitval, een uitstroomoverleg bij schoolverlaters en de inzet van een leer-werk makelaar.

7. Bieden van onderwijsverbreding

Wij bieden aan iedere school een aanbod van lessen die gaan over natuur- en milieu-educatie in de breedste zin. Deze lessen sluiten aan bij de kerndoelen van het basisonderwijs, zijn interactief en gericht op ervaren en beleven. Dit geldt ook voor het kunstprogramma dat we subsidiëren. Daarnaast worden zwemlessen gesubsidieerd voor kinderen in het speciaal onderwijs.

Tabel 30 Wat mag het kosten?

(Bedragen × € 1.000)

JR2020

2021

2022

2023

2024

2025

Beleidsdoel B: Onze jonge inwoners ronden een opleiding af die past bij hun mogelijkheden en ontwikkelen maximaal hun talent.

Baten

4.504

4.178

4.358

4.358

4.358

4.470

Lasten

23.886

23.431

22.264

22.715

22.701

23.089

Saldo

-19.382

-19.252

-17.907

-18.357

-18.343

-18.619

Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar

Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting
(bedragen × € 1.000; min = nadeel )

2022

2023

2024

2025

Baten

Huurcompensatie coronamaatregelen

162

-

-

-

Overig

18

0

-

112

Totaal Baten

180

0

-

112

Lasten

Strategische heroriëntatie

400

-

-

-

Gewijzigde verdeling van personeelslasten

305

-

-

-

Huur en tijdelijke huisvesting onderwijs (IHP)

-281

315

500

840

Kapitaallasten

226

-765

-557

-1.303

Bestrijding lerarentekort

136

-

-

-

Sloop noodlokalen

125

-

-

-

Leerlingenvervoer

100

-

-

-

Overig

155

-0

71

75

Totaal Lasten

1.166

-450

14

-388

Baten

In verband met de coronacrisis waren er in 2021 huurcompensatieregelingen voor sport en gemeentelijk vastgoed. Deze komen in 2022 te vervallen.

Lasten

Voor een toelichting op de strategische heroriëntatie (ombuigingen) wordt verwezen naar het hoofdstuk Financiële recapitulatie strategische heroriëntatie in de Financiële begroting.

Als gevolg van een gewijzigde verdeling van personeelslasten over de beleidsdoelen is sprake van lagere doorbelasting in 2022 op dit beleidsdoel.

Voor de onderwijshuisvesting worden een aantal panden gehuurd. De benodigde capaciteit is geactualiseerd. Hetzelfde geldt voor de tijdelijke huisvesting. Deze tijdelijke huisvesting is nodig voor toekomstige renovatieprojecten.

Als gevolg van de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) wijzigen de kaptaallasten. In 2022 dalen de lasten ten opzichte van 2021 door vrijvallende kapitaallasten van in het verleden geactiveerde schoolgebouwen. Vanaf 2023 stijgen de kapitaallasten door de geplande nieuwbouw van schoolgebouwen. Dit betreft onder andere de Rietveldschool te Badhoevedorp, de Kameleon en de Achtbaan te Zwanenburg en de Juliana van Stolbergschool en Praktijkschool De Linie/Hoofdvaart College te Hoofddorp.

In 2021 is er incidenteel een bedrag beschikbaar voor de bestrijding van het lerarentekort.

Er is in 2021 een incidenteel budget voor het slopen van noodlokalen. Dit zorgt voor een verschil met 2022 van € 124.500.

Door het handhaven van de wet- en regelgeving zullen niet meer alle leerlingen van de internationale taalklas worden vervoerd door de gemeente. Dit levert vanaf 2022 een besparing op van naar schatting € 100.000.