Beleidsdoel E: Inwoners beschikken over voldoende aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren, bewegen actief en nemen deel aan sport.

Wat willen wij bereiken en wat gaan wij daarvoor doen?

Inwoners hechten steeds meer belang aan een gevarieerd aanbod van sport- en recreatievoorzieningen en activiteiten in en dichtbij de woonwijken. Zij hebben behoefte aan een multifunctionele leefomgeving om te wandelen, te fietsen, te sporten, te bewegen, zich te vermaken en elkaar te ontmoeten. Sport en bewegen is belangrijk voor alle inwoners. Zij doen dat in georganiseerd verband in specifieke voorzieningen maar veelal ook in een ‘niet of anders georganiseerde’ wijze in de openbare ruimte zoals de recreatiegebieden. We blijven ons derhalve inzetten voor:

 • voldoende sport- en recreatiemogelijkheden dicht bij huis en in de wijk (sport- en gymzalen, spelen, ontmoetingsplekken, buurtparken);
 • voldoende bovenwijkse sportvoorzieningen (buitensportcomplexen, sporthallen en zwembaden);
 • vitale sportorganisaties met een kwalitatief hoogwaardig activiteitenaanbod;
 • recreatiemogelijkheden in centrale openbare ruimten (buurt- en wijkparken);
 • 'groene en blauwe' mogelijkheden in het buitengebied (groen- en recreatiegebieden).
Sport

De opdracht om sport en bewegen als instrument in te zetten om sociaal maatschappelijke doelen te bereiken is de komende jaren van belang. Talentontwikkeling is een katalysator voor de breedtesport. Wij willen daarom goede sportfaciliteiten en ondersteuning van sportorganisaties blijven aanbieden. Het behoud van het (sport)voorzieningenniveau is belangrijk voor de leefbaarheid van de woonomgeving, vooral in de kleinere kernen.

Recreatie en toerisme

De restantopgave voor nieuwe groene recreatieruimte uit de Vinex periode-Raamplan

Haarlemmerméér Groen, van ongeveer 350 hectare, wordt (onder andere) met behulp van de compensatiegelden van Schiphol (PASO), in de komende jaren in fasen gerealiseerd in PARK21: een multifunctioneel, metropolitaan landschapspark. Dichter bij huis wordt recreatie mogelijk gemaakt met speel-, sport- en ontmoetingsplekken in de directe woonomgeving en buurt- en wijkparken. Wij stimuleren het plaatsvinden van gevarieerde en aantrekkelijke evenementen. Evenementen zijn voor ons een middel om onder andere het leef- en het vestigingsklimaat te versterken en economische effecten voor de detailhandel en horeca te bevorderen.

Recreatievoorzieningen en een gevarieerd evenementenaanbod bevorderen, naast de functie van noodzakelijke vrijetijdsvoorzieningen voor onze inwoners, bovendien de aantrekkelijkheid van onze gemeente voor toeristen. Dit toeristisch bezoek leidt tot hogere bestedingen aan horeca- en culturele voorzieningen. In 2022 gaan we het nieuwe beleid toerisme, evenementen en promotie en het geactualiseerde beleid landschap en recreatie implementeren.

Strategische heroriëntatie

De voorgenomen ombuigingen zullen binnen het werkveld van sport tot een heroriëntatie leiden. Hoewel zowel de effectiviteit als de snelheid waarin dit zal lukken afneemt, streven we er naar onze doelen overeind te houden. Om deze ook daadwerkelijk te behalen worden gesprekken met partners gevoerd om te komen tot een nieuwe verdeling en inzet van middelen en tijd.

Activiteiten

 1. Invulling en uitvoering geven aan de sportvisie
 2. Zorgen voor toegankelijk en laagdrempelig sportaanbod
 3. Zorgen voor de realisatie en efficiënt beheer van gemeentelijke sportaccommodaties
 4. Zorgen voor ondersteuning van sportverenigingen en beweegaanbieders
 5. Ondersteuning kern- en groeisporten en talentontwikkeling via het topsportloket
 6. Uitvoeren van het beleid toerisme, evenementen en promotie Haarlemmermeer en de visie recreatie en landschap
 7. Voorbereiden van recreatie deelprojecten in PARK21, uitvoering van de overgenomen projecten van Stichting Mainport en Groen en vernieuwing inrichting Haarlemmermeerse Bos

Toelichting

1. Invulling en uitvoering geven aan de sportvisie

De vier pijlers in de Sportvisie kennen elk hun eigen dynamiek en snelheid. Door middel van het doen van onderzoek en het bundelen van resultaten van bestaande onderzoeken willen we specifieker inzet plegen op groepen die achterblijven in het beweeg- en/of sportgedrag. Dit doen we dan onder andere door de organisatie van kennismakingslessen en de programmering van diverse sportactiviteiten in de gemeente, zodat op laagdrempelige wijze kennis gemaakt kan worden met sport en de sportverenigingen.

De coronacrisis heeft grote invloed op zowel het aanbod als de participatie. Het in beeld brengen van de effecten van de crisis en het verkiezen van de meest effectieve werkwijze om de negatieve effecten te bestrijden is voor ons, Team Sportservice, de sportverenigingen en andere maatschappelijke partijen een belangrijk speerpunt.

2. Zorgen voor toegankelijk en laagdrempelig sportaanbod

Naast het realiseren en op peil houden van kwalitatief goede, toegankelijke en laagdrempelige sportaccommodaties, voert Team Sportservice in onze opdracht diverse activiteiten en diensten uit voor alle inwoners en organisaties in Haarlemmermeer. Deze activiteiten en diensten vervullen een belangrijke rol in het behouden en versterken van de fysieke en sociale sportinfrastructuur en dus het fysiek en sociaal in beweging krijgen en houden van alle inwoners van Haarlemmermeer. Groepen die achterblijven in beweeggedrag krijgen prioriteit bij de invulling van projecten. Dit doen we onder andere door gebruik te maken van de rijksregeling Brede Regeling Combinatiefuncties. Tevens faciliteren we in regioverband een coördinator aangepast sporten om de drempels die inwoners met een beperking ervaren om te gaan sporten te verlagen. De subsidieregeling VerenigingsOndersteuning Sport zetten we in ten behoeve van de financiële toegankelijkheid van de binnensport voor jeugdigen. We werken aan een compensatie voor sportverenigingen die aan ons een kostprijsdekkende huur moeten gaan betalen, zodat zij effectief een maatschappelijk tarief blijven betalen voor het gebruik van de verenigingsaccommodatie.

3. Zorgen voor de realisatie en efficiënt beheer van gemeentelijke sportaccommodaties

Voor de optimalisering van het beheer en het onderhoud van buitensportaccommodaties wordt gebruik gemaakt van een meerjarenonderhoudsplan. De verwachte groei van het aantal inwoners van onze gemeente resulteert in een tekort aan binnen- en buitensportaccommodaties. Sport heeft een plaats in de gebiedsontwikkeling. We doen dit aan de hand van onderzoeksrapporten en werken hierin samen met de sportverenigingen. Daar waar de gebiedsontwikkeling het tekort niet op kan vangen zoeken we naar alternatieve locaties voor nieuw te realiseren voorzieningen. We stellen een plan op dat in beeld brengt op welke wijze de noodzakelijke groei van het aantal sportaccommodaties gerealiseerd wordt.

4. Zorgen voor ondersteuning van sportverenigingen en beweegaanbieders

We ondersteunen verenigingen. Team Sportservice helpt en adviseert verenigingen op bestuurlijk en organisatorisch vlak door het inzetten van verenigingsadviseurs of het aanbieden van deskundigheidsbevordering. Extra aandacht gaat uit naar verenigingen die een bredere maatschappelijke rol willen vervullen.

De inzet van Team Sportservice is er voor een groot deel op gericht om sportverenigingen te ondersteunen bij het uitoefenen van hun basisfunctie als sportaanbieder en daarmee met het behouden/vergroten van hun bestaansrecht. Samen met sportverenigingen werken we aan een grotere maatschappelijke rol. Daarbij worden de banden tussen sportorganisaties/verenigingen en andere maatschappelijke organisaties verder aangetrokken om de kansen te vergroten voor extra activiteitenaanbod en gebruik van voorzieningen, bijvoorbeeld voor de dagbesteding van kwetsbare groepen. Daarnaast is er extra aandacht voor de bestrijding van de negatieve effecten van de coronacrisis bij de sportaanbieders.

5. Ondersteuning kern- en groeisporten en talentontwikkeling via het topsportloket

Sporten in Haarlemmermeer moet voor iedereen mogelijk zijn, ook voor topsporters en talenten. Topsportloket Haarlemmermeer ondersteunt kern- en groeisportverenigingen, sporters en evenementorganisatoren bij hun ambities. De banden met het bedrijfsleven worden verstevigd, zodat een extra financiële ondersteuningsmogelijkheid richting de topsporters ontstaat.

6. Uitvoeren van het beleid toerisme, en evenementen en promotie en de visie landschap en recreatie

In 2022 zullen verschillende uitvoeringsactiviteiten ter hand worden genomen, voortvloeiend uit de beleidsnota Toerisme, evenementen, promotie (2020) en de visie landschap en recreatie (2021). De bestaande samenwerking in de MRA, op het gebied van het metropolitaan landschap, het toerisme en in het project Amsterdam Bezoeken, Holland Zien, zetten wij voort. Begin 2022 zal met de regiogemeenten het bewegwijzerde regionaal wandelnetwerk worden voltooid.

7. Voorbereiden van recreatie deelprojecten in PARK21, uitvoering van de overgenomen projecten van Stichting Mainport en Groen en voltooien aanleg Vliegerweide Nieuw-Vennep

PARK21: in 2022 zal, parallel aan de vaststellingsprocedure voor het bestemmingsplan, de planuitwerking plaatsvinden voor de inrichting van het deelgebied Groot Vennep, Flumen en het park-evenementen deelgebied plaatsvinden.

Mainport en Groen: Na afwikkeling van de grondverwerving, zal in 2022 de aanleg starten van de recreatieve en ecologische zone Veldpost ten zuiden van de Schipholweg Badhoevedorp.

Vliegerweide: De aanleg van recreatiegebied Vliegerweide zal in 2022 worden voltooid.

In samenwerking met het recreatieschap Spaarnwoude en Staatsbosbeheer worden kwaliteitsverbeteringen aan landschap en recreatieve voorzieningen voorbereid en uitgevoerd in onder meer de de gebieden Zwaansbroek, de Groene Weelde en Houtrak.

 

Tabel 33 Wat mag het kosten?

(Bedragen × € 1.000)

JR2020

2021

2022

2023

2024

2025

Beleidsdoel E: Inwoners beschikken over voldoende aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren, bewegen actief en nemen deel aan sport.

Baten

7.040

6.894

7.327

7.327

7.327

7.327

Lasten

29.491

30.235

27.973

26.420

26.042

25.683

Saldo

-22.451

-23.342

-20.647

-19.093

-18.715

-18.356

Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar

Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting
(bedragen × € 1.000; min = nadeel )

2022

2023

2024

2025

Baten

Huurcompensatie coronamaatregelen

498

-

-

-

Sportakkoord

-160

-

-

-

Indexatie

88

-

-

-

Overig

7

-

-

-

Totaal Baten

433

-

-

-

Lasten

Huurcompensatieregelingen sportverenigingen

1.530

-

-

-

Stichting Mainport en Groen projecten

687

612

-327

223

Bovenplans Groen

-360

360

-

-

Gewijzigde verdeling van personeelslasten

-275

-

-

-

Revitalisering Haarlemmermeerse Bos

250

280

-

-

Versterking inrichting houtrakpolder

180

-

-

-

Sportakkoord

160

-

-

-

Kapitaallasten

-34

219

28

133

Strategische heroriëntatie

-

121

756

-

Overig

124

-39

-79

3

Totaal Lasten

2.262

1.553

378

359

Baten

In verband met de coronamaatregelen zijn de huurcompensatieregelingen voor sport en gemeentelijk vastgoed verlengd tot eind 2021. In 2022 wordt geen rekening gehouden met huurcompensatie.

Het Rijk heeft middels de regeling ‘Lokaal Sportakkoord’ voor 2021 een éénmalig uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld, met als doel om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen.

Het indexeren van de huuropbrengsten levert een structureel voordeel van € 87.900 op.

Lasten

In verband met de coronacrisis zijn de huurcompensatieregelingen voor sportverenigingen verlengd tot eind 2021 (nota B&W 2021.0000635). In 2022 vervallen deze regelingen.

De geplande uitgaven voor de Stichting Mainport en Groen projecten van Nieuwe Meer en Schaapskooi zijn doorgeschoven naar de komende jaren. De uitvoering is vertraagd omdat meer tijd nodig is voor afstemming over de noodzakelijke maatregelen en overleg met betrokken partijen. Voor het park Vijfhuizen worden nog resterende grondaankopen gedaan, die zijn nagenoeg afgerond. Voor de aanpassing van het Project Groene As wordt verwezen naar het MPI voorjaar 2021. In 2023 zullen de overgenomen projecten van Mainport en Groen naar verwachting afgerond worden. De lasten worden gedekt door een bijdrage uit de reserve Stichting Mainport en Groen.

In het programma Bovenplans groen voor de Schaalsprong woningbouw zijn bovenplanse groenprojecten voor de korte en langere termijn opgenomen. Uit dit programma willen we in 2022 de herinrichting van de staatsbosbeheergebieden tot bovenplans groen realiseren in samenwerking met Staatsbosbeheer die een gelijke bijdrage levert. Onze aandeel wordt geraamd op € 360.000 in 2022. Het budget wordt gedekt uit de reserve Schaalsprong.

Als gevolg van een gewijzigde verdeling van personeelslasten over de beleidsdoelen is sprake van extra doorbelasting in 2022 op dit beleidsdoel.

In het kader van de gefaseerde revitalisering van het veertig jaar oude recreatiegebied Haarlemmermeerse Bos worden onder meer de toegangen tot het bos bij de fietstunnels ter hoogte van Dassenbos en Ravensbos verbeterd en de bosvakken en routes in de westrand, in jaarlijkse deelzones, vernieuwd. Voorts worden toiletgebouwen bijgeplaatst en vernieuwd, enkele fiets- en wandelpaden opgeknapt en een speelplaats en aanlegsteiger verbeterd. Het budget wordt gedekt uit de reserve Haarlemmermeerse Bos. In 2022 zullen de werkzaamheden naar verwachting afgerond worden.

De planvoorbereiding voor het aanbrengen van recreatieve voorzieningen en landschapselementen in de Houtrakpolder is in 2020 met de gebiedspartijen Recreatieschap en Staatsbosbeheer gestart. Uitvoering van de werkzaamheden zal in 2021 plaatsvinden. Dit betreft een incidenteel budget dat is overgeheveld van 2020 naar 2021.

Sportakkoord zie toelichting bij de baten.

Als gevolg van wijzigingen in de investeringen is sprake van een mutatie op de kapitaallasten op dit beleidsdoel.

Voor een toelichting op de strategische heroriëntatie (ombuigingen) wordt verwezen naar het hoofdstuk Financiële recapitulatie strategische heroriëntatie in de Financiële begroting.