Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?

Tabel 34 

Bedragen × € 1.000.
Er kunnen afrondingsverschillen optreden.

JR2020

2021

2022

2023

2024

2025

Maatschappelijke ontwikkeling

Inwoners ontwikkelen zich naar vermogen, participeren actief in de samenleving en ontplooien zich optimaal.

Baten

19.098

17.670

19.768

19.768

19.768

19.880

Lasten

101.911

104.180

100.351

97.890

96.831

93.745

Saldo van baten en lasten (B-L)

Saldo

-82.813

-86.510

-80.583

-78.122

-77.063

-73.865

Reservemutaties

Onttrekking

1.590

4.182

3.339

2.596

2.923

2.700

Storting

566

160

770

160

160

160

Resultaat (Saldo+O-S)

Saldo

-81.788

-82.488

-78.015

-75.686

-74.300

-71.325

Uitsplitsing per beleidsdoel

Beleidsdoel A: Inwoners ervaren zo min mogelijk sociale- en gezondheidsproblemen en ontwikkelen een verantwoorde leefstijl.

Baten

-

-

-

-

-

-

Lasten

11.366

11.918

11.934

11.835

11.836

11.029

Saldo

-11.366

-11.918

-11.934

-11.835

-11.836

-11.029

Beleidsdoel B: Onze jonge inwoners ronden een opleiding af die past bij hun mogelijkheden en ontwikkelen maximaal hun talent.

Baten

4.504

4.178

4.358

4.358

4.358

4.470

Lasten

23.886

23.431

22.264

22.715

22.701

23.089

Saldo

-19.382

-19.252

-17.907

-18.357

-18.343

-18.619

Beleidsdoel C: Inwoners nemen in hun buurt of kern, actief deel aan de samenleving.

Baten

1.232

1.844

1.758

1.758

1.758

1.758

Lasten

13.518

14.968

14.549

13.395

12.971

11.448

Saldo

-12.286

-13.124

-12.792

-11.638

-11.213

-9.690

Beleidsdoel D: Inwoners nemen deel aan een breed aanbod van culturele activiteiten en maken kennis met de culturele historie van Haarlemmermeer, waarvoor wij het cultureel erfgoed behouden.

Baten

6.321

4.755

6.325

6.325

6.325

6.325

Lasten

23.649

23.628

23.630

23.525

23.281

22.497

Saldo

-17.328

-18.874

-17.305

-17.199

-16.956

-16.171

Beleidsdoel E: Inwoners beschikken over voldoende aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren, bewegen actief en nemen deel aan sport.

Baten

7.040

6.894

7.327

7.327

7.327

7.327

Lasten

29.491

30.235

27.973

26.420

26.042

25.683

Saldo

-22.451

-23.342

-20.647

-19.093

-18.715

-18.356

Toelichting reserves

Tabel 35 

(bedragen × € 1.000; min = nadeel )

2022

2023

2024

2025

Onttrekking

Dekking afschrijvingslasten

0

12

12

12

Haarlemmermeerse Bos

280

0

0

0

Kernen en buurtschappen HenS

18

0

0

0

Monumenten

60

60

60

60

Reserve dekking afschrijvingslasten

1.397

1.551

1.551

1.551

Stichting Mainport en Groen (SMG)

1.585

973

1.300

1.077

Totaal Onttrekking

3.339

2.596

2.923

2.700

Storting

Dekking afschrijvingslasten

610

0

0

0

Monumenten

60

60

60

60

Reserve dekking afschrijvingslasten

100

100

100

100

Totaal Storting

770

160

160

160

Onttrekkingen

Haarlemmermeerse Bos

In het kader van de gefaseerde revitalisering van het veertig jaar oude recreatiegebied Haarlemmermeerse Bos worden onder meer de toegangen tot het bos bij de fietstunnels ter hoogte van Dassenbos en Ravensbos verbeterd en de bosvakken en routes in de westrand, in jaarlijkse deelzones, vernieuwd. Voorts worden toiletgebouwen bijgeplaatst en vernieuwd, enkele fiets- en wandelpaden opgeknapt en een speelplaats en aanlegsteiger verbeterd.

Reserve dekking afschrijvingslasten

Ter dekking van de kapitaallasten van verschillende investeringen wordt jaarlijks een bedrag onttrokken aan de reserve dekking afschrijvingslasten. Dit betreft met name Sportcomplex Koning Willem Alexander, Haarlemmermeer Lyceum, MFA Badhovedorp, Dorpshuis Zwanenburg en Monumenten.

Stichting Mainport en Groen (SMG)

Betreft de verwachte uitgaven voor de komende jaren in verband met de fase waarin de groen- en recreatieprojecten, die de gemeente heeft overgenomen van de voormalige Stichting Mainport en Groen, zich bevinden.

Stortingen

Reserve dekking afschrijvingslasten

Om de reserve dekking afschrijvingslasten op juiste hoogte te brengen wordt jaarlijks € 100.000 gestort. Het gaat hier om een ingroeiscenario vanuit de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.