Grondbeleid

Portefeuillehouder: Nobel

Vastgelegd grondbeleid

Het grondbeleid in de gemeente Haarlemmermeer wordt vormgegeven middels de volgende nota’s:

 • Verordening Grondzaken 2020 (2020.0000918)

 • Beleidskader Strategisch Grondbeleid 2019-2023 (2019.0057735)

 • Grondprijzennota 2022 (2021.0002282) (geheim)

 • Meerjarenperspectief Grondzaken (MPG) 2022 (2022.0000780) (geheim)

 • Actualisatie Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH) (2016.0059756)

 • Raadsvoorstel Strategische grondvoorraad (2013.0010280) (geheim)

Daarnaast is uit de Structuurvisie Haarlemmermeer 2030 (2012.0033712) vooral hoofdstuk 7, de Ontwikkelstrategie, van belang. In dit hoofdstuk zijn de volgende onderwerpen opgenomen:

 • Ontwikkelen in samenwerking (noodzaak van private investeringen en de veranderende rol van de gemeente)

 • De verschillende financieringsmogelijkheden

 • Rol van het gemeentelijk grondbeleid

 • Het instrument van het kostenverhaal Wet ruimtelijke ordening

 • De reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH)