Bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen

Het gemeentelijk beleid over kostenverhaal is verwoord in het Beleidskader Strategisch Grondbeleid Haarlemmermeer 2019-2023. In de onderhandelingen bij ruimtelijke ontwikkelingen met ontwikkelaars, die op eigen grond een bouwplan wensen te realiseren, tracht de gemeente een bijdrage voor “bovenwijkse” kosten contractueel (anterieur) af te spreken. Deze bijdrage ruimtelijke investeringen Haarlemmermeer (hierna 'bijdrage RIH'), komt boven op de vergoeding voor gemeentelijke plankosten en eventuele binnen- en buitenplanse bijdragen die nodig zijn om het plan werkend op te leveren.

Deze bijdrage RIH wordt gestort in de reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH). Naar analogie van deze werkwijze, wordt bij de projecten met eigen gemeentelijke gronden (de grondexploitaties), conform het BBV, een deel van de winst afgeroomd ten gunste van de reserve RIH. Bij nieuwe grondexploitaties wordt een apart beslispunt opgenomen om dit deel van de winst van het project ten gunste van de reserve RIH te laten komen.

Vanuit de reserve RIH worden investeringen in openbaar groen en infrastructuur gedekt die als “bovenwijks” kunnen worden beschouwd, zoals Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM) en PARK21. Bovenstaande werkwijze blijft gecontinueerd, in ieder geval tot inwerkingtreding van de Omgevingswet, nu verwacht op 1 januari 2023. De werkwijze is beschreven in de nota Actualisatie Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH).