Rapportage op standlijn 1 januari 2022

In Tabel 153 staan de totale Netto Contante Waardes (NCW) van de grondexploitatieprojecten per 1 januari 2022. De NCW is een inschatting van de te verwachten eindresultaten. De waardes zijn opgebouwd uit projectresultaten en autonome effecten. Verschillen ontstaan door een veranderde inschatting van het verloop van projecten, maar ook door het toevoegen of afsluiten van projecten.

Tabel 153 

Bedragen x € 1 miljoen

tMPG 01-07-2021

Project resultaten

Stand
per 31-12-2021

NCW
Autonome wijzigingen

MPG 01-01-2022

Winst/RIH uitname 2021

Resultaat na uitname

Winstgevende projecten

51,1

15,0

66,1

1,7

67,8

-6,1

61,7

Verliesgevende projecten

-35,2

-0,1

-35,3

0,2

-35,1

0,0

-35,1

Totaal NCW-resultaat actieve grex projecten

15,9

14,9

30,8

1,9

32,7

-6,1

26,6

De cijfers zijn exclusief Badhoevedorp Centrum, omdat de opbrengsten daarvan aangewend worden ter dekking van de bijdrage aan de omlegging van de A9.

Het actuele geraamde resultaat van de winstgevende projecten is € 67,8 miljoen. Na winstuitname bedraagt dit € 61,8 miljoen. Het resultaat van de verliesgevende projecten van € 35,1 miljoen is al voorzien in de Voorziening negatieve resultaten plannen.

Parameters grondexploitatie

In de NCW-berekening van een grondexploitatie worden de geraamde kosten en opbrengsten op basis van inflatie en renteparameters en de fasering doorgerekend naar de toekomst. De gebruikte parameters zijn bepalend voor de toekomstverwachting van het project en hebben invloed op het geprognosticeerde eindresultaat van het project.

Voor de grondexploitatieprojecten hanteren we in 2022 de volgende parameters:

Tabel 154 

Parameters

Index

Rente

1,5%

Discontovoet

2,0%

Kosten inflatie

2,5%

Opbrengsten woningen

3,4%

Opbrengsten overig

2,5%

Mutaties strategische gronden en ruilgronden (agrarisch)

De gemeente verwerft strategische gronden in het kader van een actief ontwikkelbeleid. Daarmee zet zij haar privaatrechtelijke positie in om gebiedsontwikkeling te sturen. De huidige economische situatie leidt ertoe dat met nog meer aandacht vooraf beoordeeld wordt of de gewenste, toekomstige ontwikkeling een reëel financieel perspectief biedt.