Algemene Reserve grondzaken

De Algemene reserve grondzaken is een risicobuffer voor resultaten van grondexploitaties en wordt waar nodig gebruikt om de Voorziening negatieve resultaten plannen, de Voorziening overige ruimtelijke projecten (voorbereidende grondexploitaties) en de Voorziening overige ruimtelijke projecten (anterieure overeenkomsten) aan te vullen. Bij een positief resultaat vindt een dotatie aan de Algemene reserve grondzaken plaats, bij een negatief resultaat een onttrekking. Op grond van regels met betrekking tot de minimale en maximale stand van de Algemene reserve grondzaken kan er aanvulling dan wel afroming van de reserve plaatsvinden. Een aanvulling wordt onttrokken uit de Algemene dekkingsreserve, een afroming wordt gedoteerd aan de reserve Schaalsprong (conform raadsbesluit reserve Schaalsprong (2020.0000409)). Eventuele toevoegingen aan de voorzieningen komen ook ten laste van de Algemene reserve grondzaken. Deze werkwijze is vastgelegd in de Verordening Grondzaken 2020.

Ontwikkeling Algemene reserve grondzaken

De gemeente Haarlemmermeer maakt gebruik van uitgebreide scenario- en risicoanalyses. Hierdoor geven de grondexploitaties een voorzichtig realistisch beeld. Er wordt onderscheid gemaakt tussen project specifieke risico’s en conjuncturele risico’s. Conform het BBV zijn mogelijke conjuncturele risico’s uit de risicoanalyses van de projecten gehaald en apart opgenomen in de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit.

Als grondexploitaties worden herzien, worden ook winstverwachtingen bijgesteld. Strategie, programma's en uitgiftetempo worden zo beter afgestemd op de economische omstandigheden. We houden rekening met de coronacrisis en de huidige geopolitieke spanningen, maar ook met ontwikkelingen als de stikstof- en de stroomproblematiek en het arrest Didam. Dit arrest geeft nieuwe, verregaande richtlijnen met betrekking tot mededinging bij verkoop, verhuur en uitgifte van gemeentelijk vastgoed.
Ook de grondprijzen zijn realistisch geschat. Dit alles vanuit de verwachting dat in de toekomst ruimtelijke druk blijft op dit deel van de MRA.

De gerealiseerde winsten uit de grondexploitaties zijn de belangrijkste bron voor de Algemene reserve grondzaken. Daarnaast vinden onttrekkingen plaats voor het initiatievenbudget (onder overige besluiten). De stand van de Algemene reserve grondzaken per 1 januari 2022 is als gevolg van de effecten over 2021 uitgekomen op € 7,1 miljoen. Dit is € 2,1 miljoen boven de gestelde grens van de Algemene reserve grondzaken van € 5,0 miljoen. De bijdrage aan de reserve Schaalsprong is € 1,2 miljoen en dan resteert nog € 0,9 miljoen. Dit bedrag zal in 2022 worden gestort in de bestemmingsreserve Pionier-BOLS (2021.0003183).

Het beeld van de Algemene reserve grondzaken ziet er als volgt uit:

Tabel 152 

Bedragen x € 1 miljoen

MPG 2021

MPG 2022

Stand per 1 januari Algemene reserve Grondzaken

3,9

1,1

1. Verevening grondzaken

3,0

6,4

2. Overige besluiten

-2,2

-0,6

3. Vennootschapsbelasting

-3,6

0,2

Algemene reserve grondzaken per 31 december

1,1

7,1

Verevening reserve Schaalsprong

0,0

-1,2

Algemene reserve grondzaken na verevening

1,1

5,9

Strategische heroriëntatie

Onderdeel van de Algemene reserve grondzaken is het kunstbudget en de onttrekking voor het ruimtelijke initiatievenbudget. In de strategische heroriëntatie wordt de dekking voor kunst vanuit de Algemene reserve grondzaken anders ingezet en wordt het ruimtelijke initiatievenbudget verlaagd.