Beleidskader Strategisch Grondbeleid 2019-2023

De visie op grondbeleid staat beschreven in het beleidskader Strategisch Grondbeleid (het beleidskader).

In het beleidskader zijn de instrumenten van grondbeleid en beleidsuitgangspunten beschreven. We kiezen voor situationeel grondbeleid, waarbij Haarlemmermeer daar waar dat ruimtelijk wenselijk is met gebruik van de meest geschikte instrumenten de gewenste ontwikkeling mogelijk maakt.

De gemeente benut haar publiekrechtelijke instrumentarium om de gewenste ruimtelijke ontwikkeling zo goed mogelijk te sturen. Het kostenverhaal vindt bij voorkeur plaats via een anterieure overeenkomst.

In het beleidskader staan onder andere de volgende uitgangspunten:

  1. bij de onderhandelingen over een anterieure overeenkomst een bijdrage aan ruimtelijke ontwikkelingen af te spreken; de hoogte van de bijdrage te baseren op de tabel Bijdrage ruimtelijke ontwikkeling (bijlage 1 bij het beleidskader);

  2. de categorieën waar de bijdrage wordt toegepast zijn onder andere: woningen, kantoren, bedrijventerreinen en commerciële- en vrijetijdvoorzieningen;

  3. de uitgifte van grond gaat in het algemeen via verkoop, in sommige gevallen is ook uitgifte in erfpacht, recht van opstal of verhuur mogelijk (goedkope woningen, maatschappelijke voorzieningen, commerciële vrijetijdvoorzieningen, (sommige) bedrijventerreinen en motorbrandstofverkooppunten).

Verordening Grondzaken

In artikel 20 van de Financiële verordening van onze gemeente is vastgelegd dat wij tenminste eens in de zes jaar de raad een verordening Grondzaken laten vaststellen. In 2020 is de meest recente verordening vastgesteld. Hierin liggen de regels vast en zijn instrumenten opgenomen voor de raad en het college om grondzaken in brede zin vorm te geven en te controleren.