Overzicht overhead

Haarlemmermeer realiseert haar doelen met aanvaardbare overhead.

Overhead is van belang om de beleidsdoelen van Haarlemmermeer op een adequate en efficiënte manier te realiseren. In het BBV is bepaald dat gemeenten de lasten aan overhead in een apart overzicht moeten tonen. Ook is in het BBV bepaald welke lasten hieronder vallen. Het uitgangspunt hiervan is om de vergelijkbaarheid met andere gemeenten te vergroten. Het gevolg is dat in de programma’s alleen baten en lasten worden opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces, wat wil zeggen dat in de programma’s alleen de apparaatskosten worden verantwoord die direct voor de uitvoering van de desbetreffende taken en activiteiten worden ingezet.

Het Overzicht overhead is onderverdeeld in vijf onderdelen. Hierdoor ontstaat een beter inzicht in de lasten van overhead. De verschillen in de lasten per jaar van elk onderdeel worden hieronder kort toegelicht. Verder is voor de wettelijk voorgeschreven BBV-kengetallen Tabel 84 opgenomen met de beschikbare vergelijkende cijfers 2021 en 2022 van drie gemeenten. Globaal bestaat de overhead volgens de definitie van het BBV uit de volgende onderwerpen:

 • Bestuursondersteuning en beleidsadvisering

 • Financiën

 • Personeelszaken en organisatie

 • Juridische zaken (exclusief bezwaar en beroep)

 • Informatievoorziening, automatisering van systemen ten behoeve van de gemeentebrede bedrijfsvoering, documentmanagement en informatievoorziening (DIV)

 • Facilitaire zaken en huisvesting (inclusief beveiliging)

 • Interne en externe communicatie met uitzondering van klantcommunicatie

 • Verzekeringen

 • Hiërarchisch leidinggevenden, controllers en managementondersteuning werkzaam in de primaire processen en de staven van de clusters

De definitie voor overhead die is vastgesteld door de commissie BBV creëert een nieuwe discussie over de kosten van de gemeentebrede bedrijfsvoering en de toerekening hiervan. Omdat iedere gemeente anders is georganiseerd is het niet eenvoudig om de overhead met andere gemeenten te vergelijken. Gemeente Haarlemmermeer is een regiegemeente wat zich uit in relatief weinig fte per inwoner, omdat veel uitvoerende taken niet door de gemeente zelf worden uitgevoerd. Minder taken in eigen regie uitvoeren leidt tot relatief meer overhead.

Deze diverse manieren van organiseren maakt een discussie over de overhead complex. We voeren benchmarks uit met andere gemeenten. Vanuit de uitkomsten van deze benchmarks wordt dieper onderzocht waar de leerpunten voor onze organisatie liggen.

In Tabel 83 zijn de in de regeling beleidsindicatoren gemeenten voorgeschreven kengetallen in relatie tot de overhead opgenomen.

Tabel 83 

Omschrijving

Eenheid

Indicator

Bron

2021

2022

2023

2024

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

BBV

Eigen gegevens

6,7

6,5

6,5

6,4

Bezetting1

Fte per 1.000 inwoners

BBV

Eigen gegevens

6,8

6,5

6,5

6,3

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

BBV

Eigen begroting

€ 752

€ 693

€ 750

€ 703

Externe inhuur2

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

BBV

Eigen begroting

16,3

4,6

6,7

5,2

Overhead

% van totale lasten

BBV

Eigen begroting

11,8

10,8

12,5

12,0

 1. Werkelijke bezetting per 1 januari jaar t-1 (conform definitie beleidsindicatoren)
 2. Dit is het percentage gebaseerd op de primaire begroting 2022, 2023 en 2024 (standlijn 1 januari). Voor wat betreft de kolom 2021 zijn dit de werkelijke uitkomsten. De hogere realisatie wordt onder andere veroorzaakt door inhuur externen in verband met vacatures. Deze inhuurkosten worden gedekt uit vrijvallende salariskosten. Gekeken wordt naar wat nodig is op een bepaald moment en welke dekking dan beschikbaar is.

De hiervoor genoemde kengetallen moeten door alle gemeenten in hun programmabegroting en jaarstukken opgenomen worden. Hierdoor is het mogelijk een vergelijking met andere gemeenten te maken. Voor 2021 en 2022 is het beeld als volgt:

Tabel 84 

Omschrijving

Eenheid

Haarlemmermeer

Zaanstad

Haarlem

Apeldoorn

JS 20211

PB 2022

JS 2021

PB 2022

JS 2021

PB 2022

JS 2021

PB 2022

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

6,7

6,5

8,4

n/b

8,1

6,6

7,7

7,7

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

6,8

6,5

7,7

n/b

7,9

7,1

7,8

7,1

Apparaatskosten

Kosten per inwoner in euro's

€ 752

€ 693

€ 775

€ 709

€ 773

€ 735

€ 692

€ 758

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

16,3

4,6

19,7

15,6-17,0

16,1

12

18,1

n/b

Overhead

% van totale lasten

11,8

10,8

8,8

9,1

9,6

9,2

8,8

10,2

 1. JS = Jaarstukken; PB = Programmabegroting
Kengetal Externe inhuur

in de primaire begroting wordt het op dat moment begrote bedrag voor inhuur afgezet tegen de totale begrote bedragen voor loon- en inhuurkosten. In de loop van het jaar worden via Planning & Control producten regelmatig budgetten voor inhuur toegevoegd, met daar tegenover incidentele dekking. Ook worden vacatures die niet meteen vervuld kunnen worden vaak ingevuld via inhuur. Minder vast betekent dan meer inhuur, wat relatief gezien bij de jaarstukken een hoger inhuurpercentage met zich meebrengt.
Gezien deze problematiek heeft de gemeente Apeldoorn er voor gekozen om over deze indicator alleen bij de jaarstukken te rapporteren.

Hier onder is in Tabel 85 een overzicht van de opbouw in fte’s die voor 2023 zijn toegerekend aan de exploitatie (direct) en aan het Overzicht overhead.

Tabel 85 

cluster overhead

cluster

Direct

Overhead

Eindtotaal

PIOFACH1

Directie

-

5,00

5,00

Corporate control

-

13,39

13,39

Staf bestuur en directie

-

41,26

41,26

Human resource management

-

32,96

32,96

Financiën en administratie

-

55,88

55,88

Facility management

-

51,70

51,70

Info+

-

58,64

58,64

Inkoop en juridische zaken

-

37,18

37,18

Communicatie & externe betrekkingen

-

33,45

33,45

Totaal PIOFACH

-

329,46

329,46

Direct

Beheer en onderhoud

72,94

13,19

86,13

Grond- en Vastgoedzake

31,80

7,87

39,67

Ruimte, economie en duurzaamheid

62,70

6,76

69,46

Ingenieursbureau

37,25

4,89

42,14

Klant contact centrum

47,54

11,66

59,20

Sociale dienstverlening

97,66

12,40

110,06

Gebieds- en relatiemanagement

25,53

2,45

27,98

Projecten

37,63

3,67

41,30

Maatschappelijke ondersteuning en zorg

68,01

22,28

90,29

Samenleving, sport en cultuur

35,21

6,25

41,46

Veiligheid

107,39

12,40

119,79

Griffie

8,38

-

8,38

Totaal Direct

632,04

103,82

735,86

Eindtotaal

632,04

433,28

1.065,32

 1. PIOFACH staat voor Personeel, informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting.