Beleidsdoel C: Onze inwoners zijn economisch zelfstandig; werk boven uitkering.

Wat willen wij bereiken en wat gaan wij daarvoor doen?

De Participatiewet is het wettelijke kader waarbinnen we sturen op uitstroom naar werk en het voorkomen van oneigenlijk gebruik van uitkeringen. Dit doen we door het versterken van het toegangsproces, de toeleiding naar werk en/of meedoen in de samenleving, handhaving en debiteurenbeheer.

Onze aanpak is erop gericht onze inwoners waar mogelijk naar duurzaam werk te begeleiden: Werk boven uitkering. Zo dragen we bij aan een vermindering van het aantal personen dat een uitkering ontvangt. Indien nodig werken we hiervoor samen met marktpartijen. Het arbeidsmarktbeleid en onze re-integratieactiviteiten sluiten op elkaar aan. De inzet is dat inwoners met een bijstandsuitkering bij voorkeur blijvend werk vinden in sectoren die een tekort aan arbeidskrachten kennen. Wij werken regionaal samen waar dit verplicht of wenselijk is. Personen die (nog) niet in staat zijn te werken ondersteunen wij door hen te begeleiden naar vrijwilligerswerk of activiteiten waardoor zij (blijven) meedoen aan de samenleving.

Activiteiten

  1. Re-integratie en begeleiding naar werk

  2. Participatie (meedoen) in de samenleving

  3. Begeleiding mensen met een arbeidsbeperking naar werk

  4. Werkgeversservicepunt en samenwerking arbeidsregio Groot-Amsterdam

  5. Inburgering

Toelichting

1. Re-integratie en begeleiding naar werk

Bij de aanpak ligt onze focus op werk boven uitkering. De uitdaging blijft om de juiste balans te houden in de ondersteuning van de diverse groepen inwoners. We houden rekening met de mogelijkheden, onmogelijkheden en de mate van belastbaarheid van de inwoner. Dat is maatwerk en begint bij de intake. We bepalen de uitgangspositie van de inwoner. De brede uitvraag gaat in op de verschillende levensdomeinen, zoals gezondheid, onderwijs en financiën, waardoor een beeld van de inwoner ontstaat. In samenspraak met de inwoner wordt een passend traject ingezet.
We hebben de opdracht vanuit het Rijk om inwoners die door de coronacrisis hun onderneming kwijt zijn te ondersteunen. Hiervoor is regionaal budget beschikbaar. We kunnen ook voor andere doelgroepen gebruik maken van dit budget en het regionale aanbod. Voor sommigen is het voldoende dat zij via het Werkgeversservicepunt (WSP) beschikbare vacatures krijgen aangereikt, anderen bieden we onze eigen sollicitatietraining aan of een heroriëntatie op werk in een andere branche. Hiervoor kan een training, opleiding of omscholingstraject worden ingezet waarbij we ook nadrukkelijk gebruik maken van het regioaanbod. Door de grote tekorten aan personeel in de verschillende branches wordt de inzet van omscholingstrajecten, opleiding en trainingen steeds belangrijker.

2. Participatie, meedoen in de samenleving

Voor de personen die al langere tijd een bijstandsuitkering hebben continueren we onze begeleiding. We stimuleren parttime werk en begeleiden bepaalde groepen zoals 50+ers, alleenstaande ouders en statushouders. Hiervoor worden (taal)trainingen, opleidingen, maatwerktrajecten en tijdelijke begeleiding op de werkvloer ingezet. Ook maken we gebruik van de Social Return on Investment (SROI) verplichtingen van door ons gecontracteerde aanbieders, om inwoners aan werk te helpen. We bieden activeringstrajecten en begeleiding naar vrijwilligerswerk aan personen die (nog) niet toe zijn aan trajecten gericht op werk. Wij verlenen aan een beperkte groep inwoners die door grote sociaal/psychische belemmeringen of die door hun leeftijd en gebrek aan recente werkervaring niet aan het werk komen een ontheffing van de sollicitatieplicht. Wij zetten voor deze inwoners in op meedoen aan de samenleving.

3. Begeleiding mensen met een arbeidsbeperking naar werk

AM match bedient de doelgroep die tot 70% van het wettelijk minimumloon kan verdienen, de doelgroep van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en personen die (voorlopig) alleen in een beschutte omgeving kunnen werken. De organisatie is de uitvoeringsorganisatie van de Wet banenafspraak en werkt samen met de partners binnen de Arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam. AM match onderzoekt de mogelijkheden voor begeleiding van personen op het snijvlak van arbeidsmatige dagbesteding en (beschut) werk. In 2021 is een onderzoek geweest naar de participatie van mensen met een arbeidsbeperking. Eén conclusie is dat onze regio succesvol is met het begeleiden naar werk van inwoners met een arbeidsbeperking. Door het bestuur van AM match is besloten opvolging te geven aan de aanbevelingen uit het rapport. Belangrijke opdracht is het in beeld krijgen van de totale doelgroep (mensen met een arbeidsbeperking) van de Participatiewet, nu en in de toekomst. Hoe kunnen we deze groepen vinden en met welke dienstverlening ondersteunen we deze inwoners het beste. Vanuit de gemeente blijven wij regie houden op de trajecten bij AM match. Daarnaast verzorgt de gemeente het Loonkostensubsidie (LKS) traject wanneer inwoners een baan krijgen met LKS.

4. Werkgeversservicepunt en samenwerking arbeidsregio Groot-Amsterdam

Gezamenlijk trekken gemeenten, sociale partners en private partijen in de arbeidsmarktregio op om de uitdagingen op de arbeidsmarkt aan te gaan. Na de ondersteuning van de getroffen bedrijven en werknemers door de coronacrisis trachten we nu bij te dragen aan oplossingen voor de krapte en mismatch op de arbeidsmarkt. Binnen het Regionaal Werkcentrum (RWC) is de samenwerking gericht op het aan het werk houden van mensen en het voorkomen van doorstroming naar een uitkering. Het RWC bevordert ook de mobiliteit binnen sectoren en ontwikkelt zich tot duidelijk aanspreekpunt voor ondernemers. Iedere arbeidsmarktregio heeft inmiddels een regionaal mobiliteitsteam (RMT) voor de begeleiding van de individuele werkzoekenden die vooraf gaat aan de ondersteuning die mensen krijgen wanneer ze in een uitkeringssituatie (Werkloosheidswet of bijstand) komen. Deze dienstverlening wordt in onze regio vooral uitgevoerd door het UWV en gemeenten gekoppeld aan het RWC. Het onderwijs is een belangrijke samenwerkingspartner. Een essentieel onderdeel van de aanpak is omscholing op basis van iemands vaardigheden. Deze gebundelde krachten maken het mogelijk dat we sneller, flexibeler en krachtiger kunnen inspelen op de uitdagingen van de huidige arbeidsmarkt. Vraag, aanbod en onderwijs weten elkaar op de arbeidsmarkt beter te vinden zodat personen opgeleid worden voor sectoren waarin werk is.

5. Inburgering

Vanaf 1 januari 2022 zijn gemeenten volledig verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet inburgering 2021 (Wi). De Wi beoogt een goede begeleiding van inburgeringsplichtigen zodat zij succesvol inburgeren en zo snel mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. De gemeente heeft hierbij een initiërende, faciliterende en handhavende rol. Gemeenten hadden al een jaarlijkse taakstelling voor het huisvesten, opvangen, maatschappelijk begeleiden en (re) integreren van inburgeringsplichtigen. Daar zijn nu de volgende taken bijgekomen: het uitvoeren van een brede uitvraag over de verschillende levensdomeinen, het opstellen van een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP), het financieel ontzorgen van de inburgeringsplichtige, het organiseren van een passend taalaanbod voor iedere inburgeringsplichtige en handhaven dat het inburgeringstraject wordt gevolgd en afgerond. We werken nauw samen met VluchtelingenWerk, taalschool Toptaal en Stichting MeerWaarde.

Tabel 26 Wat mag het kosten?

(Bedragen × € 1.000)

JR2021

2022

2023

2024

2025

2026

Beleidsdoel C: Onze inwoners zijn economisch zelfstandig; werk boven uitkering.

Baten

289

1.027

1.506

1.626

1.626

1.626

Lasten

9.296

12.621

12.150

12.134

12.080

12.082

Saldo

-9.007

-11.594

-10.644

-10.509

-10.455

-10.457

Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar

Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting
(bedragen × € 1.000; min = nadeel )

2023

2024

2025

2026

Baten

Inburgeringsvoorzieningen

479

-

-

-

Overig

-0

120

-

-

Totaal Baten

479

120

-

-

Lasten

Uitvoeringskosten inburgering

560

-

-

-

Bijdrage AM match

491

-

-

-

Inburgeringsvoorzieningen

-479

-

-

-

Participatiewet

-282

-

-

-

Gewijzigde verdeling van personeelslasten

157

-

-

-

Overig

24

16

54

-2

Totaal Lasten

471

16

54

-2

Baten

Het budget voor inburgeringsvoorzieningen wordt jaarlijks door het Rijk vastgesteld op basis van de actuele taakstelling voor huisvesting van statushouders.

Lasten

Vanwege een budgetoverheveling zijn er in 2022 extra middelen beschikbaar voor het uitvoeren van inburgeringswerkzaamheden.

De bijdrage aan AM match fluctueert onder meer als gevolg van de ontvangen Rijksbijdrage voor de uitvoering van de Participatiewet. De middelen die via het gemeentefonds beschikbaar zijn gesteld gaan omlaag in 2023. Deze wet wordt deels uitgevoerd door AM match.

Zie voor een toelichting op de hogere lasten op de inburgeringsvoorzieningen de toelichting onder de baten.

Voor de uitvoering van de participatiewet wordt een integratie-uitkering uit het gemeentefonds ontvangen. Bij de meicirculaire 2020 is deze uitkering aangepast. Conform het beleid is deze aanpassing verwerkt in de budgetten van de betreffende taak. Het Rijk actualiseert de uitkering voor loon- en prijsstijgingen, voor de gerealiseerde omvang van de sociale werkplaatspopulatie uit het voorgaande jaar en een inschatting van de blijfkansen in de sociale werkplaats.

Als gevolg van een gewijzigde verdeling van personeelslasten over de beleidsdoelen is sprake van minder doorbelasting in 2023 op dit beleidsdoel.