Zorg en werk

Inwoners van Haarlemmermeer krijgen, waar nodig, hulp en ondersteuning gericht op het naar vermogen en zelfstandig deelnemen aan de samenleving.

Ons doel is dat inwoners, ondanks eventuele problemen of beperkingen, zo lang mogelijk zelfstandig deelnemen aan de samenleving en de regie over hun eigen leven kunnen behouden. Inwoners die er met hulp van het eigen netwerk niet (meer) in slagen zelfstandig thuis te wonen, zowel jeugdigen als volwassenen, kunnen een beroep doen op ondersteuning thuis of ondersteuning met verblijf.

Inwoners hebben recht op een bestaansminimum. Het is aan ons om daarin te voorzien als inwoners hier (tijdelijk) niet zelf toe in staat zijn.
Onze re-integratie en participatie-aanpak voor inwoners met een bijstandsuitkering is erop gericht onze inwoners waar mogelijk naar duurzaam werk te begeleiden: Werk boven uitkering. Personen die (nog) niet in staat zijn te werken ondersteunen wij door hen te begeleiden naar vrijwilligerswerk of activiteiten waardoor zij (blijven) meedoen aan de samenleving. Doel van ons minimabeleid is dat inwoners met weinig financiële middelen, in hun primaire levensbehoeften kunnen voorzien en kunnen deelnemen aan de samenleving, door bijvoorbeeld mee te doen aan sport- of muziekactiviteiten. Met ons schuldhulpverleningsbeleid willen we schulden voorkomen. We geven hier uitvoering aan binnen ons Haarlemmermeers model voor zorg en ondersteuning. Uitgangspunten van dit model zijn: luisteren naar de inwoner en maatwerk bieden, zorg en ondersteuning zo licht en 'gewoon' als mogelijk en zo zwaar en specialistisch als nodig, focus op veerkracht en aanpassingsvermogen, ruimte voor de professional, één gezin/huishouden één plan, niet doorverwijzen maar erbij halen, houd het simpel, goede zorg en ondersteuning voor onze meest kwetsbare inwoners, in één keer de juiste zorg, het perspectief van de inwoner is leidend, afstemming en samenwerking betrokken professionals, inzicht en sturing op kwaliteit en kosten.

Landelijk is in de komende jaren een aantal ontwikkelingen van belang. De VNG heeft het gesprek met het Rijk weer hervat als het gaat om de totstandkoming van de Hervormingsagenda Jeugd. Naast de jeugdzorg zijn ook de hervorming van de Wmo en de Participatiewet onderwerp van gesprek. Echter, dit zal niet op korte termijn resulteren in aanpassing van wetgeving.

Los van de hiervoor genoemde ontwikkelingen op landelijk niveau, is er sprake van veel dynamiek op lokaal niveau. Denk bijvoorbeeld aan opgaven als de doordecentralisatie beschermd wonen. Maar denk ook aan crises die mondiaal of nationaal spelen en om lokaal maatwerk vragen. Recente voorbeelden hiervan zijn de gevolgen van de coronapandemie, de toeslagenaffaire, de oorlog in Oekraïne en de energietoeslag. We moeten er rekening mee houden dat dergelijke gebeurtenissen, die een onvoorspelbaar karakter hebben, ook in 2023 op ons pad kunnen komen. Dit kan gevolgen hebben voor de uitvoering van dit programma.

Ook zal in 2023 aandacht uitgaan naar de ambities die zijn geformuleerd in het coalitieakkoord 2022-2026 ‘Toekomstbestendig groeien’.

Tabel 23 

Omschrijving

Eenheid

Indicator

Bron

Metingen

2018

2019

2020

2021

Banen

Aantal per 1.000 inwoners 15 – 64 jaar

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

1.513

1.562

1.553

1.506

Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

4

4

4

n/b

Netto arbeidsparticipatie

% werkzame beroeps-bevolking t.o.v. de beroepsbevolking

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

71,7

72,1

71,2

n/b

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 10.000 inwoners

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

231

217

297

259

Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners 15 – 64 jaar

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

90,1

75,1

165,01

n/b

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

10,8

11,6

11,8

13,0

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

0,7

0,6

0,6

0,6

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

0,2

0,2

0,2

0,2

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

Aantal per 10.000 inwoners

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

n/b

350

440

550

Werkloze jongeren

% 16 t/m 22 jarigen

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

n/b

1

2

n/b

Jongeren met een delict voor de rechter

% 12 t/m 21 jarigen

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

-

1

1

n/b

 1. De stijging in 2020 ten opzichte van voorgaande jaren wordt veroorzaakt door een administratief technische aanpassing. De meting over 2020 geeft een realistisch beeld.

Verbonden partijen

AM match

Wij ondersteunen inwoners voor wie het (extra) moeilijk is om een positie op de arbeidsmarkt te verwerven. AM match ondersteunt inwoners uit de doelgroep met een loonwaarde van 40% tot 70% bij het vinden en behouden van werk, waaronder ook de groep inwoners valt die alleen op een beschutte werkplek kan werken of die tot de voormalige Wsw-doelgroep behoort. AM match is ook de uitvoeringsorganisatie van de Wet banenafspraak van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

Zie verbonden partijen in de programma's Veiligheid en Maatschappelijke ontwikkeling.

De Waterwolf Dienstverlening Buitenruimte BV

Zie verbonden partijen in programma Kwaliteit fysieke omgeving.

Voor financiële informatie en eventuele risico’s over de verbonden partijen, zie de paragraaf Verbonden Partijen.

Relevant beleid

 • Raadsvoorstel ‘Koersvast steeds beter’ beleidskader voor het sociaal domein 2019-2023 (2019.0058019)

 • Raadsvoorstel Kaderstellende uitgangspunten verordening sociaal domein, beleidskader sociaal domein en inkoop Jeugd en Wmo 2023 (2022.0000115)

 • Vaststelling beleidsregels en verordening sociaal domein 2022 (2021.0002626)

 • Vaststelling Financieel besluit sociaal domein gemeente Haarlemmermeer 2022 (2022.0000186)

 • Raadsvoorstel Pilot intensivering handhaving Wmo en Jeugdwet en 2e wijziging Verordening sociaal domein gemeente Haarlemmermeer 2019 (2020.0000958)

 • Oplegnotitie Regionaal Transitiearrangement Jeugd (2013.0073720)

 • Regiovisie Verbinden en versterken in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling 2020-2024 (2020.0003466)

 • Regionaal kader ‘Opvang, Wonen en Herstel 2022 tot en met 2027’ (2021.0002925)

 • Oprichting Gemeenschappelijk Orgaan (GO) Beschermd Wonen Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer (2021.0003060)

 • Nota Regionaal Samenwerkingsverband Beschermd Wonen (2021.0000689)

 • Woonbeleidsprogramma Haarlemmermeer 2019-2025: Het verschil maken (2019.0058049)

 • Visie Wonen met Zorg 2030 (2017.0026227)

 • Uitvoeringsplan wonen met zorg (2018.0022374)

 • Raadsvoorstel aanpak implementatie nieuwe Wet inburgering (2021.0001104)

 • Nota Begeleiding naar werk en re-integratie in Haarlemmermeer (2021.0000848)

 • Nota Toegankelijkheid minimaregelingen en bijzondere bijstand (2018.0074541)

 • Uitvoeringsplan AM Werkorganisatie en wijziging gemeenschappelijke regeling AM Groep (2015.0052268)

 • Verdere professionalisering Handhaving Sociale Dienstverlening en vaststelling beleidsregels terugvordering en verhaal (2013.0028486)

 • Wijziging minimabeleid als gevolg van de inwerkingtreding Participatiewet (2014.0049305)

 • Vaststelling beleidsplan Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Haarlemmermeer 2017-2021 (2017.002552)

 • Nota Bestrijding van armoede onder kinderen (2017.0031369)

 • Verordening Participatieraad gemeente Haarlemmermeer (2018.0066546)